Aldono:Vortaro angla-Esperanto e

El Vikivortaro
< Aldono:Vortaro angla-Esperanto < Vortaro angla-Esperanto e


EA[redakti]

each - ĉiu; po

Frazoj kun 'po' we received three apples each - ni ricevis po tri pomoj; recruits awarded £100 000 each for injuries - po 100 000 pundoj aljuĝitaj al vunditaj rekrutoj; 2 years in prison each for smugglers - po 2 jarojn da enprizonigo por kontrabandistoj; examinees have 3 hours for each of the subjects - ekzamenatoj disponas po 3 horojn por ĉiu studtemo; the winners in each of the six categories will receive $2000 each - la gajnintoj en ĉiu el la ses kategorioj ricevos po USD 2000; cast iron benches each of which cost one thousand dollars to manufacture - gisferaj benkoj kies fabrikado kostis po mil dolarojn; I bought these packets for 500 pesos each and I sell them for 650 each - mi aĉetis ĉi tiujn paketojn po 500 pesoj kaj vendas ilin po 650
Frazoj kun 'ĉiu' kaj aliaj frazoj the hospital will have 74 private rooms, each about 300 square feet - la hospitalo havos 74 privatajn ĉambrojn, ĉiu el proksimume 300 kvadrataj futoj; two neighborhoods are each about 23 percent empty - ĉiu el du kvartaloj estas proksimume 23 procente senhoma; each and every - ĉiuj ... senescepte; each evening - ĉiuvespere; each morning - ĉiumatene; each night - ĉiunokte; each of the last three decades has been successively warmer - ĉiu el la lastaj tri jardekoj estis sinsekve pli varma; each of the two - ĉiu el la du; the Salvation Army provided each of them with new jackets and a few toys - al ĉiu ( al ĉiu el ili) la Savarmeo donis novajn jakojn kaj kelkajn ludilojn; the hospice will contain seven patient suites, each of them with a private bathroom - la hospico enhavos sep pacientajn ĉambrarojn, ĉiu kun privata banĉambro; each of these revelations re-opens the wound a little bit - ĉiu el ĉi tiuj riveloj remalfermas iomete la vundon; please address each of these questions - bonvolu respondi al ĉiu el la sekvantaj demandoj; each of those women spent at least 3 decades in restaurants - ĉiu el tiuj virinoj pasigis almenau 3 jardekojn en restoracioj; the owners had been warned each of those times to keep their dog on a leash - la posedantoj estis avertita ĉiun fojon ke ili devas teni sian hundon ligita per kondukŝnuro; each of us - ĉiu el ni; three airlines, each of which is financially backed by its national government - tri flugkompanioj, el kiuj ĉiu estas finance subtenata de sia nacia registaro; the city has been divided into 76 neighborhoods, each of which has its own website - la urbo estas dividita en 76 kvartalojn, ĉiu kun sia propra retejo; the plan was opposed by three councillors, each of whom raised potential safety and legal concerns - la planon kontraŭis tri magistratanoj, el kiuj ĉiu prezentis zorgojn pri eventualaj leĝaj kaj sekurecaj problemoj; a forest of glass buildings each of whose shape is more outlandish than the next - arbaro da vitraj konstruaĵoj, ĉiu kun formo pli bizara ol la aliaj; it is important for each of you to spend time with your families - gravas, ke ĉiu el vi pasigu iom da tempo kun sia familio; she gave three talks, for each of which she was paid a large sum of money - ŝi faris tri paroladojn kontraŭ pago de granda monsumo por ĉiu
we've tested both systems, and each one earned our highest endorsement - ni testis ambaŭ sistemojn, kaj ĉiu gajnis nian plej altan aprobon; the atlas has a section for each one of the constellations - la atlaso havas sekcion por ĉiu el la konstelacioj; over the past week I interviewed each one of the staff - dum la lasta semajno mi intervjuis ĉiun el la personaro; each one of these systems has a unique look and functionality - ĉiu el ĉi tiuj sistemoj havas unikan aspekton kaj funkcion; US, China distrust each other, but mildly: Survey - Usono, Ĉinio malfidas unu la alian, sed milde: Enketo; B and M accused each other of hacking voicemail and email messages - B kaj M akuzis unu la alian, ke ĉiu kontraŭleĝe aŭskultis kaj legis voĉajn kaj retpoŝtajn mesaĝojn; I have many friends that live a couple of blocks from each other - mi havas multajn amikojn kiuj loĝas je ne pli ol du domblokoj unu de la alia; factions blame each other for poll rout - frakcioj reciproke kulpigas pro balotada malvenko; city and county police to work in each other's jurisdiction - urba kaj kantona polico laboros ĉiu en la jursidikcio de la alia; small businesspeople work together to help grow each other's business - etskalaj entreprenistoj kunlaboras por helpi kreskigi reciproke siajn entreprenojn; the elderly couple died in each other's arms - la maljuna paro mortis brakumante unu la alian; each thought the other player was going to catch the ball - ĉiu kredis ke la alia ludisto kaptos la pilkon
our opponents kicked our butts each time - niaj oponantoj draŝis nin ĉiufoje ( ĉiun fojon); Every year people ask "Are you ready for Christmas?" And, each time, I don't know what to say - Ĉiun jaron oni demandas al mi: "Ĉu vi pretas por Kristnasko?" Kaj, ĉiufoje ( ĉiun fojon), mi ne scias kion diri; each time a seal comes up from a dive its data is transmitted to a satellite - ĉiufoje, kiam foko leviĝas de plonĝo, ĝiaj donitaĵoj estas elsendataj al satelito; each time a species dies out, we lose forever a part of our natural world - ĉiun fojon, kiam specio formortas, ni por ĉiam perdas parton de nia natura mondo; the government delivers a diplomatic complaint each time a citizen is killed by border guards - ĉiam, kiam limgardistoj mortigas civitanon, la registaro faras diplomatian plendon; I have written many times to the bus company. Each time, I received a courteous reply - Mi ofte skribis al la aŭtobusa firmao. Ĉiufoje ( Ĉiun fojon), mi ricevis ĝentilan respondon; I smile each time I see one of my mother's treasured ornaments - mi ĉiam ridetas kiam mi vidas unu el la zorge konservataj ornamaĵoj de mia patrino ; each went to tell the other - ĉiu iris por informi la alian; each week - ĉiusemajne; ĉiun semajnon; each year - ĉiujare; ĉiun jaron

eager - entuziasma; fervora; avida; the players are eager to prove the doubters wrong - la ludistoj fervore volas montri, ke la dubemuloj malpravas; the arrested students are eager to return to university - la arestitaj studentoj nepre volas reveni al la universitato; eager to please - plaĉema; plaĉivola; eager to receive a gift - avida ricevi donacon

eagerly - entuziasme; fervore; avide; one of the most eagerly awaited films of the year - unu el la plej entuziasme atendataj filmoj de la nuna jaro; Christmas dinner is one of the most eagerly awaited parts of the festive season - la kristnaska festmanĝo estas unu el la plej avide atendataj partoj de la festa sezono; the guests eagerly awaited the faŭ pas that would surely follow - la gastoj avide atendis la mispaŝon kiu certe sekvos

eagerness - entuziasmo; fervoro; arda deziro; granda deziro; the new employee should demonstrate enthusiasm and an eagerness to work for the company - la nova dungito devus montri siajn entuziasmon kaj ardan deziron ( grandan deziron) labori por la firmao; P's eagerness to play a full season in the Premier League is not in dispute - neniu dubas ke P arde deziras ludi plenan sezonon en la Supera Ligo; the chaos in society aroused his eagerness to serve the motherland - la ĥaosa socio vekis lian entuziasmon por servi al la patrolando - we commend your eagerness to seek what is lawful and avoid what is not - ni laŭdas vian fervoron por serĉi tion, kio estas laŭleĝa kaj eviti la malon; T shows an eagerness to learn from mistakes - T montras firman volon lerni de eraroj

eagle - aglo; golfo poentaro de 2 sub la normo; eagle-eyed - aglokula

ear - aŭdorgano orelo; de greno spiko; air pressure makes our ears pop in elevators - aerpremo krevigas la orelojn en liftoj; passengers complained their ears popped as the train sped through tunnels - pasaĝeroj plendis ke iliaj oreloj krevis dum la trajno rapidis tra tuneloj; ear-ring - orelringo

earache - oreldoloro; otalgio

eardrum - timpano

earl - grafo

earldom - graflando

earlier - pli frua; pli frue; antaŭa; antaŭe; antaŭ; antaŭnelonge; jam; earlier and earlier - pli kaj pli frue; earlier in the day - pli frue en la tago; antaŭ kelkaj horoj; will the singer's latest song become as popular as his earlier ones? - ĉu la nova kanto de la kantisto fariĝos tiel populara kiel liaj pli fruaj kantoj?; this latest plan is bigger and more ambitious than the two earlier ones - ĉi tiu nova plano estas pli granda kaj pli ambicia ol la du antaŭaj planoj; earlier this afternoon - iom antaŭe ĉi-posttagmeze; earlier this evening - iom antaŭe ĉi-vespere; earlier this month - iom antaŭe ĉi-monate; earlier this morning - iom antaŭe ĉi-matene; antaŭ kelkaj horoj; earlier this year - pli frue ĉi-jare; antaŭ kelkaj monatoj ĉi-jare; earlier today - pli frue hodiaŭ; ever earlier - ĉiam pli frue; five years earlier - kvin jarojn pli frue; kvin jarojn antaŭe; antaŭ kvin jaroj

earliest - plej frua; Congress must raise the debt limit at the earliest possible moment ... at the earliest possible date - la Kongreso devas levi la ŝuldolimon kiel eble plej baldaŭ; we must identify prospective medical talent at the earliest possible age - ni devas identigi eventualan kuracistan talenton kiel eble plej fruaĝe; the prisoner's earliest possible release date is 2051 - la prizonulo ne povas esti liberigita pli frue ol 2051

early - frua; frue (en); la fruaj tagoj de; frumatene; frumonate; frujare; frumatura; anticipita; antaŭtempe; trofrui; baldaŭa; unua; la komenciĝo de; a man in his early 30s ( ... early thirties) - viro kiu havas iom pli ol 30 jarojn; early ageing - anticipita maljuneco; early elections - frua balotado; anticipa balotado; early repayment - anticipita repago; the early Church - la frua eklezio; early efforts - fruaj klopodoj; early election - frua balotado; anticipa balotado; early gothic - frugotika; early in December, in early December - frue en Decembro; early last century - frue en la lasta jarcento; en la fruaj jaroj de la lasta jarcento; an early lead - frua antaŭiĝo; throughout the early months of 1939 - dum la unuaj monatoj de 1939; early next month - frue en la venonta monato; early-morning - frumatena; early on - frue; je frua (etapo) (horo) (momento) (tempo) ktp; early parliamentary elections - antautempaj parlamentaj elektadoj; early returns - fruaj rezultoj; early riser - emas frue ellitiĝi; early signs - fruaj antaŭsignoj; an early stage - frua etapo; early Sunday - frumatene dimanĉon; early this afternoon - frue ĉi-posttagmeze; early this evening - frue ĉi-vespere; early this morning - frue ĉi-matene; early this year - frue en la nuna jaro; an event in the early 1950s - okazintaĵo en la fruaj 1950-aj jaroj; in the early days - en la frutempo; en la unuaj tagoj; en la fruaj tempoj; in the early evening - fruvespere; in the early twentieth century - en la fruaj jaroj de la dudeka jarcento; in the early morning, in the early hours of the morning - frumatene; in the early stages - en sia frua etapo; en sia frua stadio; en sia frua fazo; en la komenco; in the early twentieth century - en la fruaj jaroj de la dudeka jarcento; in the early weeks of August - en la unuaj semajnoj de aŭgusto; in the early years of last century - en la fruaj jaroj de la lasta jarcento; en la unuaj jaroj de la lasta jarcento; early yesterday - frumatene hieraŭ

earmark - destini; karakterizaĵo; earmarks - usona politika sistemo ŝtataj financoj por favorataj projektoj de leĝfaristoj

earn - gajni; gajni al; gajni por; enspezigi al ...; enspezigi por ...; perlabori; ricevi laborpago(j)n de ...; ricevi salajro(j)n) de ...; meriti (al); kaŭzi al; ..igi, ke ..u; earn a living - gajni sian vivtenon; perlabori sian vivtenon; vivteni sin; earn enough to make a living - perlabori sufiĉon por vivteni sin; earn good money - ricevi bonan salajron; ricevi bonan laborpagon; earn less than ... - ricevi laborpagon de malpli ol ...; earn more than ... - ricevi laborpagon de pli ol ...; earn one's living - perlabori sian vivtenon; gajni sian vivtenon; earn one's own living - vivteni sin per sia propra laboro; earn points - gajni poentojn; earn the right to ... - labormeriti ..i; earn the wrath of ... - kolerigi ..n; conditions of earn out - kondiĉoj pri prokrastita pago

earnest - serioza; dilgenta; elkora

earnestly - serioze; diligente; kore; elkore

earnestness - seriozeco; elkoreco

earnings - enspezoj; enspezaro; rento; perlaboraĵo(j); laborenspezo(j); laborpago(j); earnings-related - pri enspezoj; rilate al enspezoj; earnings release - enspezo-komuniko

earpiece - aŭdilo; aŭskultilo; aŭdkonko

earring - orelringo; orelpendaĵo

earshot - out of earshot - kie oni jam ne povas aŭdi; kiam oni jam ne povas aŭdi; preter aŭdatingo; out of earshot of ... - de kie oni jam ne povas aŭdi ..n; preter la aŭdatingo de ...; within earshot - kie oni povas aŭdi; kiam oni povas aŭdi; en aŭdatingo; within earshot of ... - de kie oni povas aŭdi ..n; en la aŭdatingo de ...

earth - tero; la Tero; terglobo; grundo; grunda; earth-atmosphere system - sistemo tero-atmosfero; earth-moving equipment, earth-moving machinery, earth-moving vehicle - termovatoro; earth orbit - terorbito; orbiti ĉirkaŭ la tero; earth rise - Terleviĝo; earth-shaking - seisma; Earth Summit - Pintokunveno de la Tero; earth tremor - tertermo; sismo; earth's crust - la terkrusto; earth's surface - la tersurfaco; la surfaco de la tero; brought back down to earth - elreviĝinta

earthen - tera; tereca

earthenware - fajenca; fajenco

earthling - terano

earthly - surtera; an earthly setting - tera scenejo

earthquake - tertremo; sismo; an earthquake appeal - tertrema monkolekto; an earthquake drill - kontraŭtertrema ekzerco; an earthquake rocked the region the region was rocked by an earthquake - tertremo skuis la regionon

earthrise - terleviĝo

earthworm - Lumbricus terrestris tervermo; lumbriko

earthy - maleleganta; senafekta; senpretenda

earwax - orelvakso; cerumeno

ease malstriktigi; malstriktiĝi; mildigi; mildiĝi; faciligi; faciliĝi; faciliĝo; facileco; malpliigi; malpligravigi; malpligraviĝi; alporti trankvilon al; trankviligi; ripozigi; malstreĉi; malstreĉiĝi; komforto; senĝeneco; oportun(ec)o; ..etadi; ease concerns - trankviligi zorgojn; ease of use - facila uzado; ease off - mildiĝi; ease open - malfermetadi; ease quotas - plialtigi importajn kontingentojn; ease tensions - mildigi la streĉan situacion; mildigi la streĉitajn rilatojn; ease the strain on ... - mildigi la streĉan situacion de ...; ease up - kviete!; kvietigu vin!; kvietiĝu; ease up on ... - esti pli indulgema al ...

easel - stablo

easement - servitudo

easier - pli facila; pli facile; des pli facile; trankvila; trankvile; that's easier said than done - estas pli facile diri ol fari; easier to learn - pli facile lernebla; easier to make - pli facile farebla; an easier way - pli facila maniero;

easiest - plej facila; in the easiest possible way - laŭ la kiel eble plej facila maniero; the easiest thing in the world - kiel eble plej facile

easily - facile; facilmova; senpene; senreziste; flue; senĝene; sendube; almenaŭ; easily broken easily cracked - fendiĝema; easily offended - ofendiĝema; easily remembered - facile memorebla; easily provoked - incitiĝema; easily satisfied - kontentiĝema; easily understood - tuj komprenebla; it can easily take six or seven hours to complete the work - almenaŭ ses aŭ sep horoj necesas por kompletigi la laboron

east - orienta; oriento; East and West - Oriento kaj Okcidento; East Asian - orientazia; East China Sea - Orientĉina Maro; East German - orientgermana; GDR-a; orientgermano; GDR-ano; East Germany - Orienta Germanio; Germana Demokratia Respubliko; GDR; East Java - Orienta Javo; East jerusalem - Orienta Jerusalemo; Orient-Jerusalemo; East meets West - Oriento renkontas Okcidenton; east of Suez - oriente de Suezo; East Timor - Orienta Timoro; konstruaĵo the East Wing - la Orienta Alo

Easter - Pasko; Easter card - paskokarto; Easter Island - Paskinsulo; Easter Mass - la paska Meso; the Easter Rebellion the Easter Rising - la Paska Insurekcio; Easter Sunday - Paska Dimanĉo

eastern - orienta; Eastern Churches - Orientaj Eklezioj; eastern Europeans - orienteŭropanoj; the eastern United States - orienta Usono; easterns - orientuloj

easterner - orientano

easternmost - plej orienta

eastbound - orienten; iranta orienten; al la oriento

eastward - orienten

easy - facila; facile; nepostule; flua; senĝene; a concept that is easy for people to grasp - koncepto kiun oni povas facile kompreni; an easy-to-grasp concept - facile komprenebla koncepto; easy-going - senĝena; optimise the content of Web pages for easy indexing by search engines - optimumigi la enhavon de retpaĝoj por ke serĉiloj facile ilin indeksu; an easy laugh - trankvila rido; an easy read - facila legaĵo; an easy thing to do - afero facile farebla; easy to answer easy-to-answer - facile alrespondebla; easy-to-do easy to do - facile farebla; easy to get to - facile atingebla; easy to learn easy-to-learn - facile lernebla; easy to make easy-to-make - facile farebla; facile fareblas; easy-to-navigate - facile navigebla; easy to operate easy-to-operate - facile manipulebla; simple manipulebla; easy-to-read - facile legebla; easy to remember easy-to-remember - facile rememorebla; it's easy to see why someone might go for the cheaper option - estas facile kompreni kial oni elektus la pli malkaran alternativon; the coach rates the new player very highly, and it is easy to see why - la trejnisto taksas la novan ludiston tre alte, kaj estas facile kompreni la kialon; for those who know N it's easy to see why he's been so successful - por tiuj, kiuj konas N, estas facile kompreni la kialon de lia sukceso easy to use easy-to-use - facile uzebla; simple uzebla; the new camera seems easy enough to use - la nova fotilo ŝajnas esti sufiĉe facile uzebla; the Big Easy - Nov-Orleano; take it easy - trankviliĝi; trankviligi sin; ne ekscitiĝi; ne agitiĝi; ne klopodigi sin

easygoing - senĝena

eat - manĝi; eat away eat away at - formordeti; erodi; erozii; acidmordi; eat humble pie - esti devigita pardonpeti; eat into - formordeti; acidmordi; eat one's fill - satmanĝi; ĝissatiĝi; eat up - konsumi; forkonsumi; forgluti; eating disorder - nutra malsano; eating habits - manĝkutimoj; eating quality manĝebleco

eatery - restoracieto

eaves - aleroj

eavesdrop - subaŭskulti; eavesdropping device - subaŭskultilo

EB[redakti]

ebb - malkreski; malfluso; malflusi; refluo; reflui; ebb and flow - fluso kaj malfluso; flusas kaj malflusas; ebb tide - malfluso

Ebola - Ebolo; ebola; hemoragia febro

ebony - ebono; ebona

ebook e-book - elektronika libro

ebullience - vervo

ebullient - verva

EC[redakti]

EC - EK

e-card ecard - reta salutkarto

eccentric - ekscentra; ekscentrulo; eksterordinara; maniema

eccentricity - ekscentreco; ekscentraĵo; ekscentra konduto

ecclesial - eklezia

ecclesiastic - ekleziulo

ecclesiastical - eklezia

ecclesiological - ekleziologia

ecclesiology - ekleziologio

echelon - rango; nivelo

echidna - Tachyglossidae ekidno; eĥidno

echinoderm - Echinodermata ekinodermo; eĥinodermo

echo - eĥo; eĥi; eĥiĝi; resoni; resonigi; reflekti; ripeti; echo chamber - eĥoĉambro

echoey - eĥa

eclectic - eklektika; eklektike; eklektikulo; eclectic mix - eklektika miksaĵo

eclectically - eklektike

eclecticism - eklektikismo

eclipse - eklipso; eklipsi

eco- - ekologia; ekologio; de la naturmedio

ecocide - la detruo de la ekologio

eco-friendly - ekologie pura; ekologie sana

ecological - ekologia; hommedia; the ecological environment - la ekologio; la naturmedio

ecologically - ekologie; hommedie

ecologist - ekologo

ecology - ekologio; hommedio

e-commerce ecommerce - e-komerco; retkomerco; elektronika komerco

econolinguistics - ekonolingvistiko

econometrics - ekonometriko

economic - ekonomia; ekonomie; ekonomika; ŝparema; ŝpareme; Economic and Monetary Affairs Commissioner - Komisionestro pri Ekonomiaj kaj Monaj Aferoj; economic benefits - ekonomiaj utiloj; ekonomiaj avantaĝoj; economic boom - ekonomia kreskego; economic commission - ekonomia komisiono; Economic Community of West African States - Ekonomia Komunumo de Okcidentafrikaj Ŝtatoj; economic conditions - la konjunkturo; economic contraction - malhaŭso; economic cycle - konjunkturo; economic development - ekonomia evoluo; ekonomia evoluigo; economic doldrums - konjunktura malhaŭso; malhaŭso; recesio; economic downturn - konjunktura malhaŭso; malhaŭso; recesio; economic drive - ekonomia antaŭenpuŝo; economic driver - ekonomia motoro; economic expansion - ekonomia ekspansio; economic geographer - ekonomika geografo; economic geography - la ekonomika geografio; economic growth - la ekonomia kresko; economic hardship - ekonomiaj malfacilaĵoj; economic history books - libroj pri ekonomia historio; economic interests - ekonomiaj interesoj; ekonomiaj koncernoj; economic means - ekonomiaj rimedoj; economic might - ekonomia potenco; economic modernization efforts - klopodoj modernigi la ekonomion; economic performance - rendimento de la ekonomio; economic playing field - ekonomia konkurencejo; economic recovery - ekonomia revigliĝo; economic retrenchment - konjunktura malhaŭso; economic sanctions - ekonomia embargo; economic slump - konjunktura malhaŭso; malhaŭso; recesio; economic stimulus package - ekonomia stimulplano; plano por stimuli la ekonomion; economic thinking - la ekonomikista penso; economic trends - ekonomiaj tendencoj; economic union - ekonomia unuiĝo; economic views - ekonomiaj opinioj

economical - ekonomia; ekonomie; ŝparema; ŝpareme; the importance of being economical with EU funds - la graveco esti ŝparema pri la mono de la EU; being economical with the truth - esti trompema

economically - ekonomie; ŝpareme; economically depressed - ekonomie stagna

economics - ekonomiko

economise - ŝpari; economise on ... - ŝpari ..on

economism - ekonomikismo

economist - ekonomikisto

economistic - ekonomikisma

economize - ŝpari; economize on ... - ŝpari ..on

economy - ekonomio; ŝparo; economy class - la ekonomia klaso; economy class fare - veturprezo de la ekonomia klaso; economy class syndrome - trombozo de vojaĝantoj; economy minister - ministro pri la ekonomio; economies of scale - ekonomioj de skalo

ecosystem - ekologia sistemo; ekosistemo

eco-terrorism - ekologia terorismo

ecotourism - ekologia turismo; ekoturismo

ekranoplan - ekranoplano

ecstasy - ekstazo; raviĝo; ravego

ecstatic - ekstaza; ekstaziĝi; ravita

ectoparasite - ektoparazito

Ecuador - Ekvadoro

Ecuadorian - ekvadora; ekvadorano

ecumenical - ekumena; an ecumenical body - ekumena organizaĵo; Ecumenical Council - Ekumena Koncilio; Ecumenical Patriarchate - Ekumena Patriarkejo

ecumenism - ekumenismo

ecumenist - ekumenisto

eczema - ekzemo

ED[redakti]

ed. - red.

eddy - kirliĝi; kirlo; akvokirlo; kirliĝo; turniĝa fluo; turniĝo; turniĝado; turniĝa movo

