Aldono:Listo Swadesh (rusa)

El Vikivortaro
< Aldono:Superrigardo < Listo Swadesh (rusa)

Listo Swadesh 207 Esperanto - Rusa. Por klarigo pri la listoj Swadesh vidu la Vikipedio-artikolon Listo Swadesh. Artikoloj pri rusaj vortoj estas markendaj per la ŝablono {{listoSd ru}}.

No
 
Esperanto
 
Rusa
русский язык

Prononco laŭ IFA
1 mi я  [ja] 
2 vi (ununombro) ты  [tɨ] 
3 li он  [on] 
4 ni мы  [mɨ] 
5 vi (multenombro) вы  [vɨ] 
6 ili они  [ɐˈnʲi] 
7 ĉi tio это  [ˈɛtə] 
8 tio то  [to] 
9 ĉi tie здесь, тут  [zdʲesʲ] ,  [tut] 
10 tie там  [tаm] 
11 kiu кто  [kto] 
12 kio что  [ʂto] 
13 kie где  [gdʲe] 
14 kiam когда  [kɐɡˈda] 
15 kiel как  [kаk] 
16 ne не  [nʲe] 
17 ĉiuj (multenombro) все  [vsʲe] 
18 multaj много, многие  [ˈmnoɡə] ,  [ˈmnogʲije] 
19 kelkaj несколько  [ˈnʲɛskəlʲkə] 
20 malmultaj мало, немногие  [ˈmalə] ,  [nʲeˈmnogʲije] 
21 alia другой, иной  [druˈɡoj] ,  [ˈinoj] 
22 unu один  [ɐˈdʲin] 
23 du два  [dvа] 
24 tri три  [trʲi] 
25 kvar четыре  [t͡ɕɪˈtɨrʲɪ] 
26 kvin пять  [pʲætʲ] 
27 granda большой, великий  [bɐˈlʲʂoj] ,  [vʲɪˈlʲikʲɪj] 
28 longa длинный, долгий  [ˈdlʲinnɨj] ,  [ˈdolɡʲɪj] 
29 larĝa широкий  [ʂɨˈrokʲɪj] 
30 dika толстый  [ˈtolstɨj] 
31 peza тяжёлый  [tʲɪˈʐolɨj] 
32 malgranda маленький  [ˈmalʲɪnʲkʲɪj] 
33 mallonga короткий  [kɐˈrotkʲɪj] 
34 mallarĝa узкий  [ˈuskʲɪj] 
35 maldika тонкий  [ˈtonkʲɪj] 
36 virino женщина  [ˈʐɛnɕɕɪnə] 
37 viro мужчина  [muˈɕɕinə] 
38 homo человек  [t͡ɕɪlɐˈvʲɛk] 
39 infano ребёнок, дитя  [rʲeˈbʲonok] ,  [ˈdʲitʲa] 
40 edzino жена  [ʐɨˈna] 
41 edzo муж  [muʂ] 
42 patrino мать  [matʲ] 
43 patro отец  [ɐˈtʲɛt͡s] 
44 besto зверь, животное  [zʲvʲerʲ] ,  [ʐɨˈvotnəɪ] 
45 fiŝo рыба  [ˈrɨbə] 
46 birdo птица  [ˈptʲit͡sə] 
47 hundo собака, пёс  [sɐˈbakə] ,  [pʲos] 
48 pediko вошь  [voʂ] 
49 serpento змея  [zʲmʲɪˈja] 
50 vermo червь  [t͡ɕerfʲ] 
51 arbo дерево  [ˈdʲerʲɪvə] 
52 arbaro лес  [lʲɛs] 
53 bastono палка  [ˈpɑlkə] 
54 frukto плод, овощ  [plot] ,  [ovoɕɕ] 
55 grajno семя, семена  [ˈsʲemʲə] ,  [sʲemʲeˈnа] 
56 folio лист  [lʲist] 
57 radiko корень  [ˈkorʲɪnʲ] 
58 arboŝelo кора  [kɐˈra] 
59 floro цветок  [t͡svʲɪˈtok] 
60 herbo трава  [trɐˈva] 
61 ŝnuro верёвка  [vʲɪˈrʲofkə] 
62 haŭto кожа, шкура  [ˈkoʐə] ,  [ˈʂkurа] 
63 viando мясо  [ˈmʲasə] 
64 sango кровь  [krofʲ] 
65 osto кость  [kosʲtʲ] 
66 graso жир  [ʐɨr] 
