Aldono:Listo Swadesh (germana)

El Vikivortaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Listo Swadesh 207 Esperanto - Germana.

Por klarigo pri la listoj Swadesh vidu la Vikipedio-artikolon Listo Swadesh.

No
 
Esperanto
 
Germana (-de-)
Deutsch

Prononco laŭ IFA
1 mi ich  [ɪç] 
2 vi (ununombro) du; Sie (formale)  [duː] ,  [ziː] 
3 li er  [eːr] 
4 ni wir  [viːr] 
5 vi (multenombro) ihr; Sie (formale)  [iːr] ,  [ziː] 
6 ili sie  [ziː] 
7 ĉi tio dieses  [ˈdiːzəs] 
8 tio jenes  [ˈjeːnəs] 
9 ĉi tie hier  [hiːr] 
10 tie dort  [dɔrt] 
11 kiu wer  [veːr] 
12 kio was  [vas] 
13 kie wo  [voː] 
14 kiam wann  [van] 
15 kiel wie  [viː] 
16 ne nicht  [nɪçt] 
17 ĉiuj (multenombro) alle  [ˈalə] 
18 multaj viele  [fiːlə] 
19 kelkaj einige  [ˈaɪniɡə] 
20 malmultaj wenig  [ˈveːnɪç] 
21 alia andere  [ˈandərə] 
22 unu eins  [aɪns] 
23 du zwei  [tsvaɪ] 
24 tri drei  [draɪ] 
25 kvar vier  [fiːr] 
26 kvin fünf  [fʏnf] 
27 granda groß  [ɡroːs] 
28 longa lang  [laŋ] 
29 larĝa breit, weit  [braɪt] ,  [vaɪt] 
30 dika dick  [dɪk] 
31 peza schwer  [ʃveːr] 
32 malgranda klein  [klaɪn] 
33 mallonga kurz  [kʊrts] 
34 mallarĝa eng  [ɛŋ] 
35 maldika dünn  [dʏn] 
36 virino Frau  [fraʊ] 
37 viro Mann  [man] 
38 homo Mensch  [mɛnʃ] 
39 infano Kind  [kɪnt] 
40 edzino Frau, Ehefrau  [fraʊ] ,  [ˈeːəfraʊ] 
41 edzo Mann, Ehemann  [man] ,  [ˈeːəman] 
42 patrino Mutter  [ˈmʊtər] 
43 patro Vater  [ˈfaːtər] 
44 besto Tier  [tiːr] 
45 fiŝo Fisch  [fɪʃ] 
46 birdo Vogel  [ˈfoːgəl] 
47 hundo Hund  [hʊnt] 
48 pediko Laus  [laʊs] 
49 serpento Schlange  [ˈʃlaŋə] 
50 vermo Wurm  [vʊrm] 
51 arbo Baum  [baʊm] 
52 arbaro Wald  [valt] 
53 bastono Stock  [ʃtɔk] 
54 frukto Frucht  [frʊxt] 
55 grajno Samen  [ˈzaːmən] 
56 folio Blatt  [blat] 
57 radiko Wurzel  [ˈvʊrtsəl] 
58 arboŝelo Rinde  [ˈrɪndə] 
59 floro Blume  [ˈbluːmə] 
60 herbo Gras  [ɡraːs] 
61 ŝnuro Seil  [zaɪl] 
62 haŭto Haut  [haʊt] 
63 viando Fleisch  [flaɪʃ] 
64 sango Blut  [bluːt] 
65 osto Knochen  [ˈknɔxən] 
66 graso Fett  [fɛt] 
67 ovo Ei  [ai] 
68 korno Horn  [hɔrn] 
69 vosto Schwanz  [ʃvants] 
70 plumo Feder  [ˈfeːdər] 
71 haro Haar  [haːr] 
72 kapo Kopf  [kɔpf] 
73 orelo Ohr  [oːr] 
74 okulo Auge  [ˈaʊgə] 
75 nazo Nase  [ˈnaːzə] 
76 buŝo Mund  [mʊnt] 
77 dento Zahn  [tsaːn] 
78 lango Zunge  [ˈtsʊŋə] 
79 ungo Fingernagel  [ˈfɪŋərnaːɡəl] 
80 piedo Fuß  [ˈfuːs] 
81 kruro Bein  [baɪn] 
82 genuo Knie  [kniː] 
83 mano Hand  [hant] 
84 flugilo Flügel  [ˈflyːɡəl] 
85 ventro Bauch  [baʊx] 
86 intestoj Eingeweide  [ˈaɪnɡəvaɪdə] 
87 kolo Hals  [hals] 
88 dorso Rücken  [ˈrʏkən] 
89 brusto Brust  [brʊst] 
90 koro Herz  [hɛrts] 
91 hepato Leber  [ˈleːbər] 
92 trinki trinken  [ˈtrɪŋkən] 
93 manĝi essen  [ˈɛsən] 
94 mordi beißen  [ˈbaɪsən] 
95 suĉi saugen  [ˈzaugən] 
96 kraĉi spucken  [ˈʃpukən] 
97 vomi erbrechen  [ɛrˈbrɛçən] 
98 blovi blasen  [ˈblaːzən] 
99 spiri atmen  [ˈaːtmən] 
100 ridi lachen  [ˈlaxən] 
101 vidi sehen  [ˈzeːən] 
102 aŭdi hören  [ˈhøːrən] 
103 scii wissen  [ˈvɪsən] 