Eden - Edeno

edge - rando; eĝo; tranĉrando; ĉirkaŭtranĉi; akraĵo; avantaĝo; avantaĝa pozicio; apenaŭ venki; edge back - paŝon post paŝo retroiri; edge closer - paŝon post paŝo alproksimiĝi; edge forward - paŝon post paŝo antaŭeniri; edge higher - paŝon post paŝo plialtiĝi; plialtiĝeti; edge out - sporto marĝene venki; komerco superi; edge the car out of the parking lot - iom post iom elirigi la aŭton el la aŭtoparkejo; the Dadaists tried to edge her out - la dadaistoj provis iom post iom forpuŝi ŝin el sia rondo; the board edged the Director of the Authority out - la estraro laŭpaŝe demisiigis la estron de la Instanco; N accused R of trying to edge him out of the party - N akuzis ke R provas laŭpaŝe devigi lin eksaliĝi de la partio; have an edge over a competitor - havi avantaĝon kontraŭ rivalo; edging towards a decision - laŭpaŝe alproksimigas al decido; aledged - preterito kaj participo de la verbo "edge"; randa; randohava

edgier - pli aŭdaca; pli nervoza

edginess - aŭdaco; nervozeco

edgy - aŭdaca; nervoza

edible - manĝebla

edict - edikto

edification - edifo; edifado

edifice - impona konstruaĵo; pompa konstruaĵo; strukturo

edify - edifi

edifying - gerundio kaj participo de "edify"; edifa

Edinburgh - Edinburgo; Edinburgh University - la Universitato de Edinburgo

edit - redakti

edition - presaĵo eldono; numero; programo televida aŭ radia elsendo

editor - redaktoro; redakcio; ĉefredaktoro; redakciano; redaktanto; redaktinto; editoro; editor in chief editor-in-chief - redakciestro; editor's note - noto de la redaktoro; editors' blog - blogo de la redakcio

editorial - ĉefartikolo; redakcia artikolo; redakcia; redakcio; redaktora; eldona; editorial board - redakcia komitato; editorial conference - redakcia kunsido; editorial content, editorial copy - artikoloj; editorial department, editorial office - redakciejo; editorial independence - redakcia sendependeco; editorial line - redakcia politiko; redakcia starpunkto; editorial oversight - redakcia kontrolo; editorial policy - - redakcia politiko; editorial programming - redakciaj programoj; editorial staff - redakcio; redakcianoj; member of the editorial staff - redakciano; editorial strategy - redakcia strategio; editorial writer - ĉefartikolisto

editorialise editorialize - amaskomunmilioj prezenti sian opinion; diri en sia ĉefartikolo; editorialising - la prezentado de opinioj

editorialist - ĉefartikolisto

editorship - redaktoro; editoro

e-documents edocuments - elektronikaj dokumentoj

educate - eduki; educated - preterito kaj participo de "educate"; klera; klerulo(j); klerularo; an educated person - klerulo; instruitulo; well-educated - klera; klerulo

education - edukado; edukiteco; instruiteco; instruado; edukoservoj; eduko; klerigado; klereco; lernado; pedagogio; didaktiko; education board - komisiitaro pri lernejoj; education center, education centre - edukocentro; education for life - edukado por la vivo; education kit - edukilaro; education level - nivelo de edukado; education policy - politiko pri edukado; education syllabus - instruplano de edukado; education system - sistemo de edukado; pedagogia sistemo

educational - eduka; studcela; pedagogia; didaktika; educational authorities - respondeculoj pri edukado; educational policy - politiko pri edukado; educational psychology - la psikologio de edukado; psiko-pedagogio

educationalist - pedagogiisto

educative - eduka; instrua

educator - edukisto; pedagogo

educe - ellogi

eduction - ellas..; ellasado; ellogado

Edwardian - de la unua jardeko de la dudeka jarcento

EE[redakti]

EEC - EEK

eel - angilo; angilaĵo

eerie - harstariga; timige mistera; timige stranga; fantomeca; kiu frostotremigas la haŭton

eerily - harstarige; laŭ timige mistera maniero; laŭ timige stranga maniero; fantomece; laŭ maniero ( en atmosfero) kiu frostrotemigis la haŭton; eerily quiet - harstarige silenta

eeriness - timiga mistereco; timiga strangeco; fantomeco

eery - fantomeca; supernatura; harstariga

EF[redakti]

efface - elviŝi; eldetrui; fordetrui

effect - efiko; efikado; efekto; fenomeno; truko; afekto; influo; rezulto; sekvaĵo(j); efektivigi; realigi; effect a change - efektivigi ŝanĝon; give effect to a measure - efektivigi rimedon; two seasons - the wet and the dry - have an effect on the harvests - du sezonoj - la pluva kaj la senpluva - efikas sur la rikoltojn; the medecine has been found to have a curative effect on hundreds of medical disorders - oni trovis, ke la medikamento havas kuracan efikon sur centoj da malsanoj; a show which aims for a spectacular effect - spektaklo kiu aspiras sensacian efekton; world economic growth may cool next year, but that will not have a major effect on China's economy - la monda ekonomia kresko eble mildiĝos en la venonta jaro, sed tio ne havas grandan influon sur la ĉinan ekonomion

effective - efika; efekta; efektiva; effective ways to direct behaviour - efikaj metodoj por direkti kondutojn

effectively - efike; efekte; efektive

effectiveness - efikeco; efekteco

effectual - efika; bonefika

effeminate - ineca

effervesce - eferveski

effervescence - efervesko

effervescent - eferveska

effete - senforta; senfortiĝinta

efficacious - efika; bonefika

efficaciously - efike; bonefike

efficacy - efikeco

efficiency - efikeco; kompetenteco; kapableco; ekonomio; ŝparemo; rendimento

efficient - efika; efike; ekonomia; ekonomie; ŝparema; ŝpareme; kompetenta; kapabla; rendimenta

efficiently - efike; ekonomie; ŝpareme; kompetente

effigy - figuraĵo

effluent - poluakvo

effort - peno; penado; klopodo; klopodado; kampanjo; ellaboraĵo; make an effort to aĉhieve something - klopodi por atingi ion; peni por atingi ion; renewed efforts at peacemaking with Iran - renovigitaj klopodoj pri interpacigo kun Irano; the distinction was given for her efforts at supporting the work of the Small Business Center - la honoraĵo estis donita pro ŝiaj klopodo subteni la laboron de Centro por Etskalaj Entreprenoj; efforts to reduce pedestrian deaths and injuries - penoj por redukti mortojn kaj vundoj ĉe piedirantoj; efforts will be made to accommodate the needs of persons with disabilities - oni klopodos kontentigi la bezonojn de personoj kun handikapoj

effortless - senpena

effortlessly - senpene

effortlessness - senpeneco

effrontery - impertinenteco

EG[redakti]

e.g. - ekz.

egalitarian - egalrajteca; egalrajtisma

egalitarianism - egalrajteco; egalrajtismo

egg -

de kokino ovo; manĝaĵo ovaĵo; egg-beater - kirlilo; egg flip egg nog - ovopunĉo; egg roll - ovorulado; egg yolk - ovoflavaĵo; they wasted billions of dollars just because they did not want to get egg on their faces - ili malŝparis miliardojn da dolaro nur por savi sin de embarasiĝo; the prime minister's decision has left them with egg on their faces - la decido de la ĉefministro kaŭzis al ili grandan embarason
homa ovolo; egg donations - donacoj de ovoloj; egg donor - donacinto de ovolo;

eggbeater - kirlilo

egghead - intelektulo; kabinetulo

eggnog - ovopunĉo

eggplant - melongeno

eggshell - ovoŝelo

ego - egoismo; egoisma; egoisme; egoo

egoism - egoismo

egoist - egoisto

egomaniac - egomaniulo

egotism - egoismo

egotist - egoisto

egotistic - egoisma

egregious - skandala; senhonta; ŝoka

egregiously - skandale; senhonte; ŝoke

egress - eliro

egret - (Egretta) egreto

Egypt - Egiptio

Egyptian - egipta; la egipta (lingvo); Egipto; the egyptian military - la egipta armeo

EH[redakti]

eh - kion?; ĉu?; ĉu ne?; pardonon?

EI[redakti]

eiderdown - lanuga litkovrilo

Eiffel Tower - Eiffel-Turo

eigenspace - ajgenspaco

eigenvalue - ajgeno

eigenvector - ajgenvektoro

eight - ok; ok-jara; eight times - ok fojojn; okfoje; an eight-page report - ok-paĝa raporto

eighteen - dek ok; dek ok-jara

eighteenth - dek-oka

eighth - oka; okono; de la oka

eighties - la 1980-aj jaroj

eightieth - okdeka

eights - okopoj

eighty - okdek; eighty-five - okdek kvin; eighty-seven years old - okdek-sep-jara; an eighty-seven-year-old woman - okdek-sep-jara virino

either - aŭ; ĉu; kiu ajn; ajne .., ajne ...; unu aŭ la alia; ankaŭ; refuse to either confirm or deny - nek volas konfirmi nek malkonfirmi; either love it or hate it - ĝin aŭ ami aŭ malami; either of ... - iu ajn el ...; either of them - iu ajn el ili; unu el ili; aŭ unu aŭ la alia; nek unu nek la alia; either of you - iu ajn el vi; unu el vi; aŭ unu aŭ la alia; nek unu nek la alia; either one - unu aŭ la alia; ambaŭ egale; either side - kiu ajn flanko; kiu ajn partio; ambaŭ flankoj; either side of ... - ambaŭflanke de ...; either way - ĉiaokaze; tutegale; either will do - kiu ajn taŭgos; either you are with us or against us - vi nin aŭ subtenas aŭ kontraŭas; in either case - ĉiuokaze; the part could be played by someone of either gender - la rolon povus ludi iu de iu ajn sekso; each story was paired with a photograph of someone of either the younger or the older age group - ĉiu rakonto estis parigita kun foto de iu aŭ el la pli juna aĝgrupo aŭ el la pli maljuna; H needs a kidney from someone of either blood type A or O - H bezonas renon el iu aŭ de sangogrupo A aŭ O; the party is always accusing someone of either sexism or racism - la partio ĉiam estas akuzantaj iun pri aŭ seksismo aŭ rasismo

EJ[redakti]

ejaculate - ejakuli

ejaculation - ejakulado; ejakulo; ekkrio

eject - elĵeti; elĵetiĝi; elpeli

ejection - elĵeto; elĵetiĝo; elpelo; elpeliĝo; ejection seat - elĵetseĝo

ejector - elĵetilo; ejector seat - elĵetseĝo

Ekaterinburg - Jekaterinburgo

EL[redakti]

elaborate - komplika; komplikita; kompleksa; malsimpla; ellabori; detali; ornama; elaborate on a topic - ekspliki temon; detale diskuti temon

elaboration - ellaborado

Elam - Elamo

Elamite - elamano

elapse - pasi; forpasi

elastic - elasta; elastaĵo; elastic band - kaŭĉuka fadeno

elasticity - elasteco

elate - ekzalti

elbow - kubuto; kubutbati; fleksitaĵo; elbow to elbow elbow-to-elbow - ŝultro ĉe ŝultro

Eldarin - la eldara lingvo

elder - pliaĝa; plejaĝulo; grandaĝulo; elder statesman - eminenta ŝtatisto; elder tree - Sambucus sambuko; elders - grandaĝuloj; plejaĝuloj; pliaĝuloj

elderberry - Sambucus sambukobero

elderflower - Sambucus sambukofloro

elderly - maljuna; maljunuloj; grandaĝuloj; plejaĝuloj; elderly lady - grandaĝa sinjorino; maljuna sinjorino; maljunulino; elderly man - grandaĝa sinjoro; grandaĝa viro; maljuna sinjoro; maljuna viro; maljunulo; elderly people - grandaĝuloj; maljunuloj; plejaĝuloj; elderly person - grandaĝulo; maljunulo; plejaĝulo; elderly woman - grandaĝa sinjorino; grandaĝa virino; maljuna sinjorino; maljuna virino; maljunulino

eldest - plej aĝa; plejaĝa; unuenaskito; majoratulo; he was the eldest of many brothers - li estis la unuenaskita inter multaj fratoj

El Dorado - Eldorado

e-learning elearning - e-lernado

elect - elekti; elekti kiel ...; leĝfaristojn voĉdone elekti; balote elekti; elected - preterito kaj participo de "elect"; balote elektiĝis; elektiĝis kiel ...; elektita (en sian oficon); gajnis la mandaton; an elected leader - elektitia gvidanto; to be elected leader - esti elektita kiel gvidanto; W was elected a member of the National People's Congress - W estis elektita kiel deputito de la Tutlanda Popola Kongreso; an elected official - elektita oficialulo; a representative of China has been elected as president of Unesco's General Conference - ĉina reprezentanto elektiĝis kiel prezidanto de la Ĝenerala Konferenco de Unesko; in 1993, Z was elected leader of his village - en 1993, Z estis elektita gvidanto de sia vilaĝo; the meeting was attended by A, the newly-elected leader of the opposition - la kunvenon ceestis A, la nove elektita gvidanto de la opozicio; elected president - elektita prezidanto; elektita kiel prezidanto; elektiĝis prezidanto; elektiĝis kiel prezidanto; a Muslim could very well someday be elected president - estas tre probable ke islamano iam estos elektita prezidanto; elected representative - elektita reprezentanto; leĝfaristo deputito parlamentano; elected to Congress - elektita al Kongreso; elected to the House of Representatives - elektita al la Ĉambro de Reprezentantoj; to be elected to office - voĉdone enoficiĝi; elected to parliament - elektita kiel parlamenta deputito; the mayor was re-elected to a record fifth consecutive term - la urbestro estis reelektita por senprecedenca kvina sinsekva mandato; get someone elected - gajni por iu la elektadon

election - elektado; elektiĝo; elektokampanjo; elektokampanja; balotado; balotada; balotkampanjo; balotkampanja; balot...; voĉdonado; deputiĝo; congratulations to R on his election as Director General - gratulojn al R pro lia elektiĝo kiel ĝenerala direktoro; the election by universal suffrage of local representatives - la elektado per la universala balotrajto de lokaj reprezentantoj; weaknesses which, in other circumstances, would have prevented his election by parliament - malfortaĵoj kiuj, en aliaj cirkonstancoj, malhelpus lian elektiĝon fare de la parlamento; election campaign - elektokampanjo; election candidate - kandidato en elektado; election commission - komisiono pri elektadoj; election coverage - raportaro pri la elektado; election day - la tago de la elektado; the election due in January - la elektado okazonta en januaro; the election due on January 16th - la elektado okazonta je la 16a de januaro; elections are due in ... - elektadoj okazos en ...; the elections due next year - la elektadoj kiuj okazos venontjare; elections are held every three years - elektadoj okazas ĉiun trian jaron; elections were held for the first time - elektadoj unuafoje okazis; election manifesto - elektadomanifesto; election night - la vespero de la elektotago; la elektotaga vespero; election observer - elektobservanto; the election of a candidate - la elektiĝo de kandidato; election rally - elektokampanja mitingo; election recount - rekalkulo de la balotoj; election result - rezulto de la elektado; election rigging - manipulado de la elektado; election trail - elektokampanjo; election year - elektojaro

electioneering - elektokampanjado

elective - studkurso laŭvole elektebla kurso; elective course - laŭvole elektebla kurso; compulsory elective mandatory elective required elective - laŭvole elektebla kurso ene de deviga studtemo

elector - balotanto; elektanto

electoral - de elektado(j); pri elektado(j); de elektantoj; elekto..; electoral base - la voĉdonantaro; electoral college - kolegio de elektantoj; electoral commission - komisiono pri elektadoj; electoral council - konsilantaro pri elektadoj; electoral court - tribunalo pri elektadoj; electoral defeats - malvenkoj en la balotadoj; electoral cycle - elektadociklo; electoral district - elektodistrikto; electoral force - voĉdona forto; electoral fraud - elektofraŭdo; electoral gain - avantaĝo en elektadoj; electoral law - leĝo pri elektadoj; electoral mandate - mandato per elektado; electoral manipulation - manipulado de la elektado; electoral map - mapo de elektadoj; electoral pact - interpartia elektadopakto; electoral register electoral roll - listo de elektantoj; registro de elektantoj; electoral strategy - strategio pri elektadoj; electoral stronghold - bastiono en la tempo de elektadoj; electoral success - sukceso en la elektado; sukcesoj en elektadoj; electoral support - voĉdonoj; the party has 25% electoral support - la partion subtenas 25% de la voĉdonantaro; electoral system - elektosistemo; voĉdona sistemo; sistemo de voĉdonado; electoral victories - venkoj en elektadoj

electorally - en la elektadoj; rilate al la elektadoj; this interview will not help him or his party electorally - ĉi tiu intervjuo helpos nek lin nek lian partion en la elektadoj; the party is confident of significantly increasing its tally in the electorally crucial state of M - la partio estas certa ke ĝi povos multe pliigi sian voĉdonaron en M, decida ŝtato en la elektadoj; so far, the new policy is working electorally - ĝis nun, la nova politiko sukcesas rilate al la elektadoj;

electorate - elektantaro; elektodistrikto

electric - elektra; elektrika; elektrizita; elektreca; ŝargita de ekscitiĝo; furora; electric bill - elektrofakturo; electric cooker - elektra fornelo; electric current - elektra kurento; electric eel - Electrophorus electricus gimnoto; electric fan - elektra ventolilo; electric fence - elektrizita barilo; electric fire electric heater - elektra varmigilo; electric light bulb - elektra ampolo; electric plug - ŝtopkonektilo; electric power - elektro; kurento; elektra energio; elektra potenco; electric power point - ŝtopilingo; electric shock - elektra ŝoko; elektroŝoko; electric shock treatment - elektroŝoka terapio

electrical - elektra; elektrika; electrical appliance - elektra aparato; electrical fault - elektra difekto; electrical outlet - elektra ŝtopilingo; electrical power - elektro; kurento; elektra energio; elektra potenco; electrical store - vendejo de elektraj aparatoj; electrical supply station - transformatora stacio

electrically - elektre; electrically charged electrically-charged - elektre ŝargita

electrician - elektristo

electricity - elektro; elektra povo; kurento; electricity bill - elektrofakturo; electricity blackout - senlumiĝo; interrompiĝo de la kurento; electricity company - elektroprovizanto; electricity has been cut off - la kurento estas interrompita; electricity generation - produktado de elektro; electricity grid - elektroreto; electricty network - elektroreto; electricity production - la produkto de elektro; electricity is short - la kurento ne sufiĉas; electricity substation - transformatora stacio; electricity subsidies - elektrosubvencioj; electricity supply - elektroprovizo; electricity use - konsumo de elektro; electricity worker - elektrocentralisto

electrics - elektrikaĵoj

electrification - elektrizo

electrify - ekscitegi; elektrumi; ravi; elektrizi

electrifying - gerundio kaj participo de "electrify"; furora; rava; ekscitega

electrochemical - elektrokemia

electrocute - elektrokuti; elektroekzekuti

electrocution - elektrokuto; elektroekzekuto

electrode - elektrodo

electrodesiccation - elektrokalcinado

electrofulguration - elektrokaŭterizo

electrolysis - elektrolizo

electrolyte - elektrolizaĵo

electrolytic - elektroliza

electromagnet - elektromagneto

electro-magnetic electromagnetic - elektromagneta; electro-magnetic burst electromagentic burst - elektromagneta elĵetaĵo; electromagnetic field - elektromagneta kampo

electromagnetism - elektromagnetismo

electromechanical - elektromeĥanika; electromechanical convertor electromechanical transducer - elektromeĥanika konvertoro

electron - elektrono

electronegative - elektronegativa

electronegativity - elektronegativeco

electronic - elektronika; electronic board - elektronika tabulo; electronic chipping - elektronika etikedado; electronic processing - elektronika traktado; electronic record - elektronika registro; electronic tagging - elektronika etikedado

electronically - elektronike

electronics - elektroniko; elektronikaĵoj; electronics equipment - elektronikaj ekipaĵoj

electro-optic - elektro-optika

electrophoresis - elektroforezo

electrospray - elektronebuligilo

electrostatic - elektrostatika

electrostatics - elektrostatiko

electrosurgery - elektrokirurgio; elektroĥirurgio

eleemosynary - almoza

elegance - eleganteco

elegant - eleganta

elegiac - elegia

elegy - elegio

element - elemento; ero; konsistaĵo

elemental - elementa

elementary - elementa; elemente; komenca; elementary school - primara lernejo; elementary school principal - lernejestro de primara lernejo; elementary school teacher - elementlerneja instruisto

elephant - elefanto

elevate - levi; (pli) altigi; elevated - preterito kaj participo de "elevate"; malkava; supertera; elevated railway - supertera fervojo; elevated track - supertera trako

elevation - alteco; altaĵo; altoteno

elevator - pasaĝera lifto; grena elevatoro; aviadila empenerono

eleven - dek unu; dekunuo

eleventh - dekunua

elf - elfo

elfin - elfa; elfeca

elfish - elfa; elfeca

elicit - veki; estigi; elvoki; ellogi; elflati; perflati; eltiri

eligibility - kvalifiko; elektebleco

eligible - kvalifikiĝi; elektebla; allasebla; rajtas; kvalifikiĝas; to be elible for ... - rajti ..i; rajti havi ..on; eligible to vote - balotrajta; voĉdonrajta

Elijah - Elija

eliminate - elimini; forigi; nuligi; malaperigi; likvidi

elimination - elimino; forigo; nuligo; malaperigo; likvido

elision - elizio

elite - elita; elito; eminenta; eminentuloj; eminentularo; eminentaj fakuloj; elektitaro

elitism - elitismo

elitist - elitisma

elixir - eliksiro

Elizabeth II - Elizabeto la Dua.

elk - alko

ellipse - elipso

ellipsis - elipso

ellipsoid - elipsoido

elliptic - elipsa

elliptical - elipsa

elm - ulmo; ulma; el ulmo

El Niño - El-Ninjo

elongate - longigi

elongated - longoforma; longigita

elope - forkuri kun sia amat(in)o

elopement - forkuro de geamantoj

eloper - forkurinta amanto

eloquence - elokventeco

eloquent - elokventa; parollerta

eloquently - elokvente

El Salvador - Salvadoro

else - alia

elsewhere - aliloke; aliloken; alidirekte; alidirekten; en alia(j) fonto(j)

elucidate - ekspliki

elucidation - ekspliko

elude - ĉirkaŭeviti; ĉirkaŭruzi; elturniĝi (el)

elusive - malfacile kaptebla; malfacile trovebla; malfacile atingebla; elglitema; elturniĝema; ne facile renkonti ..n; nesocietema; elusiveness - neprecizeco

elven - elfa; elfeca

elves - elfoj

Elvish - la elva lingvo

Elymus - Elimo; Elymus repens - kviko

Elysee Elysée - the Elysée - la Elizeo; the Elysee Palace the Elysée Palace - la Palaco Elizeo

Elysium - Elizeo

EM[redakti]

'em - mallongigo de pronomo "them"; ilin

emaciated - skeleteca; maldikega; malgrasega; senkarna

e-mail, email - retpoŝto; retpoŝta; retpoŝta adreso; retpoŝtaĵo(j); retpoŝta(j) letero(j); retpoŝta(j) mesaĝo(j); retpoŝti al; retpoŝti iun; skribi retpoŝte al; sendi ..n retpoŝte; retmesaĝo; retmesaĝi; sendi retmesaĝon; retletero; send retleteron al; retleteri al; retleteri iun; e-letero; e-mesaĝo; e-mail a friend - retpoŝti al amiko; email address - retpoŝta adreso; e-mail forum - retpoŝta forumo; email someone - skribi retpoŝte al iu; retpoŝti al iu; retpoŝti iun; e-mail something to someone - sendi ion retpoŝte al iu; email settings - retpoŝtaj reguligoj; e-mail this article - sendu ĉi tiun artikolon retpoŝte

emanation - eliĝo; emanaĵo

emanate - eliĝi; emani; deveni

emancipate - emancipi; elservutigi

emancipation - emancipiĝo; emancipo; emancipado; emancipation from ... - emancipiĝo el ...

emancipator - emancipanto; emancipinto

emasculate - kastri

emasculation - kastrado

embalm - enbalzamigi; embalming - gerundio kaj participo de "embalm"; enbalzamigo (de); enbalzamigi

embankment - taluso; digo

embarass - embarasi; ĝeni

embargo - embargo; embargi

embark - suriri; enŝipiĝi; enaviadiliĝi; entrajniĝi; envagoniĝi; novan iniciaton embark on ... embark upon ... - ekfari ..on; komenci ..on; iniciati ..on; lanĉi; sin lanĉi en ..n

embarkation - enŝipiĝo

embarrass - embarasi; ĝeni; embarrassing - gerundio kaj participo de "embarrass"; embarasa; embarase

embarrassment - embaraso; ĝenateco; an embarrassment of riches - superabundo de riĉaĵoj; to my embarrassment, I saw that I had made a mistake - kun embarasiĝo, mi vidis ke mi faris eraron

embassy - ambasadejo; ambasado; senditaro

embattled - premegata; figure sieĝata; superŝutata de problemoj

embed - enkadrigi; enigi; instali; enkorpigi; enprofundigi; enradikigi; enfiksi; enkonstrui; en armean taĉmenton enkorpusigi; embedded - preterito kaj participo de "embed"; integriĝinta; enprofundiĝinta; enradikiĝinta; eniĝinta; enfiksiĝinta; enkonstruiĝinta; ene de; interne (de); interna; embedded application - enkorpigita aplikaĵo; embedded journalist - enkorpusigita ĵurnalisto; ĵurnalisto enkorpusigita en taĉmenton de bataltrupoj; embedded object - enkorpigita objekto

embellish - ornami; beligi; garni

ember - arda cindro

embezzle - malversacii; defraŭdi; prifraŭdi; nelice alproprigi

embezzlement - malversacio; defraŭdo; prifraŭdo; nelica alproprigo

embitter - veneni; maldolĉigi al ...