67 ovo яйцо  [jɪjˈt͡so] 
68 korno рог  [rok] 
69 vosto хвост  [xvost] 
70 plumo перо  [pʲɪˈro] 
71 haro волосы  [ˈvoləsɨ] 
72 kapo голова  [ɡəlɐˈva] 
73 orelo ухо  [ˈŭə] 
74 okulo глаз  [ɡlas] 
75 nazo нос  [nos] 
76 buŝo рот  [rot] 
77 dento зуб  [zup] 
78 lango язык  [jɪˈzɨk] 
79 ungo ноготь  [ˈnoɡətʲ] 
80 piedo стопа  [stɐˈpa] 
81 kruro нога  [nɐˈɡa] 
82 genuo колено  [kɐˈlʲenə] 
83 mano рука, ладонь  [ruˈka] ,  [ˈlаdonʲ] 
84 flugilo крыло  [krɨˈlo] 
85 ventro живот  [ʐɨˈvot] 
86 intestoj внутренности, кишки  [ˈvnutrʲɪnəsʲtʲɪ] ,  [kʲɪˈʂkʲi] 
87 kolo шея  [ˈʂejə] 
88 dorso спина  [spʲɪˈna] 
89 brusto грудь  [ɡrutʲ] 
90 koro сердце  [ˈsʲɛrtt͡sɨ] 
91 hepato печень  [ˈpʲet͡ɕɪnʲ] 
92 trinki пить  [pʲitʲ] 
93 manĝi есть,кушать  [jesʲtʲ] ,  [kuˈʂаtʲ] 
94 mordi грызть, кусать  [ɡrɨsʲtʲ] ,  [kuˈsаtʲ] 
95 suĉi сосать  [sɐˈsatʲ] 
96 kraĉi плевать  [plʲɪˈvatʲ] 
97 vomi рвать, блевать  [rvatʲ] ,  [blʲeˈvаtʲ] 
98 blovi дуть  [dutʲ] 
99 spiri дышать  [dɨˈʂatʲ] 
100 ridi смеяться  [sʲmʲɪˈjæt͡st͡sə] 
101 vidi видеть  [ˈvʲidʲɪtʲ] 
102 aŭdi слышать  [ˈslɨʂətʲ] 
103 scii знать  [znatʲ] 
104 pensi думать  [ˈdumətʲ] 
105 senti (odore) нюхать, чуять  [ˈnʲŭətʲ] ,  [ˈt͡ɕuɪtʲ] 
106 timi бояться  [bɐˈjæt͡sə] 
107 dormi спать  [spatʲ] 
108 vivi жить  [ʐɨtʲ] 
109 morti умирать  [umʲɪˈratʲ] 
110 mortigi убивать  [ubʲɪˈvatʲ] 
111 batali бороться  [bɐˈrot͡sə] 
112 ĉasi охотиться  [ɐˈxotʲɪt͡st͡sə] 
113 frapi ударить  [udɐˈrʲætʲ] 
114 tranĉi резать, рубить  [ˈrʲezətʲ] ,  [ruˈbʲitʲ] 
115 fendi разделить  [rəzʲdʲɪˈlʲitʲ] 
116 ponardi кольнуть  [kɐlʲˈnutʲ] 
117 grati царапать  [t͡sɐˈrapətʲ] 
118 fosi копать, рыть  [kɐˈpatʲ] ,  [rɨtʲ] 
119 naĝi плавать  [ˈplavətʲ] 
120 flugi летать  [lʲɪˈtatʲ] 
121 marŝi ходить, идти  [xɐˈdʲitʲ] ,  [ɪtʲˈtʲi] 
122 veni приходить, прийти  [prʲɪxɐˈdʲitʲ] ,  [prʲɪjˈtʲi] 
123 kuŝiĝi лежать (=kuŝi)  [lʲɪˈʐatʲ] 
124 sidiĝi сидеть (=sidi)  [sʲɪˈdʲetʲ] 
125 stariĝi стоять (=stari)  [stɐˈjætʲ] 
126 turniĝi вращать, вертеть  [vrɐˈɕɕætʲ] ,  [vʲɪˈrtʲetʲ] 
127 fali падать  [ˈpadətʲ] 
128 doni давать  [dɐˈvatʲ] 
129 teni держать  [dʲɪˈrʐatʲ] 
130 premi сжимать  [ʐʐɨˈmatʲ] 
131 froti тереть  [tʲɪˈrʲetʲ] 
132 lavi мыть, умывать  [mɨtʲ] ,  [umɨˈvаtʲ] 
133 viŝi вытирать  [vɨtʲɪˈratʲ] 
134 tiri тянуть  [tʲɪˈnutʲ] 
135 puŝi толкать, пихать  [tɐˈlkatʲ] ,  [pʲɪˈxatʲ] 