104 pensi denken  [ˈdɛŋkən] 
105 senti (odore) riechen  [ˈriːçən] 
106 timi fürchten  [ˈfʏrçtən] 
107 dormi schlafen  [ˈʃlaːfən] 
108 vivi leben  [ˈleːbən] 
109 morti sterben  [ˈʃtɛrbən] 
110 mortigi töten  [ˈtøːtən] 
111 batali kämpfen  [ˈkɛmpfən] 
112 ĉasi jagen  [ˈjaːɡən] 
113 frapi schlagen  [ˈʃlaːɡən] 
114 tranĉi schneiden  [ˈʃnaɪdən] 
115 fendi spalten  [ˈʃpaltən] 
116 ponardi stechen  [ˈʃtɛkən] 
117 grati kratzen  [ˈkratsən] 
118 fosi graben  [ˈgraːbən] 
119 naĝi schwimmen  [ˈʃvɪmən] 
120 flugi fliegen  [ˈfliːɡən] 
121 marŝi gehen  [geːən] 
122 veni kommen  [ˈkɔmən] 
123 kuŝiĝi liegen (=kuŝi)  [ˈliːɡən] 
124 sidiĝi sitzen (=sidi)  [ˈzɪtsən] 
125 stariĝi stehen (=stari)  [ˈʃteːən] 
126 turniĝi drehen  [ˈdreːən] 
127 fali fallen  [ˈfalən] 
128 doni geben  [ˈɡeːbən] 
129 teni halten  [ˈhaltən] 
130 premi quetschen  [ˈkvɛtʃən] 
131 froti reiben  [ˈraɪbən] 
132 lavi waschen  [ˈvaʃən] 
133 viŝi wischen  [ˈvɪʃən] 
134 tiri ziehen  [ˈtsiːən] 
135 puŝi drücken  [ˈdrʏkən] 
136 ĵeti werfen  [ˈvɛrfən] 
137 ligi binden  [ˈbɪndən] 
138 kudri nähen  [ˈnɛːən] 
139 kalkuli zählen  [ˈtsɛːlən] 
140 diri sagen  [ˈzaːgən] 
141 kanti singen  [ˈzɪŋən] 
142 ludi spielen  [ˈʃpiːlən] 
143 flosi schweben  [ˈʃveːbən] 
144 flui fließen  [ˈfliːsən] 
145 frosti frieren  [ˈfriːrən] 
146 ŝveli schwellen  [ˈʃvɛlən] 
147 suno Sonne  [ˈzɔnə] 
148 luno Mond  [moːnt] 
149 stelo Stern  [ʃtɛrn] 
150 akvo Wasser  [ˈvasər] 
151 pluvo Regen  [ˈreːgən] 
152 rivero Fluss  [flʊs] 
153 lago See  [zeː] 
154 maro Meer, See  [meːr] ,  [zeː] 
155 salo Salz  [zalts] 
156 ŝtono Stein  [ʃtaɪn] 
157 sablo Sand  [zant] 
158 polvo Staub  [ʃtaʊp] 
159 grundo Erde  [ˈeːrdə] 
160 nubo Wolke  [ˈvɔlkə] 
161 nebulo Nebel  [ˈneːbəl] 
162 ĉielo Himmel  [ˈhɪməl] 
163 vento Wind  [vɪnt] 
164 neĝo Schnee  [ʃneː] 
165 glacio Eis  [aɪs] 
166 fumo Rauch  [raʊx] 
167 fajro Feuer  [ˈfɔʏər] 
168 cindro Asche  [ˈaʃə] 
169 bruli brennen  [ˈbrɛnən] 
170 vojo Straße  [ˈʃtraːsə] 
171 monto Berg  [bɛrk] 
172 ruĝa rot  [roːt] 
173 verda grün  [gryːn] 
174 flava gelb  [gɛlp] 
175 blanka weiß  [vaɪs] 
176 nigra schwarz  [ʃvarts] 
177 nokto Nacht  [naxt] 
178 tago Tag  [taːk] 
179 jaro Jahr  [jaːr] 
180 varma warm  [varm] 
181 malvarma kalt  [kalt] 
182 plena voll  [fɔl] 
183 nova neu  [nɔʏ] 
184 malnova alt  [alt] 
185 bona gut  [guːt] 
186 malbona schlecht  [ʃlɛçt] 
187 putra verfault  [fɛrˈfault] 
188 malpura schmutzig  [ˈʃmʊtsiç] 
189 rekta gerade  [ɡəˈraːdə] 
190 ronda rund  [rʊnt] 
191 akra scharf  [ʃarf] 
192 malakra stumpf  [ʃtʊmpf] 
193 glata glatt  [ɡlat] 
194 malseka nass, feucht  [nas] ,  [fɔʏçt] 
195 seka trocken  [ˈtrɔkən] 
196 ĝusta richtig  [ˈrɪçtɪç] 
197 proksima nahe  [ˈnaːə] 
198 malproksima weit, fern  [vaɪt] ,  [fɛrn] 
199 dekstro rechts  [rɛçts] 
200 maldekstro links  [lɪŋks] 
201 ĉe bei, an  [baɪ] ,  [an] 
202 en in  [ɪn] 
203 kun mit  [mɪt] 
204 kaj und  [ʊnt] 
205 se wenn, falls, ob  [vɛn] ,  [fals] ,  [ɔp] 
206 ĉar weil  [vaɪl] 
207 nomo Name  [ˈnaːmə]