emblazon - blazoni

emblem - emblemo

emblematic - emblemo (de); emblema

embodiment - enkorpiĝo; enkorpigo; enkarniĝo; enkarnigo; konkretiĝo; konkretigo

embody - reprezenti; figuri; enkorpigi; enkarnigi; konkretigi

embolden - kuraĝigi; aŭdacigi

embossed - reliefa

embrace - adopti; alproprigi al si; aliĝi al; fariĝi ..ano; fariĝi ..isto; fariĝi adepto de; vole akcepti; entuziasme akcepti; ampleksi; enspaci; brakumi; brakumo; ĉirkaŭbrakumi; ĉirkaŭbrakumo; enbrakigi; ĉirkaŭpreni; alpremiĝi al; alpremi sin al; embrace diversity - akcepti diversecon

embrasure - embrazuro; paftruo

embroider - brodi

embroidery - brodaĵo; brodado

embroil - impliki

embryo - embrio; embryo selection - la selektado de embrioj

embryonic - embria; ekestiĝanta

emerald - smeraldo; smeralda

emerge - elmergiĝi; emerĝi; nove aperi; ekaperi; leviĝi; releviĝi; eliri; elveni; naskiĝi; elpaŝi; elstari; eliĝi; realiĝi; riveliĝi; sciiĝi; cyberspace has emerged as a new battleground in the war on crime - kiberspaco montriĝis esti nova batalejo en la milito kontraŭ krimo; emerging - gerundio kaj participo de "emerge"; emerĝa; novaperinta; novaperanta; novaperonta; nova; naskiĝanta; sojlolanda; wireless technologies are emerging as attractive alternatives for remote areas - senkablaj teknologioj montriĝas esti allogaj alternativoj por izolitaj lokoj; an emerging country - emerĝa lando; an emerging economy - emerĝa ekonomio; new forms of terrorism are emerging from the rapid development of information technology - novaj formoj de terorismo naskiĝas el la rapida evoluado de informteknologio; emerging markets - emerĝaj merkatoj; emerging technologies - novaperintaj teknologioj; it's emerging that councillors have given themselves a large pay increase - riveliĝas, ke magistratanoj donis al si grandan salajropliigon; emerging world trends - novaj mondaj tendencoj; the emerging world - la emerĝaj landoj; the emerging world food crisis - la naskiĝanta monda nutrokrizo; the emerging world order - la naskiĝanta monda ordo;

emergence - apero; ekapero; ekestiĝo; ekleviĝo; eliro; elveno; eliĝo

emergency - krizo; krizokazo; krizokaza; kazo ( okazo) de urĝa neceso; kazo ( okazo) de urĝa bezono; kazo ( okazo) de escepta bezono; urĝaĵo; urĝa; urĝe; de urĝa interveno; emergency action plan - plano pri urĝa interveno; emergency aid - urĝa helpo; emergency assistance - urĝa asisto; emergency broadcast - krizokaza elsendo; emergency contraception - urĝa kontraŭkoncipaĵo; emergency crew - skipo de urĝa interveno; skipo da sukuristoj; emergency department - hospitala urĝejo; emergency escape chute - evakua deglitejo; emergency exit - savelirejo; emergency food aid - urĝa nutraĵhelpo; emergency funds - monsumoj por urĝa helpo; emergency guidelines - krizokazaj gvidlinioj; emergency landing - urĝa surteriĝo; urĝa alteriĝo; emergency landings - urĝaj surteriĝoj/urĝaj alteriĝoj emergency lighting - krizokazaj lumiloj; emergency loan - urĝa monprunto; emergency management - krizolimigo; krizolimiga emergency-management - krizolimiga; emergency management agency - krizolimiga agentejo; emergency means - krizokaza(j) rimedo(j); emergency measures - urĝaj rimedoj; emergency medical assistance - urĝa sukurado; urĝa sukurismo; emergency medical center emergency medical centre - sukurejo; emergency medical help - urĝa sukurado; emergency medical technician - sukura teknikisto; emergency meeting - urĝa kunveno; krizokunveno; emergency message - urĝa mesaĝo; emergency physician - urĝeja kuracisto; emergency plan - krizoplano; emergency preparedness - prepariteco kontraŭ krizokazoj; emergency relief - urĝa helpo; emergency repairs - urĝaj riparoj; emergency response - urĝa interveno; (de) (pri) urĝaj intervenoj; emergency response official - respondeculo pri urĝaj intervenoj; emergency response plan - plano pri urĝaj intervenoj; emergency response planning - planado pri urĝaj intervenoj; emergency response team - skipo de urĝa interveno; emergency response unit - taĉmento de urĝa interveno; emergency rescue plan - urĝa savplano; emergency room - urĝejo; emergency room doctor, emergency room physician - urĝeja kuracisto; emergency rule - reĝimo de krizostata regado; emergency sale - urĝa vendo; emergency services - servoj de urĝa interveno; emergency stockpile - krizokaza rezervo; emergency supply - krizokaza provizo; emergency surgery - urĝa operacio; emergency use - krizokaza uzo; emergency vehicles - savveturiloj

emergent - emerĝa; emerĝanta; novaperinta; novaperanta; novaperonta

emeritus - emerita

emetic - vomigaĵo

emigrant - elmigranto

emigrate - elmigri

emigration - elmigrado

eminence - eminenteco; altaĵo; titolo Eminenco

eminent - eminenta; korifeo; grandulo

emir - emiro

emirate - emirlando

Emirati - emirlandano

emissary - sendito

emission - eligo; eligado; eligaĵo; ellaso; ellasado; ellasaĵo; elĵeto; elĵetaĵo; (dis)radiado; emisio; emission reductions - reduktoj de eligaĵoj; emission standards - normoj pri eligaĵoj; emission trading system - merkato de eligaĵoj; emissions problems - problemoj pri eligaĵoj; emissions trading - merkato de eligaĵoj; emissions trading scheme - merkato de eligaĵoj; carbon dioxide emissions carbon emissions - eligaĵoj de karbona dioksido; eligaĵoj de CO2; carbon emissions trading carbon emissions trading scheme - merkato de karbono; zero emission zero-emission - nul-emisia

emit - eligi; ellasi; elĵeti; disradii; emisii; emanigi; emit a bright light - lumegi; the future condition of the ocean depends on the amount of carbon emitted in the coming decades - la estonta kondiĉo de la oceano dependas de la kvanto de karbona dioksido eligota en la venontaj jardekoj

emitter - eliganto; ellasanto; elĵetanto; disradianto; emisianto; emaniganto

emoji - piktogramo(j) 'emoĵi'

emoticon - miensimbolo; emociikono

emotion - emocio; kortuŝeco; patoso; afekcio; emotions ran high - emocioj intensiĝis; control one's emotions - mastri siajn emociojn; mixed emotions - miks-emocioj; miks-sentoj

emotional - emocia; emociiĝinta; kortuŝa; patosa; pasia; impulsiĝema; sentimentala; emotional attachment - korligiteco; emotional distress - kordoloro; korŝirateco; emotional support - spirita subteno

emotionally - emocie; kortuŝite; patose; pasie; emotionally charged - emociplena; emotionally spent - emocie ellaciĝinta

emotive - emocia; kortuŝa

empathetic - kunsentema

empathise empathize - kunsenti

empathy - kunsento

emperor - imperiestro

emphasis - emfazo; akcento; reliefigo; the college is placing too much emphasis on football - la universitato tro emfazas piedpilkadon

emphasise emphasize - emfazi; akcenti; reliefigi; substreki; W campaigned for M, emphasising his qualifications for the job - W kampanjis por M, pri kiu li emfazis liajn kvalifikojn por la posteno

emphatic - emfaza; forta; vigla; kategoria

emphatically - emfaze; forte; vigle

emphysema - emfizemo

empire - imperio; regno

empirical - empiria

empirically - empirie

empiricism - empiriismo

emplacement - ŝirmita armilejo

employ - utiligi; uzi; apliki; okupi; laborigi; dungi; havi ... dungitojn; ĉe kiu estas dungataj; employ few people - havas malmultajn dungitojn; employ fewer people - havas malpli da dungitoj; employ far fewer people - havas multe malpli da dungitoj; the company employs more than a thousand workers - la firmao havas pli ol mil dungitojn; employed - preterito kaj participo de "employ"; kiu(j) laboras; kiu(j) okupiĝas (pri); 70% of the population are employed - 70% de la loĝantaro faras salajratan laboron; employed in an institution for the mentally handicapped - laboras en institucio por menshandikapuloj; those employed in agriculture - la agrikulturaj laboristoj; L is employed on a fixed-term contract - L estas dungita laŭ kontrakto de limigita daŭro; in the new era, robots and lasers will be employed on the battlefield - en la nova epoko, robotoj kaj laseroj estos utiligataj sur la batalejo; employed on low wages - dungataj kun malaltaj salajroj; employed to teach English - dungita kiel instruisto de la angla; employed women - dungitintoj

employee - dungito; oficisto; salajrulo; employee benefits - socialaj subvencioj por dungitoj; employee-employer - inter dungitoj kaj dungantoj; employees and employers - dungitoj kaj dungantoj; employee organisations - organizaĵoj de dungitoj; employee profile - priskribo pri dungito

employer - dunganto; employer-employee - inter dungantoj kaj dungitoj; employer-employee relations - rilatoj inter la dungantoj kaj la dungitoj; employers and employees - la dungantoj kaj la dungitoj; employers' association - asocio de dungantoj; employers' federation - federacio de dungantoj; employer opposition - kontraŭstaro de dungantoj; employers' organisation employers' organization - organizaĵo de dungantoj

employment - dungiteco; dungado; indico de dungado; laborposteno(j); okupo; laboro; uzateco; aplikado; employment agency - agentejo de dungiĝo; employment background check - kontrolo de karieroresumo; employment contract - laborkontrakto; dungokontrakto; employment has fallen - dungiteco malkreskis; employment has risen - dungiteco kreskis; employment interview - dungintervjuo; laborintervjuo; employment law - laborjuro; employment opportunities - ŝancoj de dungiĝo; employment policies - politikoj pri dungiteco; employment prospects - perspektivoj pri dungateco; employment relationships - rilatoj inter dungintoj kaj dungitoj

emporium - magazeno; emporio

empower - povigi; sinpovigi; doni al ... la povon; plifortigi la potencon de; memfidigi; aŭtorizi; rajtigi

empowerment - povigo; sinpovigo; socia ( civila; propra) sinpovigo; memfidigo

empress - imperiestredzino; imperiestrino

emptier - pli malplena

emptiness - malpleno; malplenaĵo; malpleneco; senhomejo

empty - malplena; malplenigi; malpleniĝi; senigi al; senigi je; senhoma; senmebla; senmebligi; elverŝi; elĉerpi; elĉerpiĝi; eltrinki; elpumpi; malŝveligi; malŝveli; vanta; senobjekta; empty boast - vanta fanfaronaĵo; empty-handed - kun malplenaj manoj; kun nenio; empty-headed - frivola; frivolulo; empty the oceans of fish - malplenigi la oceanojn je fiŝoj; empty promises - vantaj promesoj; empty rhetoric - vantaj vortoj; empty threat - vanta minaco; empty words - vantaj vortoj; malplenaj vortoj; senenhava retoraĵo

emu - Dromaius novaehollandiae emuo; dromiceo

emulate - imiti; kopii

emulation - imitado; imito; kopiado

emulator - imitilo

emulsion - emulsio

EN[redakti]

enable - ebligi, ke; ebligi, ke ... povu; ebligi al; ebligi; ekigi; (ek)funkciigi; ŝalti; enable style sheets - ŝalti stilfoliojn; retumilo enable Web history - ŝalti historion de retumado; our arrangements with other airlines enable us to reach 136 destinations - niaj aranĝoj kun aliaj flugkompanioj ebligas nin ( ebligas al ni) atingi 136 cellokojn; games could enable us to reinvent everything from government to healthcare and education - povus esti, ke per ludoj ni povos reinventi ĉion, de la ŝtato ĝis sanzorgo kaj edukado; your qualifications should enable you to earn good wages - per viaj kvalifikiloj vi devus povi gajni bonan salajron; a step towards enabling everyone to share in this language - paŝo al tio, ke ĉiuj povu kundividi ĉi tiun lingvon

enabler - ebliganto

enact - promulgi

enactment - promulgo

enamel - emajlo; emajla; emajlita; emajli

enamored enamoured - enamiĝinta (al)

en bloc - amase; tutare

encage - enkaĝigi

encamp - tendumi; starigi sian tendon; starigi sian tendaron; kamp(ad)i; loĝi subĉiele

encampment - kamploĝejo; tendaro

encapsulate - kapti la esencajn trajtojn de; personigi; enkapsuligi

encapsulation - enkapsuligo; esprimo de la esencaj trajtoj; personigo

encase - enfermi

encephalitis - encefalito

encephalopathy - encefalopatio

enceinte - remparozono

enchant - ravi; ensorĉi; enchanted - preterito kaj participo de "enchant"; magia; enchanting - gerundio kaj participo de "enchant"; rava; rave; sorĉa; sorĉe

enchantment - raveco; raviteco; sorĉeco; ensorĉiteco

encircle - ĉirkaŭ..; ĉirkaŭigi

encirclement - ĉirkaŭumo

enclave - enklavo; kojno da tereno

enclose - enfermi; enmeti; kunsendi; aneksi

enclosed - enfermi; enmeti; kunsendi; aneksi; enkadrigi; ĉirkaŭfermita; entenate

enclosure - ĉirkaŭbarejo; ĉirkaŭbarilo; apartaĵo; enmetaĵo; aneksaĵo; muroj de

encode - kodi

encoded - preterito kaj participo de "encode"; koda; kodiĝinta

encomium - panegiro

encompass - ampleksi; ĉirkaŭiri; enspaci; inkluzivi

encore - biso; bis!; denove!

encounter - renkonto; renkonti; renkontiĝo; renkontiĝi; alfrontiĝo; alfrontiĝi; trafo; ..n trafi; sperti; account holders who encounter problems should contact the bank - se kontuloj renkontos problemojn, ili kontaktu la bankon; a chance encounter - hazarda renkontiĝo

encourage - instigi; instigi al; rekomendi al; subteni (al); kuraĝigi (al); ..igi; favori; favorigi (al); stimuli; the mission of the council is to encourage the use of the standard language - la misio de la konsilio estas instigi al la uzo de la norma lingvo; encouraging - gerundio kaj participo de "encourage"; esperiga; esperige; esperdone; esperdone; kuraĝiga; kuraĝige; subtenema; favoriga; favorige; instigado al; kiu varbas la ..on de; kiu varbas al la ..o de

encouragement - instigo; instigado; impulso; subteno; kuraĝigo; favorigo; stimulo

encouragingly - esperige; subteneme

encroach - sin trudi al; entrudiĝi al; invadi; trude okupi; uzurpi; iom post iom limigi; encroach on ... encroach upon ... - sin trudi al ...; entrudiĝi al ...; invadi ..n; trude okupi ..n; uzurpi ..n; iom post iom limigi ..n; encroaching deserts - invadantaj dezertoj

encroachment - entrudiĝo

encrypt - ĉifri

encryption - ĉifrado; encryption code - ĉifroŝlosilo; encryption key - ĉifroŝlosilo

encumber - obstrukci; ĝeni

encumbrance - obstrukco; ĝenaĵo; maloportunaĵo; ŝarĝo de garantia rajto

encyclical - encikliko; encyclical letter - encikliko

encyclopaedia encyclopedia - enciklopedio

encylopaedic encyclopedic - enciklopedieca

encyclopaedist - enciklopediisto

end - fini; fino; finiĝi; finiĝo; haltigi; ĉesi; ĉesigi; maldaŭrigi; forviŝi; elimini; revoki; nuligi; ekstremaĵo; limo; rando; celo; konkludi; konkludo; end any prospect of joining the EU - nuligi ĉian perspektivon de aliĝo al la EU; to end co-operation - ĉesigi kunlaboron; stocks ended down $1.65 at $126.89 a share - la akcikurzo finiĝis kun falo de USD 1,65 je USD 126,89 por unu akcio; stocks ended down due to the crisis in the Middle East - akcioj finiĝis minuse pro la krizo en Mezoriento; to end hostilities - deklari batalhalton;

the adjective ends in 'a' - la adjektivo finiĝas per 'a'; nouns end in 'o' - la substantivoj havas la finiĝon 'o; 'a high-speed chase that ended in a crash - altrapida postkuro kiu finiĝis per kraŝo; the hunt for a missing wallaby has ended in tragedy - la serĉo por malaperinta valabio finiĝis tragedie; dry spell may end in two days - periodo de sekeco eble ĉesiĝos post du tagoj; I fear the new initiative is going to end in tears. Very expensive tears - Mi timas ke la nova iniciato havos malbonan finon. Malbonan finon tre altekostan; the end is in sight for power failures in our neighbourhood la senkurentiĝoj en nia kvartalo baldaŭ ĉesiĝos; the end is in sight for plastic films in landfills - baldaŭ, plastaj membranoj jam ne estos demetataj en rubejoj; after months of work that cost a lot of money, the end is in sight for the city's water main project - post monatoj da laboro kiu kostis multe da mono, la urba akvodukta projekto estas kompletigota
end of an era - fino de epoko; end of hostilities - ĉesiĝo de militado; the ceremony signaled the end of over a month of events - la ceremonio anoncis la finon de pli ol unu monato da eventoj; end of the colonial era - fino de la koloniisma epoko; end of the earth - rando de la tero; end of story! - jen ĉio!; nenio plu dirindas; end of the line - kapstacio; end of the room - ekstremo de la ĉambro; end of the story - fino de la afero; end of the table - ekstremo de la tablo; : end-of-term - trimestrofina; de la trimestrofino; end of the term - fino de la trimestro; at the end of one's tether - ne povas elteni plu; ellaciĝinta; end of the world - fino de la mondo; mondofino; the end of time - la fino de la tempo; end of year, end-of-year - jarfina; jarŝanĝa; silvestra; to end one's life - forpasi; mortigi sin; end paper, end-paper - ŝirmopaĝo; ŝirmofolio
the cabinet decided to end the state of emergency - la Kabineto decidis ĉesigi la krizostaton; bring an end to the fighting - ĉesigi la militagojn; an end to the fighting - ĉesigo de la militagoj;
I ended up working in a clothing store - mi fine trovis laboron en vestobutiko; we're going to keep on grading the players and see where they end up at the end of spring - ni daŭre gradigos la ludistojn por vidi kie ili troviĝos fine de printempo; students who end up as just another ( end up just another) statistic in some study - studentoj kiuj fine fariĝos nur plia statistikero en iu esploro; the film ended up as just another ( ended up just another) thriller flick - la filmo fine montriĝis esti nur plia suspensfilmo; we ended up at another restaurant with a similar name - fine, ni nin trovis ĉe alia restoracio kun simila nomo; most of the children end up at the orphanage - la plimulto de la infanoj fine trovas hejmon ĉe la orfejo; stolen bags always end up at the police station - post iom da tempo, ŝtelitaj sakoj ĉiam troveblos ĉe la policejo; the film will probably end up at least a mid level success - verŝajne, la filmo fine montriĝos esti almenaŭ mez-nivela sukceso; In 'King Lear', Edmund ends up becoming the play's villain - En 'Reĝo Lear', Edmund fine fariĝas la kanajlo de la teatraĵo; end up behind bars - fine sin trovi malliberigita; a small thorn in their side that could end up being a bigger deal than expected - eta dorno en la karno kiu povus fine montriĝi esti pli granda problemo ol atendite; why do so many startups end up being horrible places to work? - kial tiel multe da noventreprenoj poste fariĝas aĉaj laborejoj?; virtual reality could end up being as big as the Internet itself - povus esti ke virtuala realeco iam fariĝos fenomeno tiel granda kiel Interreto mem; one discarded cigarette ended up costing a woman £1000 - unu forĵetita cigaredo fine kostis al iu virino mil pundojn; the company was acquired in a deal that could end up costing as much as $19 billion - la firmao estis akirita per negoco kiu povus fine kosti naŭ miliardojn da dolaroj; thousands of patients end up even more sick from infections they catch in hospitals - miloj da pacientoj fariĝas eĉ pli malsanaj pro infektoj kiuj ilin trafas hospitaloj; because of the highway running through the town, people end up here either on purpose or by chance - pro la aŭtovojo trapasanta la urbon, oni sin trovas ĉi tie aŭ intence aŭ hazarde; two cars end up in city sinkhole - du aŭtoj sin trovis en urba tersubiĝo; end up in court - fine veni antaŭ la tribunalo; dispute could end up in high court - disputo povus fine veni antaŭ la Supera Tribunalo; a teacher told a teenager he would "end up in prison" - instruisto diris al adoleskanto ke li "iam enprizoniĝos"; how did Saharan sand end up in the UK? - kiel sahara sablo povis atingi Brition?; I wonder what the team will end up looking like in, say, a year - mi scivolas kiel la teamo fine aspektos post, ni diru, unu jaro; if you attempt to make a paper-thin crêpe, it will end up looking like scrambled eggs - se vi provos fari papere maldikan krespon, ĝi fine aspektos kiel kirlovaĵo ... ĝi finiĝos kun la aspekto de kirlovaĵo; this screenshot probably isn't what Gmail will end up looking like - ĉi tiu ekranfoto verŝajne ne montras la finan aspekton de Gmail; all the left shoes end up on the Dutch coast and the right ones in Britain - ĉiuj maldekstraj ŝuoj alteriĝas sur la nederlanda marbordo, kaj la dekstraj sur la brita; officials said they don't want to end up with a contract they can't afford - oficialuloj diris, ke ili ne volas finiĝi kun kontrakto de kiu ili ne povas pagi la koston; the baby may well end up with his mother's chestnut locks - tre povas esti, ke la bebo fine havos la kaŝtankoloran buklaron de sia patrino; ambulance officers end up with back problems which can't be avoided - kun la tempopaso, ambulancistoj ekhavas dorsajn problemojn kiuj estas neeviteblaj; choose your targets carefully, or you'll end up with egg on your face - zorgeme elektu viajn celobjektojn; se ne, vi trafos en embarason; M will end up with around 1 million more votes than K - M fine havos ĉirkau 1 milionon da voĉdonoj pli ol K; we are going to end up with around 2 inches of snow - ni finiĝos kun ĉirkaŭ 2 coloj da neĝo; the country could end up with around 60 federal states - la lando povus fine havi ĉirkau 60 federaciajn ŝtatojn; elevators will end up with around 3 billion more bushels this season - siloj finos ĉi tiun sezonon kun pliaj 3 miliardoj da buŝeloj; a sudden boom in lobsters can be devastating for the fishermen who end up with such a glut - subita ekmultiĝo de omaroj povas esti katastrofa por la fiŝkaptistoj kiuj finiĝas kun tia superpleniĝo;
end a ceasefire - ĉesigi batalhalton; the conflict ended in a stalemate - la ĉesigxon de la konflikto sekvis senmoviĝo; the high speed chase ended on highway I-75 - la altrapida postkuro finiĝis sur autovojo I-75; the senator retired when his term ended on Jan. 3 - la senatano emeritiĝis kiam sia mandato finiĝis je la 3a de januaro; US markets ended on a positive note - la usonaj borsoj finiĝis kun pozitiva tono; end run end-run - ĉirkaŭevito; football players try an end-run around the rules - piedpikistoj provas ĉirkaŭeviti la regulojn; the chase ended when the car hit a tree - la postkuro finiĝis kiam la aŭto koliziis kontraŭ arbo; the victim and his son got into an argument, which ended when the son attacked the father - la viktimo kaj lia filo ekkverelis ĝis fine la filo atakis la patron; symphony season will end with well-known soprano - simfonia sezono finiĝos kun konata sopranulino
ending - gerundio kaj participo de la vero "end"; fino; finiĝo; finaĵo
ends - triapersona singularo de la verbo "end"; pluralo de la substantivo "end"; the ends justify the means - la celo pravigas la rimedojn; the ends of the earth - la rando de la tero

endanger - endanĝerigi; kompromiti

endear - gajni al si la simpation de; amigi al si; endearing - preterito kaj participo de "endear"; ĉarma; aminda

endearingly - ĉarme; aminde

endearments - amemaj vortoj

endeavor endeavour - klopodo; klopod; celado

endgame - finofara stadio; finalo

endless - senfina; senĉesa; seninterrompa

endlessly - senfine; senĉese; seninterrompe

endnote - piednoto

endocarditis - endokardito

endocrine - endokrinaj

endocrinology - endokrinologio

endogamy - endogamio

endogenous - interna

endorphin - endorfino

endorse - aprobi; deklari sian aprobon pri; apogi; subteni; deklari sian subtenon al; rekomendi; sponsori; ĝiri; surdorsigi; vizi

endorsement - aprobo; apogo; rekomendo; sponsorado; ĝiro; surdorsigo

endothelial - endotelia

endothelium - endotelio

endow - doti; naturdoti; ekipi; doni (al)

endowment - fonduso; talento

endpaper - ŝirmofolio; faldoklapo

endpoint - rezulto

endue - endued with - al kiu estas havigita; plenigita de

endurance - eltenemo

endure - elteni; elporti; suferi; sperti; treni; daŭri; pluvivi; enduring - gerundio kaj participo de "endure"; daŭra; daŭranta; plua; senĉesa; konstanta; neŝancelebla; enduring freedom - daŭra libereco; enduring interest - daŭra intereso

enduringly - daŭre

enema - klistero; klisterilo

enemy - malamiko; malamika; enemy combatant - malamika batalanto; enemy country - malamika lando; enemy fire - pafado de la malamiko; enemy movements - la irado de la malamiko; enemy nation - malamika lando; the enemy within - la interna malamiko

energetic - energia; vigla; verva

energetically - energie; vigle; verve

energise energize - vigligi

energy - energio; energy bill - energiofakturoj; energy markets energiomerkatojenergy conservation - energi-ŝparado; energy conservation policy - politiko de energiŝparado; energy crunch - nesufiĉiĝo de energio; energy drink - energitrinkaĵo; energy drink companies - fabrikantoj de energitrinkaĵoj; energy efficiency - energia rendimento; energy-efficient - de alta energirendimento; energy grid - elektroreto; energy-hungry - energivorema; energy industry - la energiindustrio; energy problem - energi-problemo; energy management - la mastrumado de energio; energy markets - energiomerkatoj; energy minister - ministro pri energio; energy-producing - energi-produkta; energy regulators - reguligantoj de la energio; energy resources - energiaj rimedoj; energy saving - energiŝpara; energiŝparado; energy-saving - energiŝpara; Energy Secretary - ŝtatsekretario pri energio; energy sector - energi-sektoro; energy security trust - fideikomiso por energia sekureco; energy source - fonto de energio; energy storage - energio-enteno; energia enteno; energy subsititution - energisubstituado; energy supply cuts - interrompoj de la provizo de energio; energy technology - energi-teknologio; the world's energy consumption - la energio konsumata de la mondo

enervate- malfortigi

enervating - malfortiga; malfortige; malfortigi

enfeeble - malfortigi

enfilade - enfili

enfilading - gerundio kaj participo de "enfilade"; enfila

enforce - observigi; devigi la observon de; obeigi; devigi la obeon de; altrudi; enforced closure - altrudita fermo

enforcer - obeigisto

enfold - envolvi

enforceability - devigebleco

enforcement - observigo; obeigo; devig(ad)o

enforcer - observigisto; observiganto; obeigisto; obeiganto; eldevigisto; eldeviganto

enfranchise - voĉdonrajtigi

engage - okupi; okupiĝi; okupiĝi pri; absorbi; altiri; tiri en ..n; dungi; engaĝi; kontrakti kun; ataki;