136 ĵeti бросать, кидать  [brɐˈsatʲ] ,  [kʲɪˈdatʲ] 
137 ligi вязать, связывать  [vʲɪˈzatʲ] ,  [ˈsvʲazɨvаtʲ] 
138 kudri шить  [ʂɨtʲ] 
139 kalkuli считать  [ɕɕɪˈtatʲ] 
140 diri говорить, сказать  [ɡəvɐˈrʲitʲ] ,  [skɐˈzatʲ]  
141 kanti петь  [pʲetʲ] 
142 ludi играть  [ɪˈɡratʲ] 
143 flosi плыть  [plɨtʲ] 
144 flui течь  [tʲet͡ɕ] 
145 frosti замерзать  [zəmʲɪˈrzatʲ] 
146 ŝveli пухнуть  [ˈpŭnutʲ] 
147 suno солнце  [ˈsont͡sɨ] 
148 luno луна, месяц  [luˈna] ,  [ˈmʲesʲɪt͡s] 
149 stelo звезда  [zʲvʲɪˈzda] 
150 akvo вода  [vɐˈda] 
151 pluvo дождь  [doɕɕ]  ( [doʂtʲ] )
152 rivero река  [rʲɪˈka] 
153 lago озеро  [ˈozʲɛrə] 
154 maro море  [ˈmorʲɪ] 
155 salo соль  [solʲ] 
156 ŝtono камень  [ˈkamʲɪnʲ] 
157 sablo песок  [pʲɪˈsok] 
158 polvo пыль  [pɨlʲ] 
159 grundo земля  [zʲɪˈmlʲa] 
160 nubo туча, облако  [ˈtut͡ɕə] ,  [ˈobləkə] 
161 nebulo туман, мгла  [tuˈmаn] ,  [mɡla] 
162 ĉielo небо  [ˈnʲɛbə] 
163 vento ветер  [ˈvʲetʲɪr] 
164 neĝo снег  [snʲɛk] 
165 glacio лёд  [lʲot] 
166 fumo дым  [dɨm] 
167 fajro огонь  [ɐˈɡonʲ] 
168 cindro зола, пепел  [zəˈlа] ,  [ˈpʲepʲɪl] 
169 bruli жечь, гореть  [ʐet͡ɕ] ,  [ɡɐˈrʲetʲ] 
170 vojo дорога, путь  [dɐˈrogɐ] ,  [putʲ] 
171 monto гора  [ɡɐˈra] 
172 ruĝa красный  [ˈkrasnɨj] 
173 verda зелёный  [zʲɪˈlʲonɨj] 
174 flava жёлтый  [ˈʐoltɨj] 
175 blanka белый  [ˈbʲelɨj] 
176 nigra чёрный  [ˈt͡ɕornɨj] 
177 nokto ночь  [not͡ɕ] 
178 tago день  [dʲenʲ] 
179 jaro год  [ɡot] 
180 varma тёплый  [ˈtʲoplɨj] 
181 malvarma холодный  [xɐˈlodnɨj] 
182 plena полный  [ˈpolnɨj] 
183 nova новый  [ˈnovɨj] 
184 malnova старый  [ˈstarɨj] 
185 bona хороший, добрый  [xɐˈroʂɨj] ,  [ˈdobrɨj] 
186 malbona злой, плохой  [zloj] ,  [plɐˈxoj] 
187 putra гнилой  [ɡnʲɪˈloj] 
188 malpura грязный  [ˈɡrʲaznɨj] 
189 rekta прямой  [prʲɪˈmoj] 
190 ronda круглый  [ˈkruɡlɨj] 
191 akra острый  [ˈostrɨj] 
192 malakra тупой  [tuˈpoj] 
193 glata гладкий, ровный  [ˈɡlatkʲɪj] ,  [ˈrovnɨj] 
194 malseka мокрый  [ˈmokrɨj] 
195 seka сухой  [suˈxoj] 
196 ĝusta правильный  [ˈpravʲɪlʲnɨj] 
197 proksima близко  [ˈblʲizkɐ] 
198 malproksima далеко  [dɐlʲɪˈko] 
199 dekstro правый  [ˈpravɨj] 
200 maldekstro левый  [ˈlʲɛvɨj] 
201 ĉe при, у  [prʲi] ,  [u] 
202 en в  [v] , ( [f] )
203 kun с  [s] 
204 kaj и  [i] 
205 se если  [ˈjesʲlʲɪ] 
206 ĉar потому что  [pətɐˈmu ʂtə] 
207 nomo имя  [ˈimʲə] 

Referencoj[redakti]