"engage" is often over-used when what is meant is "involve", "co-operate" or "participate" - oni ofte trouzas "engage" kiam oni celas diri "okupiĝi", "kunlabori" aŭ "partopreni"; engage in ... - okupiĝi pri ...; sin okupi pri ...; fari ..on; partopreni ..on; engage in conversation - interparoli; engage in a dialog, engage in dialog, engage in a dialogue, engage in dialogue - partopreni dialogon; engage in politics - politiki; engage the enemy engage with the enemy - ataki la malamikon; the author refuses to engage with the possibility that patriarchy is responsible for the phenomena he seeks to explain - la autoro rifuzas konsideri la eblecon ke patriarkeco respondecas pri la fenomenoj kiujn li provas klarigi
engaged - preterito kaj participo de "engage"; fianĉiĝinta; fianĉiniĝinta; gefianĉiĝinta; engaged in a task - okupata pri tasko; partopreni taskon; faranta taskon; they engaged him in public debate but they came off badly - ili publike debatis kun li, sed ili ne faris bonan impreson; our country is engaged militarily in several countries - nia lando intervenas milite en kelkaj landoj; if we had not engaged militarily in Vietnam, ... - se ni ne estus interveninta milite en Vjetnamio, ... se ni estus lanĉinta militan intervenon en Vjetnamio, ...; many scholars are engaged with this set of problems - multaj scienculoj estas okupataj pri ĉi tiu problemaro; I can't go, I'm otherwise engaged - mi ne povas ceesti, mi estas alie okupata; get engaged - gefianĉiĝi; engaged to be married - gefianĉiĝintaj;
engaging - gerundio kaj participo de "engage"; ĉarma; the dean enjoys engaging with students - la fakultatestro ĝuas interrilati kun studentoj; those engaging in such practices were officials themselves - tiuj, kiuj partoprenis tiajn praktikojn, mem estis oficialuloj

engagement - engaĝiĝo; okupiĝo; partopreno; fianĉiĝo; fianĉiniĝo; (inter)batalo; batalado; engagement announcement - anonco pri fianĉiĝo; engagement in politics - politikado; engagement photos, engagement photographs - fotoj okaze de la fianĉiĝo; engagement ring - ringo de fianĉiĝo; announce an engagement - anonci fianĉiĝon

engender - estigi

engine - motoro; ..ilo; impulso; engine driver - lokomotivestro; the engine failed - la motoro paneis; engine failure engine-failure - motorpaneo; engine of growth - kreskigilo; engine parts - motoreroj; motoraĵoj; the engine quit - la motoro paneis; engine room - motorejo; engine spares - motoreroj; motoraĵoj

engineer - inĝeniero; lokomotivestro; realigi; elpensi; modifi; engineering - gerundio kaj participo de la verbo "engineer"; inĝenierado; inĝenierarto; inĝenierio; inĝenieristiko; engineering center, engineering centre - inĝenieria centro; engineering design - projektado pri inĝenierado; engineering graduate - diplomiĝinta inĝeniero; engineering lab engineering laboratory - tekniklaboratorio; engineering studies - inĝenieristiko

England - Anglio; anglia; de Anglio; por Anglio; an England cricketer - kriketisto por Anglio; an England player - ludanto por Anglio; the England team - la teamo de Anglio; the England football legend Gary Lineker - la legenda angla futbalisto Gary Lineker

English - angla; angleca; la angla (lingvo); anglalingva; anglalingve; la angla literaturo; anglo(j); Englishes - anglalingvoj; an English academy - lernejo de la angla lingvo; the English Channel - la Manika Markolo; of English descent - anglodevena; English edition - anglalingva eldono; English-esperanto - angla-Esperanta; English folk - angloj; my English is poor - mi nebone parolas la anglan; English language - la angla lingvo; anglalingva; English-language - anglalingva; English language edition English-language edition - anglalingva eldono; English language learning English-language learning - la lernado de la angla lingvo; English literature - la anglalingva literaturo; of English mother tongue - denaske anglalingva; English mother tongue or equivalent English mother-tongue or equivalent - anglaparolanto denaska aŭ samnivela; English native speaker - denaska anglalingvano; English-only - sole anglalingve; English speaker - anglalingvano; English speaking - anglalingva; English-speaking - anglalingva; anglalingvana; English speaking people English-speaking people - anglalingvanoj; the English-speaking world - la anglalingvio; English subtitles - anglalingvaj subtitoloj; English teacher - instruisto de la angla; English teaching job - posteno de instruisto de la angla; an English term - angla termino; English to Esperanto English-to-Esperanto - angla-esperanta; English-to-Spanish - angla-hispana; English translations - anglalingvaj tradukoj;

Englishman - anglo

Englishwoman - anglino

engrained - enradikiĝi

engrave - gravuri; engraving - gerundio kaj participo de "engrave"; akvafortaĵo; akvafortado

engross - absorbi; gerundio kaj participo de "engross"; engrossing - absorba; absorbe

engulf - inundi; engluti; brulego ĉirkaŭvolvi; engulfed in a corruption scandal - implikita en koruptoskandalo

enhance - plibonigi; fortigi; pligrandigi; enhance performance - plibonigi la povumon; enhanced interrogation techniques - fortigitaj teknikoj de pridemandado

enhancement - plibonigo

enigma - enigmo

enigmatic - enigma; konfuziva; an enigmatic riddle - konfuziva enigmo

enjoin - preskribi; malpermesi

enjoy - ĝui; al ... plaĉi; ŝati; povi utiligi por si; povi havigi al si; povi resti; esti favorata de; havi la avantaĝon de; posedi; disponi; restu; profiti de; sperti; frandi; "Bonan manĝadon!"; "Bonan legadon!"; A enjoys a joke A enjoys a laugh - A humuremas; to enjoy oneself - amuziĝi; amuzi sin; enjoy privileges - ĝui privilegiojn; enjoy someone's confidence - ĝui la konfidon de iu; enjoy the delights of a place - ĝui la plezurojn de iu loko; enjoy your stay - bonan restadon; enjoy yourself enjoy yourselves - bonan amuzon!; amuziĝi; amuzi vin

enjoyable - ĝua; ĝue; agrabla; amuza; plezura; ŝatinda

enjoyment - ĝuo; enjoyment of life - vivĝuado

enlarge - vastigi; vastiĝi; grandigi; pligrandigi; pligrandiĝi; ampleksigi; ampleksiĝi

enlargement - vastigo; vastiĝo; grandigo; pligrandigo; pligrandiĝo; ampleksigo; ampleksiĝo

enlighten - ilumini; prilumi al; informi; enlightened - preterito kaj participo de "enlighten"; saĝa; klera; enlightening - gerundio kaj participo de "enlighten"; lumiga; prilumiga

enlightenment - informiĝo; lumiĝo; civiliziteco; klarvido; klereco; the Enlightenment - de la 18a jarcento la Klerismo; la epoko de la Klerismo; Jarcento de la Lumoj; inspired by the Enlightenment - inspirita de la Jarcento de la Lumoj

enlist - aliĝi; aniĝi; varbi; varbiĝi; rekrutigi; rekrutiĝi; soldatiĝi; enlist the help of someone - varbi ies helpon; varbi la helpon de iu; enlist the support of someone - varbi ies subtenon; varbi la subtenon de iu; enlisted airman - senranga aerameano; simpla aerameano; ordinara aerameano; enlisted man - senrangulo; senranga soldato; simpla soldato; ordinara soldato; enlisted personnel - senranguloj; senrangaj soldatoj; simplaj soldatoj; ordinaraj soldatoj

enlistment - varbo; varbiĝo; rekrutigi; rekrutiĝo; soldatiĝi; soldatiĝo

enliven - vigligi; vivigi; animi

en masse - amase; tutare

enmity - malamikeco

enol - enolo

enormity - gravegeco; gravegaĵo; grandegeco; skandaleco

enormous - grandega; giganta; titana; kolosa; multega; treega; fortega; elstara; enorma; an enormous effort - grandega peno; an enormous strain - grandega streĉateco

enormously - grandege; multege; treege; fortege; elstare; enorme

enormousness - grandegeco

enough - sufiĉa; sufiĉi; sufiĉe; sufiĉe da; sata; sati; jam; sufiĉe kun tio!; kvite kun tio!; jam ne parolu!; enough is being done - oni faras sufiĉe; enough is enough! enough's enough! - sufiĉe jam!; enough jobs - sufiĉe da laborpostenoj; enough money - sufiĉe da mono; enough to feed a family - sufiĉe por nutri familion; enough to get by on - sufiĉo por vivteni sin; enough to go round - sufiĉo por ĉiuj; enough to live on - sufiĉo por sin vivteni; enough to meet my needs - sufiĉa por plenumi miajn bezonojn; appropriately enough - tute konvene; barely enough ... - apenaŭ sufiĉe da ...; ... apenaŭ sufiĉas; the new camera seems easy enough to use - la nova fotilo ŝajnas esti sufiĉe facile uzebla; anybody foolish enough to swim there could drown if anybody were foolish enough to swim there, they could drown - se iu malprudentulo naĝus tie, povus esti ke tiu dronus; I've had enough! - sufiĉe kun tio!; it will be hard enough to finish the work on time as it is, without further interruptions - jam nun oni malfacile finos la laboron ĝustatempe, eĉ sen pluaj interrompoj; the battery can always supply enough power - la baterio ĉiam povas provizi sufiĉe da kurento; wealthy enough - sufiĉe riĉa.

enqueue - komputiko envicigi

enquire - demandi; enketi; informiĝi; enquire into - enketi pri

enquirer - demandanto

enquiring - gerundio kaj participo de "enquire"; scivola; sciema

enquiringly - scivole

enquiry - enketo; demando; informpeto; informiĝo; enquiry into - enketo pri; enquiry panel - enketkomisiono

enrage - kolerigi; koleregi; furiozigi; enraged at the insult, the king rose - koleregigite de la insulto, la reĝo ekstaris

enrapture - sorĉi; enraptured - preterito ka participo de "enraputure"; ekstaziĝis; ekstaziĝinta

enrich - riĉigi; enriching - gerundio kaj participo de "enrich"; riĉiga; enriched uranium - riĉigita uranio; enriching - gerundio kaj participo de "enrich"; la riĉigo de ...; riĉiga

enrichment - riĉigo; enrichment facility enrichment plant - riĉigejo; enrichment technology - teknologio de riĉigo

enrol enroll - registri sin; registriĝi; enskribiĝi; enskribiĝi kiel studento; enskribi (sin) kiel studento; studentiĝi; a scholarship allowed him to enrol at a good private school - stipendio ebligis al li esti akceptita de bona privata lernejo; enrolled - preterito kaj participo de "enroll"; our daughter is enrolled in an online school - nia filino estas lernanto de interreta lernejo.

enrolment, enrollment - registriĝo; enskribiĝo; enskribiĝo kiel studento; etato de la ĉeestantaj studentoj; enrollment at university enrolment at university - registriĝo kiel studento ĉe (la) universitato; enrollment day enrolment day - registriĝotago; enrolment fees - kosto de registriĝo kiel studento; enrollment rates - la nombro de lernantoj; la nombro de studentoj

en route - survoje

ensconce - instali; establi

ensemble - ensemblo

enshrine - konservi; sankcii

enshrinement - konservo

ensign - standardo; flago; standardisto

enslave - sklavigi

enslavement - servuto; sklavigo; sklaveco

ensnare - impliki; insidi; enmaŝigi

ensue - rezulti; sekvi; ensuing - gerundio kaj participo de "ensue"; rezultinta; rezultanta; rezultonta; sekvinta; sekvanta; sekvonta

ensuite - kun banejo kaj necesejo

ensure - certigi; garantii

Ent - ento

entail - necesigi; de ... necesigata; kuntreni; sekvigi; nepre implici; implicite sekvigi; signifi

entangle - impliki

entanglement - implikaĵo

entente - interkonsento

enter - eniri; enigi; Enigo; Enen; enskribi; kandidatiĝi por; (ek)partopreni; komenci; atingi; enter a plea of guilty - deklari sin kulpa; enter a plea of no contest - deklari ke oni ne kontestas la akuzon; enter a plea of not guilty - deklari sin senkulpa; enter college - enskribiĝi kiel universitata studento; enter data - enigi datumojn ( ... datenojn); enter foreclosure - fariĝi la objekto de ekzekucio; enter information - enigi informojn; enter into ... - eniri ..n; enigi ..n; ekkomenci ..n; enter into conflict - ekkonflikti; enter into force - ekefiki; ekvalidiĝi; esti promulgita; enter key - eniga klavo; enter medical school - enskribiĝi kiel studento en fakultato de medicino; enter no plea - ne fari deklaron pri sia kulpo; enter something into ... - enigi ion en ..n; entajpi ion en ..n; enter the history books - enskribiĝi en la historion; enskribi sian nomon en la historion; enter the record books - enskribiĝi en la librojn de rekordoj; enskribi sian nomon en la librojn de rekordoj; enter the university - enskribiĝi kiel studento en la Universitato; enter university - enskribiĝi kiel universitata studento; enter upon ... - alpaŝi al ...; enter your login name and password - enigu viajn salutnomon kaj pasvorton

enteric - intesta

enterohaemorrhagic enterohemorrhagic - enterohemoragia

enteroaggregative - enteroagregaj; inteste amasiĝantaj bakterioj

enterprise - entrepreno; firmao; entreprenemo; iniciatemo; entreprenado; negoco; enterprise bargaining - intertraktado inter dungantoj kaj dungitoj je la nivelo de la laborejo

enterprising - entreprenema; iniciatema

entertain - amuzi; distri; gajigi; regali; gastigi; konsideri

entertainer - artisto; artistino; pentrist(in)o; regalanto; distristo; spektakloartist(in)o; kabaredoartist(in)o; varieteoartist(in)o; TV-artist(in)o; radioartist(in)o

entertaining - gerundio kaj participo de "entertain"; amuza; distra; gajiga

entertainingly - amuze

entertainment - distro; distriĝo; distrado; distraĵo(j); amuzo; amuzaĵo(j); amuzado; amuziĝo; spektaĵo; spektaklo; regal(ad)o; gastigado; entertainment industry - distroindustrio; entertainment programme entertainment program - distra programo; entertainment site - distra retejo; entertainment system - distrosistemo; the entertainment world, the world of entertainment - la mondo de la distriĝo

enthral - ravi

enthralling - gerundio kaj participo de "enthrall"; rava

enthrone - surtronigi

enthronement - surtroniĝo

enthuse - entuziasmigi; diri entuziasme

enthusiasm - entuziasmo

enthusiast - fervorulo; entuziasmulo; ..emulo

enthusiastic - entuziasma; fervora

enthusiastically - entuziasme; fervore

enthuze - vidu "enthuse"

entice - tenti; instigi; logi; entice someone away from something - tenti iun forlasi ion

enticement - logaĵo; log(ad)o; tentaĵo; tentado; instigo; instigaĵo

entire - tuta; entuta; nedividita; plena; the entire street knows about it - la tuta strato scias pri tio

entirely - tute; entute; ekskluzive; sole; nedividite; plene

entirety - tuteco; entuteco; tuto; tutaĵo

Entish - la enta lingvo

entities - entoj; estaĵoj

entitle - rajtigi; titoli; entitled - preterito kaj participo de "entitle"; kun la titolo; you are entitled to your opinion - vi rajtas teni vian opinion

entitlement - rajto; laŭrajteco

entity - ento; estaĵo

entomb - enterigi; entombigi

entombment - enterigo; enteriĝo; entombigo; entombiĝo

entomological - entomologia

entomologist - entomologo

entomology - entomologio

entourage - kunularo; akompanantaro; akompanantoj

entrails - intestaro

entrain - entrajniĝi

entrance - enirejo; eniro; pordo; pordego; ravi; ensorĉi; entrance exam, entrance examination - enir-ekzameno; entrance hall - vestiblo; entrancing - gerundio kaj participo de la verbo "entrance"; rava

entrant - partoprenanto

entrapment - polica provoko; insido

entree - entreo; invitilo

entrench - enradikigi; fiksi; (pli)firmigi; entranĉeigi; entrenched - preterito kaj participo de "entrench"; enradikiĝinta; fiksita; obstina; fortikaĵa; desfilita; en tranĉeoj; entranĉeigita

entrepreneur - entreprenisto

entrepreneurial - entreprenema; entrepreneca

entrepreneurship - entreprenemo

entreprenuer - entreprenisto

entropy - entropio

entrust - konfidi; komisii (al)

entrustment - konfido; komisio

entry - eniro; la eniro de; ...ke ... eniru; enirejo; komencanta; ero; enigo; enigaĵo; enskribo; aliĝilo; konkursaĵo; kandidato; partoprenanto; kontribuaĵo; artikolo; vortara artikolo; kapvorto; unuopa vorto; entry and exit points - enirejoj kaj elirejoj; the entry for "affinity" in the dictionary - la artikolo pri "afineco" en la vortaro; entry into force - ekefiko; ekvalidiĝo; promulgo; entry level entry-level - por novuloj; por komencantoj; entry presentation - prezento de la kontribuaĵo; konkurso entries must be received by Saturday, May 24 - konkursaĵoj devas esti ricevitaj ĝis sabato la 24a de majo; entry way - enirejo; diary entry - taglibra enskribo

entwine - interplekti; interplektiĝi; volviĝi

enumerate - specifi

enumeration - specifado

enunciate - elparoli; eldiri; aserti

enunciation - elparolo; eldiro; aserto

enveigle - ellogi; elflati; perflati

envelop - envolvi; ĉirkaŭvolvi; volve kovri

envelope - koverto; volvaĵo; tegaĵo; ĉirkaŭvolvi

envenom - veneni

enviable - enviinda

enviably - enviinde

envious - envia; enviema

enviously - envie

environment - medio; natura medio; naturmedio; hommedio; vivmedio; ekologio; ĉirkaŭaĵo; etoso; rondo; kadro; la kadro de ...; environment correspondent - ekologia korespondanto; environment minister - ministro pri la medio; ministro pri la natura medio

environmental - ekologia; de la natura medio; mediprotektanta; hommedia; ĉirkaŭaĵa; environmental action - ekologia agado; environmental activism - ekologiismo; mediprotektismo; environmental activist - ekologiisto; mediprotektisto; environmental advocate - ekologia kampanjanto; environmental approach - ekologiisma metodo; environmental conservation - mediprotektado; naturprotektado; ekologiismo; environmental degradation - degenerado de la naturmedio; environmental effects environmental impact - efikoj je la naturmedio; sekvaĵoj je la naturmedio; efikoj ( sekvaĵoj) je la naturmedio; efikoj ( sekvaĵoj) je la hommedio; environmental footprint - efiko je la naturmedio; environmental friendliness - mediprotektado; environmental movement - mediprotekta movado; ekologia movado; environmental offensive - ekologia ofensivo; environmental protection - mediprotekta; mediprotekto; protekto de la medio ( ... de la hommedio; ... de la naturmedio; ... de la natura medio; naturprotekto; ekologiismo Environmental Protection Agency - Mediprotekta Agentejo; environmental science - ekologia scienco; environmental studies - ekologiistiko

environmentalism - ekologiismo; mediprotektismo

environmentalist - ekologiisto; ekologiisma; mediprotektisto; mediprotekta; environmentalist approach - ekologiisma metodo

environmentally - ekologie; naturmedie; hommedie; environmentally aware - kun ekologia sensiveco; environmentally friendly environmentally-friendly - medioprotekta

environs - ĉirkaŭaĵo

envisage - antaŭvidi

envision - antaŭvidi

envoy - delegito; reprezentanto; ambasadoro; sendito

envy - envii; envio; I envy you your peace of mind - mi envias vin pro via mensa trankvilo

enzymatic - enzima

enzyme - enzimo

EP[redakti]

e-paper - e-papero

eparch - eparĥiestro; eparkiestro

eparchy - eparĥio; eparkio

Eph. - Efezanoj

ephemeral - efemera; efemere; efemeraĵo(j); pasa; pasanta; vanta; aera

ephemerality - efemereco

ephemerides - efemeridoj

ephemeris - efemeridoj; efemerido; efemerida

Ephesians - Efesanoj

Ephesus - Efeso

epic - eksterordinara; heroa; grandaskala; epopeo; epopea; eposo; eposa; epic poem - epopeo; eposo; epic poet - epopeisto; eposisto; epic series - epopea serio; an epic win - eksterordinara venko

epicenter, epicentre - centro; epicentro

epicure - epikuristo

epicurean - epikurisma; epikuristo; lukula

epicureanism - epikurismo

epidemic - epidemio; epidemia

epidemiological - epidemiologia

epidemiologically - epidemiologie

epidemiologist - epidemiologo

epidemiology - epidemiologio

epidermal - epiderma

epidermis - epidermo

epididymis - epididimo

epididymitis - epididimito

epilepsy - epilepsio

epileptic - epilepsia; epileptic fit - epilepsia ikto

epinephrine - adrenalino

epiphany - iluminiĝo; (kristana festo) Epifanio

episcopacy - episkopeco

episcopal - episkopa; episkopara; Episcopal Church - la Anglikana Eklezio de Usono; episcopal conference - episkopara konferenco

episcopate - episkoparo; episkopeco; episkopado

episode - epizodo; seriero; okazintaĵo

episodic - laŭokaza; fojfoja; sporada; temp-al-tempa

epistasis - vertebra misformo epistazo

epistemological - epistemologia

epistemology - epistemologio

epistle - epistolo

epithelial - epitelia; epithelial cells - epiteliaj ĉeloj

epithelium - epitelio

epitome - idealo; modelo; epitomo

epitomise epitomize - esti modelo de

epoch - epoko; epoch-making - epokfara; epokfaranta

epochal - epokfara; epokfaranta

eponymous - samnoma

Epsom Salts - salo de Epsomo

EQ[redakti]

equable - sammezura

Equador - Ekvadoro

Equadorian - ekvadora; ekvadorano

equal - egali; egaligi; egala; egalrajta; egalulo; samstatano; konkuri kun; equal in size - egala laŭ grandeco; egala laŭ nombroj; equal opportunity - egala ŝanco; equal pay - salajra egaleco; equal pay for equal work - egala salajro por egala laboro; equal rights - egalrajteco; equal to - egalas; estas egalulo de ...; equal treatment - egala traktado; equal with - egalrange kun; the president treated us as equals - la prezidanto traktis nin kiel egalulojn ( ... samrangulojn)

equalise equalize - egaligi

equaliser equalizer - egaliga golo; egaligilo

equality - egaleco; egalrajteco

equally - egale; tiom; equally alongside - samrange kiel; equally well - tute egale

equanimity - egalanimeco

equate - egali; konsideri egala; egaligi; esti ekvivalenta al; esti la sama afero kiel; a reduction that equates to an annual saving of 2.3 million euros - redukto kiu estas ekvivalenta al ĉiujara ŝparo de 2,3 milionoj da eŭroj; surveillance does not equate to security - gvatado ne estas la sama afero kiel sekureco

equation - ekvacio

equator - ekvatoro

equatorial - ekvatora

equerry - rajdisto

equestrian - ĉevalrajdado; (ĉeval)rajdanto; rajdarta; (ĉeval)rajdanta; (ĉeval)rajda; ĉevala; sur ĉevalo; kavaliera; equestrian sport - ĉevalrajda sporto

equestrianism - ĉevalrajdarto

equiangular - egalangula

equidistant - egaldistanca

equilateral - egallatera

equilibrium - ekvilibro; ekvilibreco; ekvilibrado; egalpezo

equine - ĉevala

equinox - ekvinokso

equinoctial - ekvinoksa

equip - ekipi; provizi al; sortimenti; equipped with ... - ekipita per ...; provizita per ...

equipment - ekipaĵo(j); ilaro; aparato(j); aparataro; maŝinoj

equipoise - egalpezo

equitable - justa

equitably - juste

equities - akcioj

equity - egaleco; egalrajteco; justeco; akcioj; neta investovaloro; kvoto de kapitalo; equity slump - falego de akcikurzoj

equivalence - ekvivalenteco

equivalency - ekvivalenteco

equivalent - ekvivalento; ekvivalenta; samsenca; equivalent to ... - ekvivalenta al; kiu ekvivalentas ..n; la ekvivalento de ...; respondas al ...; samsenca kun ...; signifas; English mother tongue or equivalent English mother-tongue or equivalent - anglaparolanto denaska aŭ samnivela;

equivalently - ekvivalente

equivocal - ambigua; malpreciza; neklara; dubesenca; dubinda; suspektinda

ER[redakti]

er - hm; hem

era - erao; epoko

eradicate - elimini; forigi; elradikigi

eradication - elimino; forigo; elradikigo; eradication program, eradication programme - programo de eliminado

erase - forigi; forviŝi; forskrapi; deskrapi; eldetrui; fordetrui

erasable - forviŝebla; erasable marker - forviŝebla feltkrajono

eraser - skrapgumo

e-reader - e-legilo; elektronika legilo;

erect - starigi; konstrui; munti; suprenlevi; erektiĝinta; rekta

erectile dysfunction - erektiĝa malfunkcio

erection - konstruo; konstruado; konstruaĵo; erektiĝo; suprenlevo

Erevan - Jerevano

ergonomic - ergonomia

ergonomics - ergonomio

Eritrea - Eritreo; Eritrean - eritrea; eritreano

ermine - ermeno; ermenaĵo; ermenpelto

erode - erozi; eroziiĝi; defroti; defrotiĝi; formordeti; formordetiĝi; ravinigi

erogenous - erotogena

Eros - Eroso

erosion - erozio; defroto; defrotiĝo; formordeto; formordetiĝo; ravinigo; raviniĝo

erotic - erotika

erotica - erotikaĵoj

eroticisation, eroticization erotikigo

eroticism - erotikeco

erotisation - erotikigo

err - erari

errand - irkomisio; komisio; errand boy - kurknabo

errant - vaga; vaganta; erarevaga; misa

errata - eratumo

erratic - nekonstanta; neregula

erratically - nekonstante; neregule

erroneous - erara; malĝusta; falsa; misa

erroneously - erare; malĝuste

error - eraro; misaĵo; malĝustaĵo; malĝusteco; error-free - senerara; errors and omissions - misoj kaj mankoj

ersatz - surogata; artefarita; sinteza

erstwhile - iama

erudite - erudicia

erudition - erudicio; instruiteco

erupt - erupcii; ekaperi; katastrofo; krizo trafi la landon; trafi la ekonomion

eruption - erupcio; haŭta malsano ekzantemo

ES[redakti]

escalate - pli kreski; pliintensigi; pliintensiĝi; plifortigi; plialtiĝi; the situation escalated rapidly over the weekend with thousands of troops entering the region - la situacio rapide pliintensiĝis dum la semajnfino kiam miloj da soldatoj eniris la regionon; prevent the situation escalating to a shooting war - malhelpi ke la situacio pliintensiĝu al la nivelo de armita konflikto

escalation - pliintensigo; pliintensigo de la konflikto; pliakrigo de rilatoj; pliakriĝo de rilatoj; pliintensiĝo; plifortigo; ekkreskego

escalator - eskalatoro; rulŝtuparo

escapade - petolaĵo; aventuro

escape - eskapi; eskapi de; eskapi el; eskapo; eviti; fuĝi; fuĝi de; fuĝi el; forkuri; eliro; elturniĝi; elturniĝo; savi sin; sin forsavi el; saviĝi; saviĝo; esti pretervidita; escape chute - evakua deglitejo; escape route - vojo de eskapo; escape the attention of someone - ne kapti la atenton de iu; horloĝo escape wheel - klikrado; sporto escape with a win - elturniĝi kaj venki; nothing escapes my attention - mi pretervidas nenion; nothing escapes the state censorship - nenio evitas la ŝtatan cenzuron; this way of influencing the behavior of individuals could not long escape the attention of the business world - ĉi tia metodo por influi la konduton de individuoj baldaŭ nepre kaptos la atenton de la komerca mondo

escapement - ellasilo; klikaĵo; kliko

escapism - eskapismo

escapist - eskapisma

eschatological - eskatologia

eschatology - eskatologio

Escherichia coli - eŝeriko

eschew - sin deteni de

e-scooter - elektra skutilo

escort - eskorti; eskorto; eskortanto; konduki; kondukanto; konduk(ad)o

escrow - kaŭcia; kaŭcie; kaŭcia konto; escrow account - kaŭcia konto

e-shop - retbutiko

eskimo - eskimo

esky - portebla manĝoŝranko

ESL - la angla kiel dua lingvo

esophagus - ezofago

esoteric - esotera; obskura; arkana

especially - precipe; aparte; antaŭ ĉio; unualoke; vigle; especially among ... - precipe ĉe ...; especially apparent - aparte videbla; especially as ... - precipe ĉar ...; precipe pro tio, ke ...; I was especially fascinated by... - mian atenton aparte kaptis ...; especially for you - ekskluzive por vi; especially good - aparte bona; especially great - aparte bona; aparte lerta; especially since ... - precipe pro tio, ke ...; especially the case - precipe vera

Esperantist - esperantisto; esperantujano; a fellow-Esperantist - samideano

Esperanto - Esperanto; esperanta; esperantlingva; figurasence interlingvo; universala lingvo; Esperanto characters - supersignaj literoj de Esperanto; la Esperanta tiparo; the Esperanto community - la Esperantistaro; an Esperanto enthusiast - adedpto de Esperanto; the Esperanto language - la lingvo Esperanto; Esperanto-language - esperantlingva; Esperanto links page - paĝo de Esperanto-ligiloj; paĝo de ligiloj pri Esperanto; the Esperanto movement - la Esperanto-movado; an Esperanto speaker - Esperanto-parolanto; parolanto de Esperanto; Esperantisto; Esperanto-speakers - parolantoj de Esperanto; esperantistoj; la esperantistaro; Esperanto-speaking - Esperanto-parolanta; Esperantista; the Esperanto-speaking community - esperantistaro; an Esperanto translation a translation into Esperanto - esperantigo; Esperanto-speaking - Esperanto-parolanta; Esperantista; to abandon the Esperanto movement - kabei; the global Esperanto community - la tutmonda esperantistaro; la tutmonda Esperanto-Komunumo; a kind of Esperanto - Esperantido; to persist in speaking another language when Esperanto is appropriate - krokodili; the world of Esperanto - Esperantujo; Esperantio

espionage - spionado; espionage chief - spionestro

esplanade - promenejo

espousal - aliĝo al; subteno; adopto

espouse - esti adepto de; aliĝi al; subteni

espresso - espreso

essay - eseo

essayist - eseisto

essence - esenco; kerno; ekstrakto

essential - havenda; havendaĵo; nemalhavebla; farenda; farendaĵo; nepra; nepraĵo; esenca; fundamenta; essential oils - vegetaĵaj esencoj; essential to ... - esenca por ...

essentialism - esencismo

essentialist - esencisma

essentiality - esenceco

essentially - esence

essentials - fundamentoj; havendaĵoj; farendaĵoj; nepraĵoj

EST - orienta norma horzono

establish - establi; instali; starigi; fondi; konfirmi; konstati; eltrovi; firmigi; fiksi; ..igi; universitato establish a chair - fondi katedron; establish a cooperative - etabli kooperativon; establish a rate - tarifi; establish a reputation for ... - fariĝi fame konata pro ...; establish someone's identity - konstati ies identecon; establish the identity of someone - legitimi iun; konstati la identecon de iu; identigi iun establish one's (own) identity - sin legitimi; establish one's reputation - diskonatiĝi; establish the facts - konstati la faktojn; established - preterito kaj participo de "establish"; solida; ŝtata; oficiala; the established Church - la ŝtata eklezio; establish a connection (telefonlinio:) komuniki kun [iu]

establishment - establo; establaĵo; establado; la establita ..o; fondo; starigo; firmao; entrepreno; instalado; ..ejo; etato; ..istaro; ..anaro; ..ularo; (de) la reganta(j) klaso(j); (de) la dominanta(j) klaso(j); la elitaj klasoj; (de) la socia(j) elito(j); la politika elito; la plej prestiĝaj; (de) la altrangularo; (de) la eminentularo; la establitaro de la mondo de (arto) (muziko) ktp; la eminentuloj de la mondo de (scienco ktp); (de) la potencularo; (de) la establita ordo; anti-establishment - nekonformisma; nekonformismulo; kontraŭa al la establita ordo; kontraŭanto de la establita ordo; anti-establishment posture - nekonformisma pozicio; pozicio de kontraŭado al la establita ordo; anti-establishment rebel - nekonformisma ribelanto; ribelanto kontraŭ la establita ordo

estate - bieno; sociala loĝejaro; socia stato; estate agent - makleristo pri nemoveblaĵoj; estate car - bienula aŭto; estate manager - intendanto; ekonomo

esteem - estimo; estimi; ŝati; ŝato; ŝatata

esterase - esterazo

esthetic - estetika; estetiko

esthetical - estetika

esthetically - estetike

esthetics - la estetiko

estimable - estiminda; ŝatinda

estimate - taksi; takso; kalkuli, ke la ... estas; kalkulkonjekti; kalkulkonjekto; antaŭkalkuli; antaŭkalkulo; diveni; diveno; prognozo; prognozi; (statistiko) stimi; stimaĵo

estimate the value of something - taksi la valoron de io; best estimates put the release of the new vehicle at around 2020 - la plej fidindaj prognozoj antaŭvidas ke la nova veturilo ekvendiĝos proksimume en 2020; conservative estimates put China's share of global GDP at 28 percent by 2030 - estas konservative kalkulite, ke Ĉino produktos 28 procentojn de la tutmonda MEP ĝis 2030; initial estimates put the cost of the damage at $10,000 - estis unue kalkulite, ke la kosto de la damaĝo estos dek mil dolaroj; some estimates put the number of spiders sold as pets at around 10,000 per year - laŭ kelkaj kalkuloj, la nombro de araneoj venditaj kiel dorlotbestoj estas proksimume dek mil ĉiujare;
estimated - preterito kaj participo de la verbo "estimate"; proksimuma; proksimume; estimated at - de proksimume; taksita (je); havi taksitan valoron de ( ... sumon de; ... koston de); kun taksita valoro de ( ... sumo de; ... kosto de); kun proksimuma valoro de; ( ... sumo de; ... kosto de); de kiu(j) la taksita valoro ( ... sumo; kosto) estas; de kiu(j) la proksimuma valoro ( sumo; kosto) estas; la taksita valoro ( ... sumo; ... kosto) de .... estas; estimated at about - de proksimume; taksita (je); havi taksitan valoron de ( ... sumon de; ... koston de); kun taksita valoro de ( ... sumo de; ... kosto de); de kiu(j) la taksita valoro ( ... sumo; ... kosto) estas; la taksita valoro ( ...sumo; ... kosto) de .... estas; estimated at as much as - de proksimume tiom, kiom; taksita je tiom, kiom; kun taksita valoro de ( ... sumo de; kosto de) tiom, kiom; de kiu(j) la taksita valoro ( ... sumo; ... kosto) estas; estimated at at least - taksita je almenaŭ; estimated at between - taksita je de ... ĝis ...; estimated at nearly - taksita je preskaŭ; estimated at up to - de proksimume tiom, kiom; taksita je tiom, kiom; kun taksita valoro de ( ... sumo de; ... kosto de) tiom, kiom; de kiu(j) la taksita valoro ( ... sumo; ... kosto) estas;
it is estimated that migrants in the European Union sent 18.7 billion euros to countries outside the EU - oni taksas, ke migrintoj en la Eŭropa Unio sendis 18,7 miliardojn da eŭroj al landoj ekster la EU; estimated to be - de proksimume; taksita (je); kun taksita valoro ( ... sumo; ... kosto; ... nombro) de; de kiu(j) la valoro ( ... sumo; ... kosto; ... nombro) estas taksita je; the market is estimated to be worth 8,4 billion euros - la monvaloro de la merkato estas taksita je 8,4 miliardoj da eŭroj ( ... havas taksitan monvaloron de 8,4 miliardoj da eŭroj; ... havas taksitan spezon de 8,4 miliardoj da eŭroj); oni taksas la valoron ( ... la spezon) de la merkaton je 8,4 miliardoj da eŭroj; 50 bodies were estimated to be buried there - oni taksis, ke 50 korpoj estas entombigitaj tie; estimated to cost - de kiu oni taksas la koston je; estimated to have sold - de kiu(j) la taksita valoro de vendoj estas; estimated value - taksita valoro; the contract has an estimated value of ... - oni taksas, ke la valoro de kontrakto estas ...

estimation - ŝatateco; (statistiko) stimado

estimator - (statistiko) stimfunkciono

Estonia - Estonio

Estonian - estonia; estono; la estona (lingvo)

estrange - fremdigi al si; malamikigi; estranged - preterito kaj participo de "estrange"; separiĝinta(j); separiĝis; fremda al; fremdiĝinta; malamika; her estranged husband - la edzo de kiu ŝi separiĝis; his estranged wife - la edzino de kiu li separiĝis; become estranged from one's own family - fremdiĝi de sia propra familio; estranged half-siblings - fremdiĝintaj duongefratoj

estrogen - oestrono

estrus - oestro

estuaries - estuaroj

estuary - estuaro

Eswatini - Esvatinio; eksa Svazilando

ET[redakti]

e-tailer etailer - perReta detalisto

e-tailing etailing - perReta detalado

et al - kaj aliaj

etc &c - ktp

etcetera - kaj tiel plu

etch - gravuri

etching - akvafortaĵo; akvafortado

eternal - eterna; porĉiama; eternal life - la eterna vivo; the Eternal One - la Eternulo; eternal triangle - amtriangulo

eternally - eterne; porĉiame; eternally grateful - eterne dankema

eternity - la eterno

ethanol - etanolo

ether - etero

ethereal - supertera

ethernet - eterreto

ethic - etiko; ethics - pluralo de "etiko"; la etiko; etikaro(j)

ethical - etika

ethically - etike

Ethiopia - Etiopio

Ethiopian - etiopia; etiopo

ethnic - etna; genta; ; ethnic cleansing - etna elpurigo; ethnic dress - nacia kostumo; ethnic group - etno; gento; ethnic profiling - suspektemo pri iuj etnoj

ethnically - etne; gente; ethnically mixed ethnically-mixed - diversetna

ethnicity - etneco

ethno-linguistic - etnolingvistika

ethnocentric - ŝovinisma

ethnocentrism - ŝovinismo

ethnographer - etnografo

ethnographic - etnografia

ethnography - etnografio

ethnological - etnologia

ethnologist - etnologo

ethnology - etnologio

ethnomusicologist - etnomuzikologo

ethnomusicology - etnomuzikologio

ethos - etoso

ethoxyquin - etoksikino

ethylene - etileno

etiologist - etiologo

etiological - etiologia

etiology - etiologio

etiquette - etiketo; bontono; ceremoniaro

etude - etudo

etymological - etimologia

etymologically - etimologie

etymology - etimologio

EU[redakti]

EU - EU; the EU foreign policy chief - la ĉefo de la eksterlanda politiko de la EU; EU-born people - denaskaj EU-anoj; EU-born workers - laboristoj naskitaj en la EU; EU membership - membriĝo en la EU

eucharist - eŭkaristio

eucharistic - eŭkaristia

euchromatin - eŭkromatino

eugenic - eŭgenika

eugenicist - eŭgenikisto

eugenics - eŭgeniko

eukaryote - eŭkarioto

eulogise eulogize - panegiri pri

eulogist - panegiranto

eulogy - panegiro

euphemism - eŭfemismo

euphemistic - eŭfemisma

euphemistically - eŭfemisme

euphoria - eŭforio; ekstazo; raviĝo; raviteco

euphoric - eŭforia

Eurabia - Eŭrabio

Eurasia - Eŭrazio

Eurasian - eŭrazia; eŭraziano; eŭrazianino

eureka - eŭreka; mi trovis ĝin!

euro - eŭropa; Euro-Atlantic - Eŭropa-Atlantika; valuto eŭro; euro-bond - eŭroobligacio; euro currency block - landoj de la eŭrozono; euro default - nerepago ene de la eŭrozono; euro region - eŭrozono; euro-sign - eŭro-simbolo; euro zone - eŭrozono; euro zone default - nerepago ene de la eŭrozono; spend ten euros a month spend ten euros per month - elspezi dek eŭrojn monate

Eurocentric - eŭrocentrisma

Eurocrat - eŭrokrato

Europe - Eŭropo; Europe-bound - iranta al Eŭropo; survoje al Eŭropo

European - eŭropa; de Eŭropo; en Eŭropo; europano; eŭropana; eŭropeca; eŭropece; European Bureau for Lesser Used Languages - Eŭropa Buroo por Malpli Uzataj Lingvoj; European Center for Minority Issues - Eŭropa Centro por Minoritataj Aferoj; European Central Bank - Centra Banko de Europo; European Central Bank president - la prezidanto de la Centra Banko de Eŭropo; European Centre For Minority Issues - Eŭropa Centro por Minoritataj Aferoj; European Charter - Eŭropa Ĉarto; European Commission - Eŭropa Komisiono; European Commission head - la prezidanto de la Eŭropa Komisiono; European Commissioner - Eŭropa Komisionano; European Community - Eŭropa Komunumo; European Convention - Eŭropa Konvencio; European companies - eŭropaj firmaoj; eŭropaj entreprenoj; European Court of Human Rights - Eŭropa Kortumo pri Homaj Rajtoj; European Court of Justice - Justica Kortumo de la Eŭropa Unio; European Defence Agency European Defense Agency - Eŭropa Defendo-Agentejo; European defence project European defense project - la projekto por la defendo de Eŭropo; European Economic Area - Eŭropa Ekonomia Areo; European election European elections - la Eŭropa elektado; European election results European elections results - rezultoj de la eŭropa elektado; rezultoj de la eŭropaj elektadoj; European External Action Service - Eŭropa Servo de Ekstera Agado; European guide - Eŭropa gvidlibro; European Ombudsman - Eŭropa Mediatoro; European Parliament - Eŭropa Parlamento; European Parliament elections - elektadoj de la Eŭropa Parlamento; European Single Market - Ununura Merkato de la Eŭropa Unio; European soil - la tero de Eŭropo; European Space Agency - Eŭropa Kosmo-Organizo; European-style - eŭropeca; European strain - eŭropa stamo; European thought - la eŭropa penso; European Union - Eŭropa Unio; European Union's ... - ... de la Eŭropa Unio; Common European Framework of Reference for Languages - Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj; Council of the European Union - Konsilio de la Eŭropa Unio

Europeanist - eŭropisma

europhile - admiranto de la EU

europhobe - eŭropofobiano

europhobia - la eŭropofobio

Eurosceptic Euroskeptic - eŭroskeptika; eŭroskeptikulo

Euroscepticism Euroskepticism - eŭroskeptikismo

eurosystem - eŭrosistemo

Eurovision - Eŭrovido; Eurovision Song Competition Eurovision Song Contest - Eŭrovido-Kantokonkurso

Eurozone - eŭrozono; Eurozone default - nerepago ene de la eŭrozono

euthanasia - eŭtanazio

eutrophication - supernutrado; supernutriĝo

EV[redakti]

evacuate - evakui; evakui sin el

evacuation - evakuo; evacuation center evacuation centre - evakuejoj

evacuee - evakuito

evade - eviti; sin elturni; elturniĝi

evaluate - taksi; ekspertizi; juĝi

evaluation - takso; taksado; post-taksado; ekspertizo; juĝo

evaluative - taksa

evaluator - taksilo

Evangelical - evangelia; evangeliisma; evangeliismana; evangeliisma kristano; protestanta kristano; Evangelical-approved - aprobita por evangeliismanoj; Evangelical Christians - evangeliismaj kristanoj; Evangelical church - evangeliisma eklezio; protestanta eklezio; Evangelical ministers - evangeliisma pastoro; evangelical pastor - evangeliisma pastoro; protestanta pastoro; Evangelical worship - evangeliisma Diservo; Evangelicals - evangeliismanoj; evangeliismaj kristanoj

Evangelicalism - evangeliismo

evangelisation evangelization - evangelizado

evangelise evangelize - evangelizi; evangelizigi

evangeliser evangelizer - evangelizanto

evangelist - evangeliisto

evaporate - forvaporiĝi; forvaporigi; elvaporiĝi; elvaporigi;

evaporation - forvaporiĝo

evasion - evito; evitado; elturniĝo; elturniĝemo

evasive - evitema; evitanta

evasively - eviteme; evitante

evasiveness - evitemeco

eve - antaŭtago; on the eve of the European elections - antaŭtage de la eŭropaj balotadoj; en la antaŭtago de la eŭropaj balotadoj; Eve - ina nomo Eva

e-vehicle - elektra veturilo

even - adverbo eĉ; samranga; samvalora egala; egale; plata; glata ebena; liberigita je ŝuldo aŭ devo, unu kontraŭ la alia kvita; entjero para;

synthetic drugs: even a little can do a lot of harm - sintezaj drogoj: eĉ malgranda kvanto povas grave malutili; even a few pills can put a dent in the malaria rate - eĉ nur kelkaj piloloj povas redukti la nombron de kazoj de malario; even after a string of defeats, the party remains in good heart - eĉ post sinsekvo de malvenkoj, la partio restas optimisma; the toilets were not emptied even after the air had become unbreathable - oni ne malplenigis la necesejojn eĉ post kiam la aero fariĝis nespirebla; but even among realist poets like these, one can see transformations of ordinary concrete realities into new realities - sed eĉ ĉe tiaj realistaj poetoj, oni povas konstati transformojn de ordinaraj, konkretaj realaĵoj en novajn realaĵojn;
hope rises even as Venice sinks - espero leviĝas eĉ dum samtempe Venecio sinkas; even as the economy improves, employers are hiring fewer full-time workers - eĉ kvankam la ekonomio pliboniĝas, dungantoj dungas malpli da plentempaj dungitoj; median wages have been flat, even as productivity has soared - medianaj salajroj stagnis dum male la produktivo de dungitoj kreskegis; instructions can be downloaded in text form and even as a video - oni povas deŝuti la instrukciojn en la formo de teksto kaj eĉ de video; even as a young child, B recognized the need for better ways to care for seniors - eĉ en sia infanaĝo, B agnoskis la neceson de pli bonaj manieroj prizorgi grandaĝulojn; even as a young child, I carefully studied all the presidential candidates - eĉ en mia infanaĝo, mi zorgeme studis ĉiujn kandidatojn por la prezidanteco;
the craftiest individuals may even be able to avoid taxes by moving from country to country - la plej ruzaj individuoj eĉ povus eviti impostojn se ili transloĝiĝos de lando al lando; teachers should even be able to create their own teaching materials - instruistoj eĉ devus povi krei siajn proprajn instrumaterialojn; will he even be able to play, after injuring his knee? - ĉu li efektive povos ludi, post kiam vundiĝis sia genuo; how could you even think such a thing? - kiel povus fariĝi, ke vi pensas tiel?; even before the coming of the Internet - eĉ antaŭ la veno de Interreto; he had finished counting even before the last coin clinked into his hand - li finis kalkuli eĉ antaŭ ol la lasta monero tintis en lian manon; the series is even better than it was the first season - la serio estas eĉ pli bona ol [ĝi estis] en la unua sezono; I am happy with my results but I hope to do even better - mi estas kontenta pri miaj rezultoj, sed mi esperas fari eĉ pli bone;
even easier still - eĉ pli facile; even for a moment -eĉ momente; even further - eĉ pli; eĉ pli da; des pli; jam pli (da); eĉ plu; jam plu; even-handed - senpartia; senpartie; an even-handed approach - senpartia pritrakto; even-handedly - senpartie; even harder even harder still - eĉ pli malfacile; eĉ pli malfacila; eĉ pli forte;
even if - eĉ se; malgraŭ tio, ke; even if I had run faster, I couldn't have caught up with my friends - eĉ se mi estus kurinta pli rapide, mi ne estus kuratinginta miajn amikojn; I had never seen such a big boat before and even if I had, I wouldn’t have believed I’d ever take a ride on one - mi neniam antaŭe vidis tiel grandan boaton, kaj eĉ se mi estus vidinta tion, mi ne estus kredinta ke mi iam vojaĝos sur ĝi; even if I was capable of thinking up such a scheme, I never would have been able to pull it off - eĉ se mi kapablus elpensi tian aranĝon, mi neniel kapablus sukcese elfari ĝin; I'm thankful even if I was a last-minute nominee - kvankam oni nomumis min lasthore, mi estas danka malgraŭ tio, ke oni nomumis min lasthore, mi estas danka; we must find a way to expand our armed forces, even if it means some sort of military draft - ni devas trovi metodon por pligrandigi nian armeon, eĉ se tio necesigas ian konskripcion; I want to hear all of your story, even if it takes all night - mi volas aŭdi vian tutan historion, eĉ se tio okupos la tutan nokton; even if it takes an absurdly long time, the tortoise eventually gets to its destination - eĉ se tio okupos absurde longan tempon, la testudo iam atingos sian cellokon; we will do what we have to do, even if it takes time - ni faros tion, kion ni devas fari, malgraŭ tio, se la tasko okupos multe da tempo;
even in those cases where equipment is manufactured in our country, the components are almost always inported - eĉ en la kazoj kiam aparatoj estas fabrikitaj en nia lando, la partoj preskau ĉiam estas importitaj; even just registering requires a $200,000 deposit - por eĉ nur registriĝi necesas antaŭpago de USD 200 000; stand up and walk around, even just for 20 minutes - stariĝu kaj promenu, eĉ se nur dum 20 minutoj; the current state of relations between the two countries makes an agreement even less likely than before - pro la nuna stato de rilatoj inter la du landoj, interkonsento fariĝis eĉ pli neprobabla ol antaŭe; it's looking even less likely that our country will host the World Cup - ŝajnas pli kaj pli neprobable ke nia lando gastigos la Mondan Pokalon;
a camera that is going to get even more amazing - fotilo kiu fariĝos eĉ pli miriga; the new distillery will bring even more jobs to our region - la nova distilejo alportos eĉ pli da laborpostenoj al nia regiono; if we're sad, that's even more reason to dance - se ni estas malĝojaj, tio estas plia motivo por danci; a game that's a lot like baseball, only even more boring - ludo kiu tre similas basbalon, sed estas eĉ pli enuiga; it is even more of a coincidence that we have such significant artifacts to tell the story of this ship - estas eĉ pli koincideke ni havas tiajn gravajn artefaktojn por rakonti la historion de ĉi tiu ŝipo; winning this award is a fantastic achievement, and even more so given that there were nominees from all over the country - gajni ĉi tiun premion estas mirinda atingo, des pli ĉar estis kandidatoj el ĉiuj partoj de la lando; pedestrians still remain the most vulnerable to accidents, even more so than drivers - piedirantoj ankoraŭ restas la plej trafataj de akcidentoj, eĉ pli ol aŭtistoj;
I remember every detail of the landing even now - mi memoras ĉiun detalon de la albordiĝo eĉ nun ... ankoraŭ hodiaŭ; ... eĉ hodiaŭ; even now that the exhibition is over, there are still plenty of opportunities for communal gatherings - eĉ nun, post kiam la ekspozicio finiĝis, ankoraŭ estas multaj okazoj por komunaj renkontiĝoj; 6 is an even number - 6 estas para nombro
even out of office, the ex-president remains busy - eĉ eloficiĝinte, la eksprezidanto restas okupata; my new favorite movie is not even out yet - mia nova plej ŝatata filmo eĉ ne jam aperis; the council determined it would be too expensive to even out the slope - la magistrato konstatis ke ebenigi la deklivon estus tro altekoste; learning to even out the two sides of an equation is the basis of algebra -lerni egaligi la du flankojn de ekvacio estas la bazo de algebro;
even so - malgraŭ tio; kaj tamen; they knew the murderer was in the house; even so they dared not walk faster - ili sciis ke la murdinto estas en la domo; kaj tamen ( malgraŭ tio) ili ne kuraĝis piediri pli rapide; even-tempered - egalanima; Mr J will be the next head of the commission, even though nobody wants him - s-ro J estos la nova komisionestro, malgraŭ tio, ke ( kvankam) neniu volas lin; put on sun-cream today, even though it'll be cloudy - surŝmiru sunkremon hodiau, malgraŭ tio, ke ( eĉ se) estos sensune; he was aggressive with his workers, even to the point of alienating them -li estis agresema al siaj laboristoj tiom, ke li eĉ ilin malamikigis; countries that are extremely nationalistic, even to the point of being xenophobic - landoj kiuj estas ekstreme naciismaj, kaj eĉ ksenofobiaj;
now we're even - nun ni estas kvitaj; get even with someone - reguligi la kontojn kun iu; sin venĝi kontraŭ iu; good posture is important, even when sitting - bona teniĝo estas grava, ec kiam oni sidas; the pain remained, even when my mother brought me hot tea - restis la doloro, eĉ post kiam mia patrino portis al mi varman teon; a new political arrangement is essential, but even without it, this group is going to become a threat - nova politika aranĝo estas nepra, sed eĉ sen tio ( eĉ sen ĝi), ĉi tiu grupo fariĝos minaco

evenhanded - senpartia; an evenhanded approach - senpartia pritrakto

evening - gerundio kaj participo de la verbo "even"; vespero; vespera; vespere; televido; evening anchor - vespera ĉefprezentisto; the evening before - la antaŭvespero; evening clothes - vesperaj vestoj; evening dinner - vespera festeno; evening dress - vesperaj vestoj; evening news - vesperaj novaĵoj; la vespera novaĵelsendo; evening wear - vesperaj vestoj; by evening - ĝis vesperiĝo; by the evening of July 2 - ĝis la vespero de la 2a de julio; by this evening - ĝis hodiaŭ vespere; each evening - ĉiuvespere; earlier this evening - iom antaŭe ĉi-vespere; early this evening - frue ĉi-vespere;

eveningwear - vesperaj vestoj

evenly - egale

event - evento; okazo; okazaĵo; okazintaĵo; okazantaĵo; okazontaĵo; okazigo; fariĝo; aranĝo; konkurso; sporta programero; turnirero; a report on the events concerned - raporto pri la koncernaj eventoj; an event that took place in January - okazintaĵo en januaro; as events unfold - dum la eventoj disvolviĝas; at all events - ĉiaokaze; en ĉia okazo; por ĉiu okazo; ĉiuokaze; at any event - almenaŭ; chain of events - sinsekvo; charity event - benefico; current events - aktualaĵoj; in the event of an unexpected delay - se okazos neatendita prokrasto

eventful - okazoplena

eventual - fina; posta; rezulta; rezultanta; estonta; iama

eventuality - eventualaĵo

eventually - iam estonte; iam; iam ..os; post iom da tempo; poste; estonte; fine; the dentist will eventually be allowed to practice dentistry again - la dentisto iam ricevos permeson denove praktiki dentkuracadon; dogs will eventually be allowed to run free on the beach - oni iam permesos ke hundoj kuru libere sur la plaĝo; even the tortoise eventually gets to its destination - eĉ la testudo iam atingos sian cellokon; a new drug could eventually replace chemical treatments - povus esti, ke nova medikamento iam anstataŭigos kemiajn kuracilojn; my brother eventually went on to teachers college - post iom da tempo, mia frato fariĝis studento ĉe instruista seminario; we were very young and eventually went our separate ways - ni estis tre junaj kaj poste sekvis apartajn vojojn

ever - iam ajn; iam; jam ..is; de nia epoko; en la historio; ĝis nun ..inta; ĝis nun ..ita; la plej ..e; la plej ..ita; senescepte; senkompare; senrivala; estont(ec)e; iel ajn; el ĉiuj; pli kaj pli; ĉiam; ĉiam pli; la konstanta ..o; la ĉiama ..o

are you now or have you ever been a troll? - ĉu vi nun estas - aŭ iam estis - interreta trolo?; the world is healthier than it has ever been - la mondo estas pli sana ol iam ajn antaŭe; no nation has ever succeeded in doing what we are doing - neniam iu nacio sukcesis fari tion, kion faras ni; when has that tactic ever been a success - ĉu tiu taktiko iam ajn sukcesis?; the market for our services is as strong as it's ever been - la merkato por niaj servoj estas tiel forta kiel je ajna tempo; this has been the best final that I ever been part of - mi neniam partoprenis pli bonan finalon ol ĉi tiun; our state's economy is the best that it's ever been - la ekonomio de nia ŝtato senprecedence prosperas;
ever after - por ĉiam; the best cars ever built - la plej bonaj autoj iam ajn fabrikitaj; ever closer - ĉiam pli proksima; ĉiam pli proksime; ever-closer - ĉiam pli proksima; the largest ship ever constructed - la plej granda ŝipo iam ajn konstruita ŝipo pli granda ol ĉiuj antaŭe konstruitaj; ever-earlier - ĉiam pli frua; ever-expanding - ĉiam pli vastiĝanta; ever faster - ĉiam pli rapide; ever further - ĉiam pli; ĉiam pli foren; pli kaj pli; pli kaj pli foren; after standing ever further back from the banks, governments have been forced to rescue them - starinte ĉiam pli malproksimen de la bankoj, registaroj estas devigitaj savi ilin;
are you ever going to go back to your home town? - ĉu vi iam revenos al via hejmurbo?; we don't know if the cause of death is ever going to be determined - ni ne scias ĉu la mortokauzo iam estos determinita; I don't think books are ever going to go away - mi kredas ke libroj neniam malaperos; nothing is ever going to trump the cupcake - nenio ajn superos la glazuritan kuketon;
ever greater - ĉiam pli granda; ever-growing - ĉiam krekskanta; ever-higher - ĉiam pli altaj; clothes I can only dream about ever having - vestoj pri kiuj mi nur povas revi, ke mi iam ilin posedos; older MPs have recurring bad dreams about ever having supported their former leader - pli aĝaj deputitoj suferas ripetiĝajn inkubojn pri tio, ke ili iam subtenis sian eksan gvidanton; questions about "ever having asthma" - demandoj pri tio, "ĉu vi iam suferis astmon"; you can just concentrate on playing the games and don't have to worry about ever having to install programs on your laptop - vi povas nur koncentriĝi pri la ludado de la ludoj kaj neniam devas ĝeni vin pri la instalado de programoj en vian tekokomputilon;
ever higher - ĉiam pli alten; pli kaj pli alten; ever increasing - pli kaj pli granda; ever-increasing - pli kaj pli granda; ever-larger - ĉiam pli granda; ever larger - ĉiam pli granda; ĉiam pli grande; qualifications are becoming ever less of a guarantee against unemployment - kvalifikoj ĉiam malpli estas garantio kontraŭ senlaboreco; one of the harshest speeches I’ve ever made - unu el miaj plej malmildaj paroladoj; ever more ... - ĉiam pli da ...; pli kaj pli alte; ever more likely - ĉiam pli verŝajna; ĉiam pli verŝajne; ĉiam pli kredebla ( ... kredeble; ... probabla; ... probable); ever-present - konstanta
they seemed busy, but nothing ever really got done - ili ŝajnis esti okupataj, sed efektive nenion realigis; if these assumptions were ever really true, they are no longer - se ĉi tiuj supozoj iam estis efektive veraj, ili jam ne estas; was the company's research ever really ethical? - ĉu, eĉ de la komenco, la espoloroj de la firmao vere estis etikaj?; no one has ever really assumed responsibility for the disaster - ĝis hodiaŭ, neniu estas vere akceptinta la respondecon pri la katastrofo; this was the first time anyone had ever really asked them these questions - neniu antaŭe efektive faris al ili ĉi tiujn demandojn; I was miserable, although no one ever really knew - mi estis malgaja, kvankam neniu vere rimarkis tion; no translation is ever really finished - neniu traduko vere estas finpreta; was it ever really conceivable that similar concerns would not arise again? - ĉu estis vere kredeble, ke similaj demandoj neniam leviĝos denove?; no one who didn't live through those dark days will ever really understand what they were like - tiuj kiuj ne travivis tiujn mallumajn tagojn neniam vere komprenos, kiaj ili estis; could our country ever really qualify for the World Cup? - ĉu nia lando efektive iam povus kvalifikiĝi por la Monda Pokalo?; I wonder if anything like that could ever really happen - mi scivolas, ĉu tia afero iam povus vere okazi; if I'm ever really sick, I would got to the doctor - se iam okazus, ke mi tre malsanas, mi vizitus la kuraciston; can we ever really know when someone is listening or not? - ĉu oni povas vere scii, ĉu iu aŭskultas aŭ ne?; is what you do online ever really safe from prying eyes? - ĉu tio, kion vi faras enrete, efektive povas esti sekura kontraŭ scivolemaj okuloj?; if we are not kind to ourselves, how are we ever really going to be kind to others? - se ni ne estas bonkoraj al ni mem, kiel ni povos esti vere bonkoraj al aliuloj?
the largest free trade agreement ever - la plej granda akordo pri libera komercado iam ajn subskribita; September was the hottest month ever recorded' - Septembro estis la plej varma monato iam ajn registrita; more than 50 million people are displaced, the highest number ever recorded - pli ol 50 milionoj da homoj estas delokitaj, la plej alta nombro iam ajn registrita; the river is near its lowest level ever recorded - la rivero proksimiĝas al la plej malalta nivelo iam ajn registrita;
ever since the time of Newton, differential equations have been used to explain natural phenomena - ekde la epoko de Neŭtono, diferencialaj ekvacioj estis uzitaj por klarigi naturajn fenomenojn; our university has been famous for its student activities ever since the time of its foundation - nia universitato estas fama pro sia studentaj aktivecoj ekde la tempo de sia fondiĝo; ever-smaller - ĉiam pli malgranda; H has been my counselor over many years in ever-so-many situations - H estas mia konsilanto de multaj jaroj en nenombreblaj ( sennombraj) situacioj; the youngest pilot ever to fly solo around the world - la plej juna piloto kiu iam ajn flugis sole ĉirkaŭ la mondo; ever upward ever upwards - ĉiam supren; ĉiam pli supren; pli kaj pli supren; ever-widening - ĉiam pli vastiĝanta
better than ever - ec pli bona; ec pli bone; I'm feeling better than ever - mi fartas pli bone ol iam ajn antaŭe; bring us ever closer - pli kaj pli proksimigi nin; pli kaj pli alproksimigi nin; deepest ever ... - senprecedence profunda; you're the first foreigner I’ve ever spoken to - vi estas la unua eksterlandano kun kiu mi parolis; I am healthier than I have ever been - mi estas pli sana ol iam ajn antaŭe; he is the most generous man I have ever met - li estas la plej malavara homo, kiun mi iam ajn renkontis mi neniam renkontis pli malavaran homon; no one was ever charged in the case - eĉ hodiaŭ, neniu estas kulpigita en la kazo; what ever do you mean? - kion supoze vi celas diri?; I had never seen such a big boat before and even if I had, I wouldn’t have believed I’d ever take a ride on one - mi neniam antaŭe vidis tiel grandan boaton, kaj eĉ se mi estus vidinta tion, mi ne estus kredinta ke mi iam vojaĝos sur ĝi

Everest - Everesto

evergreen - ĉiamverda; ĉiamverdaĵo

everlasting - eterna; ĉiamdaŭra

everliving - eterna

evermore - por eterne

every - ĉiu; ĉiuj; en ĉiu; en ĉiu dua .. ..o; en ĉiu tria (ktp) ..o; ĉiun duan ..on; ĉiun trian (ktp) ..on;

tempaj frazoj every 1 to 4 months - regule post inter 1 kaj 4 monatoj; every afternoon - ĉiun posttagmezon; every April 1 - ĉiujare je la 1-a de Aprilo; la 1-an de Aprilo ĉiujare; ĉiun 1-an de Aprilo; every couple of days (... weeks; ... months) - ĉiun duan tagon tagon (... semajnon; ... monaton); every day - ĉiutage; ĉiun tagon; every day and night - ĉiutage kaj ĉiunokte; every day that ... - ĉiu(n) tago(n) en kiu ...; every few days (... weeks; ... months) - ĉiun kelkan tagon ( ... semajnon; ... monaton); regule post kelkaj tagoj ( ... semajnoj; ... monatoj); every five years - kvin-jare; every fortnight - duonmonate; ĉiun duan semajnon; dusemajne; every half hour every half-hour - ĉiun duonhoron; every hundred years - ĉiun jarcenton; every minute of every day - ĉiuminute ĉiutage; every month - ĉiumonate; ĉiun monaton; she somehow makes her rent every month despite only working at a coffee shop - iel, si perlaboras sian lupagon ciumonate malgrau tio, ke si nur laboras ce kafejo; every night - ĉiuvespere; ĉiunokte; every now and then every once in a while - de tempo al tempo; tempaltempe; jen kaj jen; tiam kaj tiam; foje; you must change the water every 1 to 4 months - vi devas regule ŝanĝi la akvon post inter 1 kaj 4 monatoj; every six months - ses-monate; every so often - iufoje; fojfoje; de tempo al tempo; every three years - ĉiun trian jaron; every time - ĉiam; ĉiam, kiame; tiam, kiam ... ĉiam; ĉiufoje; ĉiun fojon; en ĉiu fojo; every time a ... every time an ... - ĉiufoje, kiam; every time I play that piece, the audience enjoys it - ĉiam, kiam mi ludas tiun pecon, la aŭskultantaro ĝuas ĝin; every time something happens - ĉiam, kiam io okazas; every time the door opens - ĉiam, kiam la pordo malfermiĝas; every twenty five years - dudekkvinjare; every two months - ĉiun duan monaton; dumonate; every two weeks - ĉiun duan semajnon; dusemajne; duonmonate; every two years - ĉiun duan jaron; dujare; every week - ĉiusemajne; every weekday morning - ĉiumatene dum la laborsemajno; every year - ĉiun jaron; ĉiujare; jaron post jaro; every year people ask "Are you ready for Christmas?" - ĉiun jaron oni demandas al mi: "Ĉu vi pretas por Kristnasko?"; Christmas seems to come round earlier every year - ĉiujare, Kristnasko sajnas reveni ciam pli frue;
aliaj frazoj every best wish - ĉiujn bondezirojn; every cent every cent of it - la tutan sumon; ĉiun cendon; every chance I get - je ĉiu okazo; ĉiuokaze; every child counts - ĉiu infano gravas; every cloud has a silver lining - eĉ plej granda malbono al bono kondukas; every confidence - plenan fidon; every dime - ĉiun cendon; every effort should be made - oni tutforte klopodu; every home should have one - ĉiu hejmo havu ĝin; have every incentive - havi fortan instigon ( ...stimulon; ... motivon; ... kuraĝigon); getting others to see your point of view is what every leader strives to achieve - ĉiuj gvidantoj klopodas atingi tion, ke aliuloj komprenu ilian vidpunkton; every man for himself - sin savu kiu povas; your every move - ĉiu ajn el viaj faroj; every one - ĉiu; every one hundred ... - ĉiu cento da ..oj; every other - ĉiun duan; la ceteraj; every second - ĉiun duan; every single - ĉiu ... senescepte; ĉiu unuopa; every single one of them is prepared to ... - ĉiu senescepte vole ..os; cater to every taste - proponi ion por ĉiuj gustoj; every vote counts - ĉiu voĉdono gravas; every which way - ĉie-mise; every which way but ... - ĉie-mise krom ..e;

everybody - sinonimo de "everyone"; ĉiuj; ĉiu; everybody else - ĉiuj aliaj; where has everybody gone?where did everybody go? - kien ĉiuj iris?; everybody has a price everybody has their price - ĉiu havas sian prezon; everybody out! - ĉiuj eksteren!; everybody's eye was on him - ĉiuj rigardoj koncentriĝis al li

everyday - ĉiutaga; regula; konstanta; ordinara; rutina; everyday appliances - ordinaraj hejmaparatoj; everyday life - la ĉiutaga vivo; everyday reality - la ĉiutaga realo; everyday things everyday items - ĉiutagaĵoj

everyone - sinonimo de "everybody"; ĉiu; ĉiuj; la tuta mondo;

our new product will surprise everyone - nia nova produkto surprizos ĉiujn; art which reaches out to touch everyone on different levels - artaĵoj kiuj etendas la manon por tuŝi ĉiujn je diversaj niveloj; everyone aboard - ĉiuj pasaĝeroj; everyone agrees everyone agrees that ... - laŭ universala konsento, ...; ĉiuj samopinias, ke ...; absent an official declaration, everyone agreed to disagree - sen (aŭ pro la manko de) oficiala deklaro, ĉiuj interkonsentis ke interkonsento ne atingeblas; everyone could see the yacht - ĉiuj povis vidi la jakton; everyone concerned - ĉiuj koncernatoj; we wanted to make events free and accessible so everyone could be included - ni volis fari ke eventoj estu senpagaj kaj alireblaj tiel ke ĉiuj povu esti inkluzivitaj; in the not-too-distant future, everyone could be an electric company - povus esti, ke en la proksima estonteco, ĉiuj povos esti elektrokompanio; that way, everyone could be alerted if any additional information came to light - tiel, oni povus atentigi la publikon se suplementaj informoj riveliĝos
everyone else - ĉiuj aliaj; everyone has a part to play everyone has a role to play - ĉiu havas sian rolon; everyone has a price everyone has their price - ĉiu havas sian prezon; everyone has a role to play - ĉiu havas sian rolon; everyone knows everyone else - ĉiu ĉiun konas; everyone I meet - ĉiu, kiun mi renkontas; everyone involved - ĉiuj koncernatoj; everyone is invited - ĉiuj bonvenas; everyone left - ĉiuj foriris; everyone liked ... - ... plaĉis al ĉiuj; everyone out - ĉiuj eksteren; everyone present - ĉiuj ĉeestantoj; everyone talks about ... - ĉiuj priparolas ..n; a step towards enabling everyone to share in this language - paŝo al tio, ke ĉiuj povu kundividi ĉi tiun lingvon; everyone wants a slice - ĉiuj deziras porcion; everyone who ... - ĉiu, kiu ...;
everyone's - ĉies; ĉiuj estas ..intaj; ĉiuj estas ..itaj; everyone's eye is on ... - ĉiuj rigardoj koncentriĝas al ...; everyone's invited - ĉiuj bonvenas

everything - ĉio; ĉio ajn; ĉio, kion

parking sensors seem to be standard on everything but tricycles - parkumsensiloj ŝajne estas normaj sur ĉio krom triradaj bicikletoj; Some people see our legal system as a model for freedom of expression. It has been everything but. - Iuj rigardas nian juran sistemon kiel modelon por la libero sin esprimi. La malo estas vera; everything but the kitchen sink - ĉio imagebla; despite the crisis, everything is continuing as before - malgraŭ la krizo, ĉio daŭras kiel antaŭe; everything depends on what stage you are at - ĉio dependas de la stadio, kiun vi atingis; everything else - ĉio alia; everything I could get my hands on - ĉion haveblan; everything I have everything I own - ĉio mia; everything in due time - ĉio en bona ordo tra la pordo; everything in sight - ĉion videblan; everything is all right - ĉio estas en ordo; everything is going well - ĉio iras bone; prosperas ĉio; everything is in order - ĉio estas en ordo; everything is ok everything is okay - ĉio enordas; everything is under control - ĉio estas reguligita; everything points to ... - ĉio indikas ...; everything possible - ĉion fareblan; everything short of ... - ĉion, krom ...; everything that ... - ĉio, kio; plant everything that bears aboveground in the full of the moon - kio produktas sur la tersurfaco, ĉion plantu je lunpleno; everything that can be done everything that could be done - ĉio farebla; everything that moves - ĉio, kio moviĝas; we will do everything that we can to ... - ni faros ĉion fareblan por ..i; everything went well - ĉio iris bone; ĉio iru bone; prosperis ĉio; everything you need to know - ĉio scienda
everything's - ĉio estas; everything's all right - ĉio estas en ordo; everything's changed - ĉio ŝanĝiĝis; la situacio tute ŝanĝiĝis; everything's going well - ĉio iras bone; prosperas ĉio; everything's in order - ĉio estas en ordo; everthing's okay - ĉio enordas; everything's under control - ĉio estas reguligita;

everywhere - ĉie; everywhere else - ĉie alie; everywhere we are - ĉie, kie ni estas; everywhere we go - ĉie, kien ni iras

evict - eldomigi; elloĝigi; elpeli

eviction - eldomigo; elloĝigo; elpelo; elpeliĝo

evidence - indico(j); indiko(j); indikaĵo(j); pruvo(j); pruvaĵo(j); pruvobjekto; pruvado; pruvi; signo(j); postsigno(j); sekvosigno(j); montro; montriĝo; montri; atestoj; atestaĵo(j);

pruvaĵo de argumento, aserto the evidence bears this out - la indicoj konfirmas tion; evidence indeed - pruvo efektiva; evidence of change - indikoj de ŝanĝiĝo; evidence of what happened - indiko(j) pri tio, kio okazis; all the evidence points to ... - ĉiuj indicoj montras al ...; ĉio indikas ...; evidence to suggest ... - indikoj, ke ...; juro anecdotal evidence - neformalaj raportoj; nekonfirmitaj raportoj; propraj atestoj; onidiroj; personal testimonies that products work are known as "anecdotal evidence" - proprajn atestojn ke iuj produktoj ja efikas oni nomas "neformalaj raportoj"; anecdotal evidence from couriers indicates some firms are paying less than the minimum wage - neformalaj raportoj (aŭ nekonfirmitaj raportoj; propraj atestoj) de kurieroj indikas, ke iuj firmaoj pagas malpli ol la minimuma salajro; it is important that the anecdotal evidence from the disability community be collected by the government - estas grave ke la registaro kolektu la proprajn atestojn de la komunumo de handikapitoj; circumstantial evidence - induktaj pruvaĵoj; damning evidence - nerefutebla pruvaĵo; kulpiga pruvaĵo; nerefutebla atesto; kulpiga atesto;
as evidenced by ... - kiel atestas ...; kiel montras ...; kiel evidentigas ...; our fabrics are continuing to grow in popularity, as evidenced by a newly opened fabrics shop in the capital - niaj ŝtofoj daŭre plipopulariĝas en ĉi tiu lando, kiel atestas ĵus malfermita ŝtofejo en la ĉefurbo; oil insecurity is already here, evidenced by the ongoing conflict in the Gulf - la sensekureco rilate al petrolo jam alvenis, kiel atestas la daŭranta konflikto en la Golfo;

evident - evidenta; evidente; videbla; videble; vidiĝi

evidently - ŝajne

evil - malvirto; malvirta; malbonega; malbonego; malbona; malbono(j); malbonaĵo(j); malbonago(j); malboneco; malbonuloj; diablo(j); evil agenda - malvirta programo; evil deeds - malvirtaj faroj; evil-doer - malbonfaranto; evil genius - malbona geniulo; evil grin - rikano; evil intent - malbonintenco; evil spell - sorĉaĵo; evil spirit - demono; diablo

evildoer - malbonfaranto

evilly - malvirte; malbone

evilness - malvirteco; malboneco

evince - elmontri

evocation - elvoko; alvoko

evocative - elvokiva

evoke - elvoki; alvoki; estigi; ekapliki; evoke concern - estigi zorgon; evoke Article 50 of the Treaty - ekapliki Artikolon 50 de la Traktato

evolution - evoluo; evoluado; evolucio; evolution debate - debato pri evolucio

evolutionarily - evolucie

evolutionary - evolua; evoluada; evolucia

evolutionism - evoluciismo

evolutionist - evoluciano; evoluciisto

evolve - evolui; evolucii

EW[redakti]

ewe - ŝafino

EX[redakti]

ex - eks..; eksa; antaŭa; antaŭe; iama; tiama; eksedzo; eksedzino; eksul(in)o; ex cathedra - elkatedre; ex-first lady - eksa prezidentedzino; ex gratia - libervola; propravola; nedeviga; ex-husband - eksedzo; ex-husbands - eksedzoj; ex-member - eksmembro; ex-military - eksmilitisto; ex-NBA star - eksa stelulo de la NBA; ex-pat - eksterlandano; eksterlanda loĝanto; eksterlandano loĝanta en ...; loĝanto el eksterlando; loĝanta eksterlande; ex-rebel - eksribelulo; ex-serviceman - eks-militisto; ex-servicemen and women - eks-militistoj kaj eks-militistinoj; ex-servicewoman - eks-militistino; ex-wife - eksedzino

exacerbation - pliseverigo; pliakutigo; pligravigo; plimalbonigo

exacerbate - pliseverigi; pliakutigi; pligravigi; plimalbonigi; pliigi; eĉ pli ..igas

exact - ekzakta; ĝusta; preciza; postuli; exacting - gerundio kaj participo de la verbo "exact" (postuli); peniga; penige; postulema; postuleme; malindulg(em)a; malindulg(em)e

exactions - mistraktoj

exactitude - precizeco; ĝusteco

exactly - ekzakte; ĝuste; precize; laŭlitere; exactly like - ĝuste kiel; precize sama; it's not yet clear exactly what the story of the show will be - ankoraŭ ne estas klare, ( oni ankoraŭ ne klare scias) pri kio ĝuste temos la historio de la spektaklo; a spokesperson claimed the former minister was innocent, which is not exactly what the report says - proparolanto asertis la eksa ministro estas senkulpa, kio ne kongruas kun tio, kion diras la raporto; exactly who - precize kiu; what exactly do you want? - kion ĝuste vi volas?

exactness - precizeco; ĝusteco

exaggerate - troigi

exaggerated - preterito kaj participo de "exaggerate"; troiga; troigite; malmodera; exaggerated expectations - troigitaj atendoj

exaggeratedly - troige; malmodere

exaggeration - troigo

exalt - altigi; glori; exalted - preterito kaj participo de "exalt"; altega

exaltation - altigo

exam - ekzameno; exam board - ekzamenkomisiono

examination - ekzameno; esploro; esplorrigardo; rigardado; prijuĝo; kontrolo; kontrolado; exam board - ekzamenkomisiono

examine - ekzameni; esplori; esplorrigardi; rigardadi; pririgardi; prijuĝi; kontroli; revizii; I asked each applicant to examine our Web site - mi petis ke ĉiu kandidato ekzamenu nian retejon; examine the accounts - revizi la kontojn

examiner - ekzamenisto; kontrolisto

example - ekzemplo

exarch - eksarko

exasperate - ĉagreni; kolerigi; indignigi; inciti

exasperated - preterito kaj participo de "exasperate; kolera

exasperating - gerundio kaj participo de "exasperate"; ĉagrena; koleriga; incita; agaca

exasperation - ĉagreno; kolero; indigno; incitiĝo; she threw up her hands in exasperation - ŝi eklevis la brakojn pro ĉagreno

Excalibur - Ekskaliburo

excavate - elfosi; elkavigi

excavation - elfosaĵo; fosejo; excavation site - fosejo

excavator - elkavatoro; excavator operator - fosmaŝinisto; elkavatoristo

exceed - superasi; preterpasi; esti pli ol ...; transpaŝi la limon de; superplenumi; exceed one's authority - agi preterrajte; exceeding - gerundio kaj participo de "exceed"; super

exceedingly - treege

excel - elstari; superi; excel at ... - elstari pri ..o; elstare ..i

excellence - plejboneco; lertego; supereco

Excellencies - Moŝtuloj; Ge-moŝtuloj

Excellency - Ekscelenco

excellent - bonega; bravega; bone kaj bele; bele kaj bone; excellent grades - de lernanto bonegaj notoj

except - escepte (de); krom; krom tio, ke; tamen; he forgave everyone except his son - li pardonis al ĉiuj, escepte de sia filo; infected people shouldn't cross borders except as part of an official evacuation - infektitoj ne devus transiri landlimojn krom kiel parto de oficiala evakuo; there was nothing the victim could do about the prank except fly into a rage - la viktimo nenion povis fari pri tiu petolaĵo krom ekkoleregi; except for a case of ... - esceptinte okazon se ...; krom tio, ke eventuale ...; except for the fact that ... - krom pri tio, ke ...; se ne estus fakto, ke ...; except in a case of ..., except in case of ..., except in the case of ..., except in the event of ... - esceptinte ..n; esceptinte (okazon) se ...; esceptinte (okazon) de ..o; kun escepto de ..o; krom kiam okazas ..o; krom; krom tio, ke ...; krom tio, ke eventuale ...; krom kiam okazas ...; krom kiam ekestiĝas ... except that ... - krom tio, ke ...; krom tiu; escepte de tio, ke ...; escepte de tiu; sed; kvankam; ..., tamen,; se ... ne ..us except this time - ĉi-foje, tamen,; except where noted otherwise - krom se alie notite; excepted - escepte de

exception - escepto

exceptional - escepta; eksterordinara; aparte bona; aparte granda; elstara; elstare bona; exceptional circumstances - esceptaj cirkonstancoj; exceptional losses - eksterordinaraj perdoj; thirty percent of managers are classified as exceptional, 60% as competent, 10% as not competent - oni klasifikas 30% de la kadruloj kiel kompetentegajn, 60% kiel kompetentajn, 10% kiel nekompetentajn

exceptionalism - esceptismo

exceptionally - escepte; eksterordinare; esceptokaze

excerpt - eltiraĵo; citaĵo

excess - eksceso; ekscesa; troa; troo; troeco; troaĵo; pluso; supermezura; maldiskonto; franĉizo; excess baggage - plipezo de bagaĝo; excess of births over deaths - naskiĝa pluso; excess productive capacity - neutiligata produktokapablo

excessive - troa; ekscesas; ekcesa; ekscese; malmodera; supermezura; superplena; hipertrofia; an excessive amount of ... - troo da ...; excessive fees - troaj depagoj; excessive force - troa perforto

excessively - troe; ekscese; malmodere; supermezure; superplene

excessiveness - eksceseco

exchange - interŝanĝi; interŝanĝo; reciproke ..i; ..i unu la alian; rebato; interparolo; borso; centralo; telefoncentralo; kverelado; exchange a few words with ... - iom interparoli kun ...; nelonge interparoli kun ...; exchange controls - la reguligo de devizoj; exchange fire - interpafadi; rebels and government forces exchanged fire - ribeluloj kaj ŝtataj fortoj interpafadis; exchange greetings - intersaluti; exchange gunfire - interpafadi; exchange kisses - interkisi; exchange of fire - interpafado; exchange of gunfire - interpafado; exchange of letters - interŝanĝo de leteroj; exchange of pleasantries - ĝentila interparolado; exchange of views - interkonsultiĝo; exchange places - interŝang la sidlokon ( la starejon; la sorton; la situacion; la postenon); exchange rate - kurzo; valuta kurzo; a big drop in the exchange rate - falego de la kurzo; exchange student - interŝanĝa studento alilanda; interŝanĝa lernanto alilanda; exchange value - interŝangxvaloro; exchange vows - fari reciprokajn nuptajn promesojn; exchange words with someone - kvereli kun iu; an angry exchange - interŝanĝo de koleraj vortoj; a commodities exchange - var-borso;

exchequer - fisko

excise - akcizo; excise duty, excise duties, excise tax, excise taxes - akcizo

excitation - ekscito; eksciteco

excite - eksciti; pasiigi; elvoki; instigi; inciti; excited - preterito kaj participo de "excite"; malkvieta; excited that ... - ekscitiĝas pro tio, ke ...; get all excited - tre ekcitiĝi; exciting - gerundio kaj participo de "excite"; ekscita; pasiiga

excitedness - ekscititeco

excitement - ekscito; ekscititeco; ekscitiĝo

exclaim - ekkrii

exclamation - ekkrio; exclamation mark - krisigno; ekkria signo

exclude - ekskludi; ekskluzivi; escepti; bari; malakcepti; malpermesi, ke ... (eniru) (aliĝu); forlasi; excluding - gerundio kaj participo de "exclude"; ekskluzive de; escepte de

exclusion - ekskludo; ekskluzivo; forlaso; malakcepto; baro; malpermeso; enirmalpermeso; aliĝmalpermeso; escepto; esceptado; exclusion zone - fermita zono

exclusive - ekskluziva; ekskluzive; sola; senescepta; elita; exclusive economic zone - ekskluziva ekonomia zono

exclusively - ekskluzive; sole; senescepte

exclusivist - ekskluzivema

excommunicate - ekskomuniki

excommunication - ekskomuniko

excoriate - mallaŭdi; excoriating - gerundio kaj participo de "excoriate"; mallaŭda

excrement - ekskremento; feko; fekaĵo

excrescence - elkreskaĵo

excrete - feki; eligi; ekskrecii

excretion - ekskrecio; ekskreciaĵo

excretory - feka; eliga; ekskrecia

excruciating - dolorega; neeltenebla; agacega

excruciatingly - dolorege; neelteneble; agacege

exculpate - senkulpigi

exculpatory - senkulpiga

excursion - ekskurso; promeno

excuse - senkulpigi; senkulpigo; pravigi; pravigo; sinpravigo; pardoni; preteksto; sendevigi ..i; rajtigi nesubmetiĝon al; rajtigi neobservon de; ekskuzo; excuse me - pardonu min; kion vi diris?; kion?; hem; excuse someone from doing something - sendevigi iun fari ion; excused from ... - sendevigita pri ...; sendevigita fari ..n; ne devas ..i; ne devas submetiĝi al ...; ne devas observi; I excused myself and left - mi pardonpetis kaj eliris

execration - malben(ad)o; malbena

exec - altranga kadrulo; altranga manaĝero; estraro

execute - efektivigi; plenumi; plenumiĝi; ekzekuti; ek!; plenumu!

execution - efektivigo; plenumo; plenumado; plenumiĝo; mortopuno ekzekuto; execution-style - kvazaŭ ekzekute

executioner - ekzekutisto

executive - komerca entrepreno kadrulo; administranto; estraro; stabo; administra; senior executive - atranga kadrulo; altranga administranto; politikaj aferoj registaro; ekzekutivo; ekzekutiva; usona politika sistemo la ekzekutiva filio (de la ŝtato); la Blanka Domo; prezidenta; executive action - prezidenta iniciato; executive authority - la prezidenta aŭtoritato; executive board - estraro; executive branch - ekzekutiva filio; Blanka Domo; executive chair, executive chairman - direktoro; executive coaching - la trejnado de altrangaj manaĝeroj; executive committee - estrara komitato; executive compensation - la laborenspezo de altrangaj manaĝeroj; executive director - administra direktoro; executive editor - redakciestro; executive jet - privata jeto; executive office - ekzekutiva oficejo; the Eisenhower Executive Office Building - la konstruaĵo de la ekzekutiva oficejo Eisenhower; executive order - prezidenta dekreto; executive privilege - la imuneco de la prezidenta ofico; executive-privilege claim - aserto de la imuneco de la prezidenta ofico; executive secretary - ĝenerala sekretario; executive summary - epitomo; resumo; executive vice-president - vic-ĝenerala direktoro

executor - testamenta plenumanto; plenumanto de (la) testamento; executor of a will - testamenta plenumanto; plenumanto de testamento

exegesis - ekzegezo

exegete - ekzegezisto

exegetical - ekzegeza

exemplar - modelo

exemplary - modela; ekzemplodona; elstara; laŭdinda; imitinda; severe malinstiga; exemplary damages - altega monkompenso

exemplify - ekzempli

exempt - permesi al ... ne ..i; deklari ..n libera de; sendevigi ..n (je iu devo); escepti; exempt from ... - libera de ...; ..libera; exempt from the draft - sendevigita je soldatservo; exempt from taxes - ne devas pagi impostojn; exempted from - permesita ne ..I; deklarita libera de ...; exempt from the draft - sendevigita je soldatservo

exemption - sendevigo; escepto; esceptado; liberigo; pag-escepto

exercise - ekzerci; ekzerciĝi; ekzerco; ekzercado;

korpa, fizika korpa ekzercado; ekzerci la korpon; korpa ekzerco; (fizike) ekzerc(ad)i sin; fari fizikan ekzerc(ad)on; fizika ekzercado; fizika ekzerco; gimnastiko; gimnastiki; fari gimnastikon; exercise machine - korpekzercilo; exercise regularly - regule fari fizikan ekzercadon; exercise yard - korto de ekzercado;
praktiki; uzi praktiki; praktiko; plenumi; uzi; utiligi; disponi; exercise a degree of ... - utiligi iom da ...; exercise a major influence - forte influi; havi grandan influon; exercise absolute power - regi absolutisme; exercise authority - utiligi sian aŭtoritaton; exercise book - lerneja kajero; exercise care - esti singardema; esti zorgema; exercise care in ... - esti singardema kiam oni ...; esti zorgema kiam oni ...; exercise one's competence - utiligi sian kompetencon; exercise control - regi; direkti; exercise control over ... - regi; direkti; it is not possible to exercise any control over the government - oni ne povas iel ajn direkti la registaron; an exercise in futility - vanaĵo; exercise of state power - utiligo de la ŝtata potenco; exercise of one's powers - utiligo de siaj povoj; exercise restraint - reteni sin; exercise the right to ... - utiligi la rajton ..i; exercises - pluralo de la substantivo "exercise"; prezenco de la verbo "exercise"; ekzercaro
zorgi the author is exercised by our culture's focus on things rather than people - la aŭtoron zorgigas la koncentriĝo de nia kulturo pri objektoj kaj ne pri homoj;

exert - peni; streĉi; efektivigi; apliki; utiligi; uzi; this ambiguity limits the influence that the group is able to exert - ĉi tiu ambigueco limigas la influon kiun la grupo povas apliki; pressure exerted by the government - premo fare de la registaro; exert influence on something or someone exert influence over something or someone - influi ion aŭ iun; exert political pressure - fari politikan premon; there is intense pressure being exerted on members of the party - partianoj estas submetataj al intenso premo

exertion - penado; klopod(ad)o; streĉiĝo; fortuzo; efektivigo

exfiltrate - evakui

exfiltration - evakuo

exfoliate - detavoliĝi

exfoliation - detavoliĝo

ex gratia - libervola; propravola; nedeviga

exhalation - elspirado; elspiraĵo

exhale - elspiri

exhaust - eluzi; ellacigi; lacegigi; elĉerpi; ellasi; exhaust pipe - ellastubo; exhausting - gerundio kaj participo de "exhaust"; ellaciga; ellacige

exhaustion - ellaciĝo; lacegiĝo; elĉerpiĝo

exhaustive - ĝisfunda; detalega; kompleta

exhaustively - ĝisfunde; detalege; komplete

exhibit - elmontri; elmontraĵo; elmeti; eksponi; ekspono; ekspozicii; ekspoziciaĵo; vidigi

exhibition - ekspozicio; exhibition basketball game - nekonkursa korbopilka matĉo; exhibition hall - ekspozicia halo; ekspozicia salono; ekspozicia ĉambro

exhibitionism - parademo

exhibitionist - parademulo

exhibitor - eksponanto

exhilarate - vigligi; gajigi

exhilarated - preterito kaj participo de "exhilarate"; gajega

exhilarating - gerundio kaj participo de "exhilarate"; vigliga; gajiga

exhilaratingly - viglige; gajege

exhilaration - vigliĝo; gajecego

exhort - instigi (al)

exhortation - instigo; alvoko

exhumation - eltombigo

exhume - eltombigi

exile - ekzilo; ekzilejo; ekzilito; forkaptito; ekzili; ekziliĝi; relegacio; relegacii; rilegi; go into exile - sin ekzili; foriri al ekziliĝo

exist - ekzisti; cease to exist - jam ne ekzisti; a form of advertising that has existed for a decade or more - formo de reklamado kiu ekzistas dum jardeko aŭ pli; existing - gerundio kaj participo de "exist"; nuna; jama; aktuala; tiama; the new store will have the same number of employees as the existing one - la nova vendejo havos la saman nombron de dungitoj kiel la jam ekzistanta ( ... kiel la ekzistanta vendejo)

an existing product - ekzistanta produkto; adding to the existing shortage - pligrandigi la jaman nesufiĉon

existence - ekzisto

existent - ekzistanta

existential - ekzisteca

existentialism - ekzistencialismo

existentialist - ekzistencialisma; ekzistencialisto

exit - eliri (el); eliro; elirejo; eksteriĝi el; foriro; foriri; retiriĝi; retiriĝo; exit from the euro - retiriĝo el la eŭrozono; exit interview - demandado post eksdungiĝo; exit plan - eliroplano; exit points - elirejoj; exit poll - postbalota sondo; emergency exit - savelirejo

exodus - elirado; ekziliĝo; fuĝado; elmigrado; elmigro; formigrado; formigro; biblio Eliro

exogamy - ekzogamio

exogenous - ekstera

exoneratation - senkulpigo

exonerate - senkulpigi

exoplanet - ekstersuna planedo; ekzoplanedo

exorbitant - troa; troega; supermezura

exorbitantly - troe; troege; supermezure

exorcise exorcize - ekzorci; desorĉi

exorcism - ekzorco

exorcist - ekzorcisto; desorĉisto

exoskeleton - ekstera skeleto

exotic - ekzota; neindiĝena; fremda

exoticism - la ekzotiko

expand - vastigi; vastiĝi; ekspansii; ekspansiigi; (pli)larĝigi; (pli)larĝiĝi; dislarĝigi; dislarĝiĝi; plimultigi; (pli)ampleksigi; (pli)ampleksiĝi; (pli)grandigi; (pli)grandiĝi; kreski; (dis)etendi; (dis)etendiĝi; ekspansii; dilati; dilatiĝi; we must find a way to expand our armed forces - ni devas trovi metodon por pligrandigi nian armeon; expanded greatly - pligrandegiĝis; expand into - etendiĝi en ..n; the current law could and should be expanded - oni povus kaj devus ampleksigi la aktualan leĝon; a downtown deli that sells convenience store items could also be expanding - povus esti, ke ankaŭ pligrandiĝos delikataĵejo en la urbocentro

expanse - vastaĵo; vast(ec)o; etendaĵo

expansion - vastigo; disvastigo; disvastiĝo; ekspansio; ekspansiigo; (pli)larĝigo; (pli)larĝiĝo; dislarĝigo; dislarĝiĝo; (pli)ampleksigo; (pli)ampleksiĝo; (pli)grandigo; (pli)grandiĝo; kresko; (dis)etendo; etendiĝo; etendaĵo; dilato; dilatiĝo; expansion project - projekto de vastigo

expansionary -ekspansiiga; expansionary monetary policy - ekspansiiga fiska politiko

expansionism - ekspansiismo

expansionist - ekspansiista; ekspansiisma

expansive - vasta; ekspansia; elokventa

expat - eksterlandano; eksterlanda loĝanto; eksterlandano loĝanta en ...; loĝanto el eksterlando; loĝanta eksterlande; expat organisations expat organizations - organizaĵoj por eksterlandanoj

expatriat expatriate - eksterlandano; eksterlanda loĝanto; loĝanto el eksterlando; eksterlandano loĝanta en ...; civitano loĝanta en alia lando

expect - atendi (ke); antaŭvidi (ke); anticipi; esperi (ke);

I expect that the new system won't be perfect - mi atendas ( antaŭvidas) ke la nova sistemo ne estos perfekta; the dollar has been gaining over the past few months and I expect that to continue - la kurzo de la dolaro leviĝis dum lastaj monatoj kaj mi atendas ( antaŭvidas) ke tio daŭros; our soldiers expect to be home soon - niaj soldatoj antaŭvidas, ke ili baldaŭ hejmenrevenos; the prisoners expect to be tried soon - la prizonuloj antaŭvidas, ke ili estos baldaŭ juĝitaj; do they really expect fans to fork out for yet another edition of the same game? - ĉu ili vere kredas, ke fervoruloj de la ludo pagos por ankoraŭ plua eldono de la sama ludo?; he expects to have just two weeks off before starting his preparations for the new season - li antaŭvidas ke li havos nur du semajnojn da libertempo antaŭ ol komenci siajn preparojn por la nova sezono; 5 players you can expect to play - 5 ludistoj kiuj atendeble ( antaŭvideble) ludos; D expects to play in Friday's game - D atendas, ke li ludos en la matĉo vendredon; here's what you can expect to see in this year's show - jen kion vi povas esperi vidi en la ĉi-jara spektaklo; we could hardly expect the Commissioner to agree to a tax which would impede economic development - ni tute ne povas atendi ke la komisionestro konsentos imposton kiu malhelpos ekonomian evoluon; expect too much - havi tro grandajn esperojn; I didn't expect or want their emails - mi nek atendis nek volis iliajn retpoŝtaĵojn; whaddya expect? - kompreneble!
expected - preterito kaj participo de "expect"; kiel ( kiun) oni atendis; atendebla; atendeble; antaŭvidebla; antaŭvideble; antaŭvidita; antaŭvidite; verŝajna; verŝajne; kredebla; kredeble; esperebla; espereble
expected changes - antaŭviditaj ŝanĝoj; our expected sales of corn on the cob - niaj antaŭviditaj vendoj de maizspikoj; economists expected sales of $397.57 million for the quarter - ekonomikistoj antaŭvidis ke vendoj atingos 397,57 milionoj da dolaroj dum la jarkvarono; the company said that it expected sales of €850 million - la firmao diris, ke ĝiaj vendoj probable ( antaŭvideble; atendeble) atingos 850 milionojn da eŭroj; fragrances suffer from lower-than-expected sales - parfumoj suferas neantaŭvidite ( neatendite) malaltajn vendojn; the company's earnings were hurt by weaker-than-expected sales - la enspezoj de la firmao estis damaĝitaj de neantaŭvidite ( neatendite) malfortaj vendoj;
the results of the tests are expected to be known by tomorrow - oni antaŭvidas ( oni atendas) ekscii la rezultojn de la testoj ĝis morgaŭ; the explosion injured one worker, but the impact on production is expected to be minimal - la eksplodo vundis unu laboriston, sed oni antaŭvidas ke ( oni atendas ke) la efiko sur produktado estos minimuma; new legislation is expected to be on the table next year - nova leĝo probable estas diskutota ( probable estos en la tagordo) venontjare; a large number of issues are expected to be on the table - antaŭvideble, ( atendeble,) granda nombro de aferoj estas diskutota ... estos en la tagordo; new swimming pool legislation is expected to be passed - oni antaŭvidas, ke ( oni atendas ke) nova leĝo pri naĝejoj estos aprobita; I never expected I would be in this situation - mi neniam antaŭvidis ke mi min trovos en ĉi tia situacio; construction is expected to begin by the end of the year - oni antaŭvidas, ke ( oni atendas ke) konstruado komenciĝos ne pli malfrue ol la fino de la nuna jaro;
the discussions are expected to center around the establishment of a seaport - la diskutoj antaŭvideble ( atendeble) koncentriĝos pri la establo de havenurbo; the outbreak of the deadly virus is expected to dominate the meeting - antaŭvideble, ( atendeble) la kunsido plejparte okupiĝos pri la epidemio de la mortiga viruso; company director expected to face 17 charges - 17 akuzoj probable farotas kontraŭ estrarano de firmao; the storm is not expected to impact the East Coast - la ŝtormo probable ne trafos la Orientan Marbordon; the process is expected to last at least ten weeks - oni atendas ke la procezo okupos almenaŭ dek semajnojn; thousands are expected to rally on Sunday - miloj antaŭvideble ariĝos dimanĉon; house prices are expected to rise further - oni atendas ke domprezoj kreskos plu; home sales are expected to rise 26 per cent - domvendoj probable pliiĝos je 26 procentoj; temperatures are expected to rise by the end of the week - la temperaturoj atendeble plivarmiĝos ĝis la semajnfino; the value of farm assets is expected to rise 2.3% while farm sector debt is expected to increase 2.7% - oni atendas ke la valoro de bienaj valoraĵoj pliiĝos je 2,3% kaj ke la ŝuldoj de la agrara sektoro pliiĝos je 2,7%; car sales are expected to fall 8% - aŭtomobilaj vendoj probable falos je 8%; prices are not expected to fall - prezoj probable ne falos;
couple gets dream wedding they never expected to have - paro ricevis idealan edziĝfeston kiun ili neniam antaŭvidis; the new device is expected to have a vastly improved camera - oni atendas ke la nova aparato havos multe plibonigitan fotilon; the cuts are expected to have an impact beyond this year - estas atendeble ( estas antaŭvideble) ke la reduktoj ankoraŭ havos fortan efikon preter la nuna jaro; the airport is expected to have just a single runway - oni atendas ke la flughaveno havos ununuran kurejon; corals were expected to have just one receptor - oni atendis, ke koraloj havas ununuran receptoron; the advanced degrees an applicant is expected to have just to get an interview - la superaj diplomoj kiujn kandidatoj devas havi nur por ricevi intervjuon; the new watch is expected to have just 10 hours of battery life - oni atendas ke la baterio de la nova brakhorloĝo elĉerpiĝos post nur 10 horoj; the new mall is expected to have more than 90 shops - oni antaŭvidas, ke ( oni atendas, ke) la nova butikcentro havos pli ol 90 butikojn; the current warm weather is expected to last until Sunday - la nuna varma vetero probable ( antaŭvideble; atendeble) daŭros ĝis dimanĉo; oni antaŭvidas ( oni atendas) ke la nuna varma vetero daŭros ĝis dimanĉo; the investigation is expected to last two weeks - oni antaŭvidas ( oni atendas) ke la enketo daŭros dum du semajnoj; the patient is expected to make a full recovery - oni antaŭvidas ke la paciento plene resaniĝos; the city is expected to receive more than a thousand refugees - antaŭvideble, ( oni antaŭvidas, ke; oni atendas, ke;) la urbo ricevos pli ol mil rifuĝintojn; the city is expected to run out of cash prior to the year's end - oni atendas, ke la monrezervo de la urbo elĉerpiĝos antaŭ la jarfino; the storm is expected to strengthen - antaŭvideble, la ŝtormo plifortiĝos;
expected value - statistiko ekspekto
as expected - kiel atendite; kiel antaŭvidite; as I expected, my words had the desired effect - antaŭvideble, miaj vortoj havis la deziratan efikon; as might be expected, financial institutions support the move - atendeble ( antaŭvideble), financaj institucioj favoras la iniciaton; the skiing facilities are second to none, as might be expected - atendeble ( antaŭvideble), la ski-instalaĵoj estas senegalaj; city-dwellers are not as hostile to bumblebees as might be expected - urbanoj ne estas tiel malamikaj al burdoj kiel oni atendus; in thursday's debate, the premier perfomed as well as could possibly be expected - en la debato ĵaudon, la provincestro sin prezentis plejeble bone; bigger than expected - pli granda ol atendite; pli granda ol antaŭvidite;
torrential rainfall can be expected - torenta pluvado atendeblas ( antaŭvideblas) oni atendu torentan pluvadon; rain can be expected for the rest of the week - oni atendu pluvon dum la cetera semajno; a child born in 2009 can be expected to live until the age of 78 - oni povas atendi ( antaŭvidi) ke infano naskiginta en 2009 vivos gis la aĝo de 78 jaroj infano naskiĝinta en 2009 atendeble ( antaŭvideble) vivos gis la aĝo de 78 jaroj;
I feel I am doing everything that could be expected - mi kredas ke mi estas faranta ĉion, kion oni atendu; G said that other charges could be expected as the investigation proceeds - G diris, ke oni povas atendi aliajn akuzojn dum la daŭro de la enketo; a spokesman said football finals would be among the events where a heightened security presence could be expected - proparolanto diris, ke piedpilkaj finaloj estos inter la eventoj kie oni povos atendi pliigitan nombron de sekurigistoj; the issue is no longer what B knew, but rather what he could be expected to know - la demando jam ne estas, kion B sciis, sed male kion oni povas atendi, ke li sciis; a child born in 1929 could be expected to live until the age of 57 - oni antaŭvidis ke infano naskiĝinta en 1929 vivos ĝis la aĝo de 57 jaroj; all visitors will be expected to wear a face mask - ĉiuj vizitantoj devos surmeti higienan maskon; many people would have expected an economic recovery by now - multaj verŝajne atendis, ke la ekonomio estos revigliĝinta jam nun
expecting - gerundio kaj participo de "expect"; M is expecting, "M is expecting a baby" - M estas graveda; M estas naskonta bebon; M and S are expecting a baby - M kaj S estas fariĝontaj gepatroj

expectancy - ekspekto; average life expectancy - la meza vivdaŭro

expectant - atentema; anticipa; espera; esperoplena; esperema; graveda; expectant mother - gravedulino

expectantly - atenteme

expectation - atendo; antaŭvido; anticipo; espero; beyond expectations - pli bone ol atendite; pli bona ol atendite; superi ĉiujn atendojn; superi ĉiujn esperojn; the congress succeeded beyond its organizers' wildest expectations - la siukceso de la kongreso superis ĉion, kion la organizintoj povis imagi; the success of the congress exceeded expectations - la sukceso de la kongreso superplenumis ĉies esperojn ( ... ĉies atendojn); the success of the congress exceeded all our expectations - la sukceso de la kongreso superplenumis niajn esperojn ( ... niajn atendojn); the success of the congress exceeded the expectations of the organisers - la sukceso de la kongreso superplenumis la esperojn ( ... la atendojn) de la organizintoj; meet expectations - plenumi la atendojn

expedience - konveneco; taŭgeco; sinfavoro; rimedo

expediency - konvenecoj; taŭgecoj; sinfavoroj; rimedoj

expedient - konvena; taŭga; sinfavora; rimedo; oportunaĵo; elturniĝo

expediently - konvene; taŭge; sinfavore

expedite - rapidigi

expedition - ekspedicio

expeditionary - ekspedicia; expeditionary force - ekspedicia forto

expeditious - rapidaga

expeditiously - rapidage

expel - elpeli; forsendi; deporti; elĵeti; eksigi

expend - elspezi; eluzi; elĉerpi

expenditure - elspezo(j)

expense - elspezo; kostopago; malfavore

expensive - altekosta; altekoste; kara; luksa; elspeziga; elspezige; expensive clothes - altekosta vesto; an expensive-looking sports car - luksa sportaŭto; an expensive watch - altekosta brakhorloĝo; luksa brakhorloĝo; it is believed to be the world's most expensive bottle of rum - oni kredas, ke ĝi estas la plej altekosta botelo da rumo en la mondo; I don't need one of those things, and anyhow they're expensive - mi ne bezonas tian aĵon, cetere ili estas altekostaj; the council determined it would be too expensive to even out the slope - la magistrato konstatis ke ebenigi la deklivon estus tro altekoste; I fear the new initiative is going to end in tears. Very expensive tears - Mi timas ke la nova iniciato havos malbonan finon. Malbonan finon tre altekostan

expensively - altekoste; elspezige; bonhavece

experience - sperto; sperti; travivi; travivaĵo; antaŭkonoj; ..n trafi; ...eco; ekĝui; Share your experience. What did you do? What did you see? - Rakontu vian sperton. Kion vi faris? Kion vi vidis?; experience barriers (to) - renkonti barojn (kontraŭ); to experience flooding - esti trafita de inundo; experienced - preterito lak participo de la verbo "experience"; sperta; discussions with students who have themselves experienced police harassment - diskutoj kun studentoj kiuj mem spertis ĉagrenadon fare de la polico; the president has the benefit of being able to draw on a large pool of experienced people - la prezidanto havas la avantaĝon, ke li povas utiligi grandan aron da spertaj homoj;

experiential - bazita sur sperto

experiment - eksperimento; eksperimenti; to experiment with a new material - eksperimenti per nova materialo

experimental - eksperimenta; on an experimental basis - kiel eksperimento; eksperimente; experimentally - eksperimente

experimentation - eksperimentado

expert - fakulo; fakula; fakisto; fakista; spertulo; spertula; sperta; lerta; lertulo; lertula; specialisto; ekspertizisto; kompetentulo (pri); majstro; majstra; an expert on sports injuries - fakulo pri la vundoj de sportistoj; expert opinion - ekspertizo; expert report - raporto de fakuloj; expert tuition - sperta instruado; sperta trejnado

expertise - kompetenteco; ekspertizo

expiate - pentofari pri

expiation - pentofaro

expiration - eksvalidiĝo; fortempiĝo; estingiĝo; paso de la datlimo; paso de la templimo; forpaso

expire - eksvalidiĝi; fortempiĝi; estingiĝi; pasi; forpasi

expired - preterito kaj participo de "expire"; posttempa

expiry - eksvalidiĝo; fortempiĝo; posttempiĝo; estingiĝo; paso de la datlimo; paso de la templimo; forpaso

explain - klarigi; diri klarige; motivi

explainer - klariganto

explanation - klarigo; senkulpigo

explanatory - klariga; explanatory note - klariga noto; pri la senco de iu vorto gloso

expletive - sakraĵo; fivorto

explicate - ekspliki

explication - ekspliko; eksplikado

explicit - eksplicita; malkaŝa; senkaŝa; malimplicita; specifa; klara; klare

explicitly - eksplicite; malkaŝe; senkaŝe; specife; klare

explicitness - ekspliciteco; malkaŝeco; senkaŝeco; specifeco; klareco

explode - eksplodi; eksplodigi; krevi; knali

exploit - ekspluati; rimarkinda faro; brila ( elstara ...; heroa ...; brava ...; ktp) faro; rimarkinda atingo; brila ( elstara ...; heroa ...; brava ...; ktp) atingo; heroaĵo; bravaĵo; aventuro; aventuro

exploitation - ekspluato; ekspluatado

exploitative - ekspluatema

exploiter - ekspluatanto

exploration - esplorado; studado; prospektorado; exploration well - esplorputo

exploratory - esplora; esplor...

explore - esplori; studi

explorer - esploristo; esploranto

explosion - eksplodo; tempesto; ekgrandegiĝo; an explosion leveled the building - eksplodo detruis la konstruaĵon; explosions rocked the city - eksplodoj skuis la urbon

explosive - eksploda; eksplodema; eksplodaĵo; explosive device - eksplodilo

explosively - eksplode

explosiveness - eksplodemeco

expo - ekspozicio

exponent - subtenanto; propagandanto; varbanto; ..isto; interpretisto; elvolvanto; simbolo; eksponento

exponential - ĉiam pli rapida; pli kaj pli rapida; ĉiam pli kreskanta; pli kaj pli kreskanta; exponential increase - ĉiam pli rapida kresko; pli kaj pli rapida kresko; at an exponential rate - ĉiam pli rapide; pli kaj pli rapide; exponentially - ĉiam pli rapide; pli kaj pli rapide

export - eksporti; eksport(aĵ)o; eksportado; eksporta; export assistance - helpo pri eksportoj; exports are climbing - eksportoj kreskas; export ban - malpermeso de eksportoj; export controls - la reguligo de eksportaĵoj; export demand - la mendado de eksportaĵoj; export drive - eksportkampanjo; Export-Import Bank - Banko de Eksportoj kaj Importoj; export facilities - eksportejoj; export growth - la kreskigo de eksportaĵoj; export licence - eksportlicenco; export market - eksporta merkato; export-oriented economy - ekonomio direktata al eksportado; export promotion - la stimulado de eksportado; export promotion manager - direktoro de la stimulado de eksportado; export-related - eksportrilata; export trade - eksporta komerco; export trade records - registroj de la eksporta komerco; we can export our way to wealth - ni povas atingi riĉecon per eksportado

exportable - eksportebla

exportation - eksporto; eksportado

exporter - eksportanto; eksportisto

expose - malkovri; malkaŝi; senmaskigi; senŝirmigi; malŝirmi; submeti; elmeti; riskigi; eksponi; ekspozicii; konatigi al; kontaktigi; expose someone as a charlatan - senmaskigi la ĉarlatanan karakteron de iu; to be exposed to ... - esti elmetata al ...; riski ..on; esti senŝirma kontraŭ ...; havi kontakton kun ...; esti trafita de ...; konatiĝi kun ...; exposed to radiation - elmetata al radiado; exposed to the sun, exposed to sunlight - senŝirma kontraŭ la suno

exposition - ekspozicio; ekspliko

exposure - elmetiteco; elmeto; elmetiĝo; elmetado; malkovro; malŝirmo; senŝirmigo; malkaŝo; senmaskiĝo; submeto; submetiĝo; risko; eksponado; diskonigado; konatigo; kontakto; kontaktigo; koniĝo; exposure to ... - elmetiĝo al ...; elmetado al ...; exposure time - fotilo ekspontempo; eksponperiodo

expound - ekspliki; expound on ... expound upon ... - ekspliki

express - esprimi; eldiri; deklari; senhalta; aŭdigi; elpremi; manifesti; manifesti la efikojn de; manifestiĝi; express alarm - esprimi maltrankvilon; esprimi konsternon; express concern express concerns - esprimi maltrankvilon; esprimi zorgon; express concern about something ... over something - esprimi maltrankvilon pri io; esprimi zorgon pri io; express concern that ... - esprimi maltrankvilon pri tio, ke ...; esprimi zorgon pri tio, ke ...; express doubt - diri, ke oni dubas; express frustration at something or someone express frustration with something or someone - esprimi ĉagrenon pro io ... pro iu; expressed no regret - ne esprimis bedaŭron; express outrage - esprimi indignegon; express reservations - eldiri rezervojn; express support - deklari sian subtenon; express one's wish that something should happen - diri, ke oni volas ke io okazu; express willingness to do something - diri, ke oni pretas fari ion; deklari sin preta fari ion

expression - esprimo; esprimaĵo; esprimado; parolturno; eldiro; deklaro; mieno; (vizaĝ)aspekto; find expression - esprimiĝi

expressionless - pokervizaĝa; senesprima; sensprita; malvigla

expressive - esprimplena; elokventa

expressiveness - esprimpleneco; elokventeco

expressly - eksplicite

expressway - aŭtovojo

expropriate - eksproprietigi; elproprigi al si

expropriation - eksproprietigo; elproprigo

expulsion - elpelo; forsendo

expurgate - elpurigi

exquisite - rava; ekskvizita; eksterordinare bela ( ... delikata; ... subtila; ... fajna; ... akra; ... akrasenta; ... intensa); exquisite taste - eksterordinare subtila gusto

exquisitely - rave; ekskvizite; eksterordinare bele ( ... delikate; ... subtile; ... fajne; ... akre; ... akrasente; ... intense)

exquisiteness - raveco; ekskviziteco; eksterordinara beleco ( ... delikateco; ... subtileco; ... fajneco)

ext. - telefona reto subnumero; interna numero

extant - ekzistanta

extemporaneous - improvizita

extemporaneously - improvize

extend - etendi; etendiĝi; ampleksi; daŭrigi; plidaŭrigi; pludaŭrigi; longigi; longiĝi; pliigi; (pli)longigi; (pli)longiĝi; (pli)larĝigi; (pli)larĝiĝi; (pli)vastigi; (pli)vastiĝi; ekstensi; sterni; fari; extend credit - konsenti krediton; extend diplomatic recognition - diplomatie agnoski; the city's problems extend far beyond environmental issues - la problemoj de la urbo ampleksas multe pli ol ekologiajn aferojn; extend an invitation to someone - fari inviton al iu; extend a mandate - plilongigi mandaton; extend the stay - plilongigi la restadon; extended - preterito kaj participo de "extend"; extended coverage - plidaŭrigata raportado; an extended edition - programo en radio aŭ televido plidaŭrigata elsendo; an extended family parencaro; extended family members - parencaranoj; extended forecast - longatempa veterprognozo; an extended period - longa periodo; extended responsibility - pli larĝa respondeco; an extended search - pli vasta serĉo

extendable - etendebla

extender - etendilo

extendible - etendebla

extension - etendaĵo; etendo; etendado; entendiĝo; daŭrigo; longigo; longiĝo; (pli)longigo; (pli)longiĝo; (pli)larĝigo; (pli)larĝiĝo; (pli)vastigo; (pli)vastiĝo; aldonaĵo; telefona subnumero; interna numero; kromprogramo; kromaĵo

extensive - vasta; ampleksa; multampleksa; multe da; extensive coverage - ampleksaj raportoj; extensive damage - vasta damaĝo

extensively - amplekse; vaste

extensor - ekstensanto

extent - etendo; etendiĝo; etendaĵo; grado; vasto; vasteco; vastaĵo; amplekso; tiom, kiom; the extent of the damage - la areo de la damaĝo; the extent of the problem - la amplekso de la problemo; to an unprecedented extent - laŭ senprecedenca amplekso; the cost of health care has increased to such an extent that most people cannot pay their bills - la kosto de sanzorgo estas tiom pliiĝinta ke plimulto de kuracitoj ne povas elpagi la kalkulojn

extenuating - extenuating circumstances - malpligravigaj cirkonstancoj; mildigaj cirkonstancoj

exterior - ekstera; ekstero; eksteraĵo; tego

exterminate - ekstermi; elsarki; elradikigi; forbati

extermination - ekstermado; ekstermiĝo; elsarkado; malinfestado

exterminator - eksterministo; malinfestisto; fumizisto

external - ekstera; eksterlanda

externally - ekstere

extinct - formortinta

extinction - estingo; estingiĝo; formorto; Extinction Rebellion - Ribelo kontraŭ Formorto

extinguish - estingi

extinguisher - estingilo

extirpate - ekstermi; elradikigi

extirpation - ekstermo; elradikigo

extol - laŭdi; laŭdegi

extort - eldevigi; eltordi; eltrudi; ĉantaĝi; trudpeti

extortion - moneltordo; moneltordado; eltordado; eldevigado; ĉantaĝo

extortionate - tropostulema

extra - ekstra; ekstre; ekstraĵo; ekster; suplementa; kroma; kromaĵo; kromrolanto; kromrolulo; plia; pliaĵo; aldona; aldonaĵo; troe; ..ega; extra charge - ekstra depago; suplementa pagigo; suplementa imposto; extra funding - plia sumo; extra-judicial - eksterleĝa; extra-legal - eksterleĝa; eksterleĝe; extra-marital - ekster-edzeca; extra-sensory - ekstersensa; extra stuff - ekstraĵoj; extra-terrestrial - ekstertera; extra time - ekstra tempo

extracorporeal - eksterkorpa

extract - eltiri; eltiraĵo; elfosi; ĉerpi; elingigi; eldevigi de; devenigi; peco; malimpliki; ekstrakti; ekstrakto; infuzaĵo; infuz(ad)o

extraction - eltiro; eltirado; elfosado; eldevigo; ĉerpo; malimpliko; ekstraktado

extractive - ekstrakta; extractivism - ekstraktismo; extractivist - ekstraktisma

extractor - eltirilo; ĉerpilo

extracurricular - eksterlerneja

extradite - ekstradicii

extradition - ekstradicio; ekstradica

extrajudicial - eksterjustica

extraneous - superflua

extraordinarily - eksterordinare

extraordinary - eksterordinara; extraordinary measures - eksterordinaraj rimedoj; extraordinary rendition - eksterordinara transdonado; eksterordinara transdono

extrapolate - indukti; indukti el; prognozi; matematiko ekstrapoli; eksterpoli

extrapolation - induktaĵo; induktado; prognozo; ekstrapolado; ekstrapolo; eksterpolo

extrasolar - ekstersuna; extrasolar planet - ekstersuna planedo; ekzoplanedo

extraterrestrial - ekstertera; eksterterulo; eksterterano; extraterrestrial beings - eksterteruloj

extraterritorial - eksterteritoria

extraterritoriality - eksterteritorieco

extratropical - ekstertropika

extrauterine - eksterutera

extravagance - ekstravaganco; malŝparaĵo; malŝpar(ad)o; malŝparemo

extravagant - ekstravaganca; malŝparema; malmodera; ekscesa

extravaganza - spektaklo; ekstravaganco

extreme - ekstrema; ekstremo; ekstremaĵo; ekstremista; ekstremisma; malmodera; treega; grandega; superega; fortega; fortege; fortegega; fortegege; antipodo; they aim to make the extremists even more extreme - ili celas fari la ekstremistoj eĉ pli ekstremaj; extreme care - ekstrema singardemo; extreme caution - ekstrema singardemo; extreme concern - ekstrema maltrankvilo; extreme end - ekstremaĵo; the extreme ends of the earth - la antipodoj de la tero; extreme left - politika sistemo ekstrema maldekstro; extreme lengths - ekstremajn rimedojn; extreme measures - ekstremaj rimedoj; extreme nationalist right - ekstremnaciisma dekstrularo; extreme point - ekstremaĵo; extreme right - politika sistemo ekstrema dekstro; extreme right parties - partioj de la ekstrema dekstro; extreme right-wing - de la ekstrema dekstro; ekstreme dekstrisma; extreme right-wing party - partio de la ekstrema dekstro; extreme right-wing populist party extreme rightwing populist party - popolisma partio de la ekstrema dekstro; extreme unction - la lasta sanktoleado

extremely - ekstreme; treege; grandege; superege; ..ege; extremely carefully - treege singardeme; extremely cautiously - treege singardeme; extremely challenging - malfacilega; treege peniga; extremely concerned - treege zorgas; extremely concerned at.. - ..n treege zorgigas; extremely concerned by... - ..n treege zorgigas; extremely difficult to ... - malfacilege ..I; oni malfacilege ..as; extremely difficult to tell - malfacilege distingi; oni tre malfacile povas distingi; extremely doubtful - necertega; necertege; extremely expensive - multekostega; multekostege; extremely fine - har-dika; kapilara; extremely graphic - treege eksplicita; extremely hard to ... - malfacilege ..I; oni malfacilege ..as; extremely hard to tell - malfacilege distingi; oni tre malfacile povas distingi; extremely important - treege grava; gravega; extremely serious - ekstreme grava; gravege; extremely seriously - kun ekstrema seriozeco; extremely uncertain - necertega; necertege

extremism - ekstremismo

extremist - ekstremisto; ekstremisma; extremist movement - ekstremista movado; ekstremisma movado

extremity - ekstremaĵo; ekstremeco

extricate - elturni sin; elturniĝi; liberigi (el); elsavi el

extrication - liberigo; elsavo

extrinsic - ekstera

extrovert - societemulo; malkvietemulo

extroverted - societema; malkvietema

extrude - elpremi formi per elpremado

extrusion - elpremado formado per elpremado; elpremaĵo

exude - eligi; eksudi

exuberance - gajeco

exuberant - gajega; ĝojega; verva

exult - ĝojegi; diri ĝojege

exultant - ĝojega

EY[redakti]

eye - okulo; maŝo; atente rigardi; okulumi al; konsideri; pripensi; avidi; celi;

eye bath eye-bath - okulbano; okulbanilo;; eye candy - regalo(j) por la oreloj; falsbrilaĵo(j);; eye-catching - okulfrapa; okulfrapanta; okulkroĉa; efekta;; eye chart - optometro; eye contact - vidkontakton; vidan kontakton; eye cup eye-cup - de celilo, okulario okulkaliko; de naĝaj ŝirmokulvitroj likimunaj okulŝeloj; okulkuracado okulbanilo; eye doctor - okulkuracisto; oftalmologo; all eyes were fixed on ... - ĉies okuloj sin alkroĉis al ...; an eye for an eye - okulon pro okulo; his eyes glazed over - liaj okuloj vitreciĝis; their eyes lit up - iliaj okuloj ekbrilis; eye makeup - okulŝminko; eye of the storm - centro de la ŝtormo; the eyes of the world are on us ( ... upon us) - la okuloj de la mondo rigardas nin; Australian eyes only - distribuo restriktita al aŭstraliaj civitanoj; eye-opening - okulmalferma; okulmalferme; rivela; rivele; eyes right! - atentu dekstren!; his eyes rolled - la pupiloj turniĝis supren; eye shadow - ombroŝminko; kaĥalo; koholo; with only their eyes showing - kun nur la okuloj videblaj; eye specialist - oftalmologo; okulisto; okulkuracisto; eye test - ekzameno de la vidkapablo; eye-testing - optometrio; to eye up - okulumi al; eye witness - vidatestinto; eye-witness - de vidatestinto(j); eye witness account - vidatesto;
all eyes are on the new president - ĉies okuloj sin direktas al ( turniĝas al; koncentriĝas al) la nova prezidanto; they didn't bat an eye - ili eĉ ne palpebrumis; beauty is in the eye of the beholder - beleco estas subjektiva afero; before our eyes - antaŭ niaj okuloj; before our very eyes - antaŭ niaj propraj okuloj; I could hardly believe my eyes - mi apenau povis kredi miajn okulojn; bring tears to one's eyes - larmigi sin; bull's-eye - celcentro; celtrafo; cast one's eyes on something or someone - turni siajn okulojn al io au iu; rigardi ion au iun; close one's eyes to something - kovri al si la okulojn kontrau io; a close eye is being kept on the situation - oni strikte kontrolas ( ... estas strikte kontrolanta) la situacion; with my own eyes, with their own eyes ktp - propraokule
eyed - preterito kaj participo de la verbo "to eye"; adjektivo kun la signifo "kun iaj okuloj"; we eyed each other - mi okulumis unu al la alia; bug eyed - pufokula; gapanta; cross-eyed - straba; dark-eyed - malhelokula; wide-eyed - per large malfermitaj okuloj; kun large malfermitaj okuloj; yellow-eyed penguin - Megadyptes antipodes flavokula pingveno
eyeing - gerundio kaj participo de la verbo "to eye"; the government has been eyeing the building for months - la registaro avidas la konstruaĵon jam de monatoj;

eyeball - okulglobo; eyeball-to-eyeball - naz-al-naza; naz-al-naze

eyebath - okulbanilo

eyebrow - brovo; eyebrow pencil - brovkrajono; eyebrows were raised - iuj surpriziĝis

eyecup - de celilo, okulario okulkaliko; de naĝaj ŝirmokulvitroj likimunaj okulŝeloj; okulkuracado okulbanilo

eyedrops - kolirio

eyedropper - gutigilo

eyeglasses - okulvitroj

eyelash - okulharo; eyelash extensions - artefaritaj okulharoj

eyelet - hokingo; agrafingo

eyelid - palpebro

eyepatch - okulokovrilo

eyepiece - okulario; kaŭĉuka, sur la supro de okulario okulkaliko

eyeshade - okulŝirmilo

eyesight - vidado; vidkapablo

eyesore - malbelaĵo

eye-witness eyewitness - vidatestinto; de vidatestinto(j); eyewitness account - vidatesto

eyrie - monta rifuĝejo; monta nesto

EZ[redakti]

Ezekiel - Jeĥezkel

e-zine ezine - retrevuo